RSS RSS print

Informácie o zmenách v zabezpečení leteniek od 1. 1. 2019

Vážená pani kolegyňa, vážený pán kolega,

 

dovoľujem si Vás informovať o zmenách v zabezpečení leteniek platných od 01.01. 2019 nasledovne:

 

V zmysle novely zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) je zabezpečenie leteniek zahrnuté vo výnimkách (§ 1 ods. 12 písm. w)) z verejného obstarávania – t. z., že letenky sa neobstarávajú postupmi vo verejnom obstarávaní. 

 

V hore menovanej výnimke je uvedené nasledovné: „letecká preprava osôb poskytovaná priamo leteckým dopravcom v rámci pravidelných leteckých dopravných služieb“.

Uvedená výnimka sa odvoláva na  zákon č. 143/1998 Z. z . o civilnom letectve (letecký zákon) § 2 písm. g) leteckým dopravcom právnická osoba alebo fyzická osoba vykonávajúca za odplatu1) leteckú prepravu cestujúcich, batožiny, poštových zásielok alebo nákladu a je držiteľom osvedčenia leteckého prevádzkovateľa a licencie na vykonávanie leteckej dopravy.

 

Z uvedeného vyplýva, že letenky nebudú obstarávané, ale je povinnosť ich zabezpečovať priamo u leteckého dopravcu (napr.  Lufthansa, Air France a pod.) v rámci pravidelných liniek,  nie prostredníctvom chartrových letov.

 

Upozornenie: letenky nie je možné zabezpečiť u sprostredkovateľa (napr. agentúry, pelikan.sk, cestovné kancelárie a pod.)

 

V prípade, ak bude zmluvná cena leteniek nad 1 000 Eur s DPH, Oddelenie verejného obstarávania je túto informáciu povinné zverejniť v štvrťročnej správe o zákazkách, ktoré sú  uvedené vo výnimkách v § 1 ods. 12 zákona na Úrade pre verejné obstarávanie v profile verejného obstarávateľa.

Oddelenie verejného obstarávania vyzve jednotlivé súčasti, aby poskytli informácie o letenkách, ktorých zmluvná cena bude nad 1 000 Eur s DPH. 

 

 

Usmernenie k úhrade leteniek:

 

  1. 1.       Preddavok na zahraničnú pracovnú cestu (ďalej aj „ZPC“)  

V zmysle bodu 1 čl. VII. Smernice č. 1/2014 o cestovných náhradách poskytovaných na UMB je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi preddavok na zahraničnú pracovnú cestu do sumy predpokladaných náhrad spojených s touto cestou.

V zmysle uvedeného je potrebné v dostatočnom časovom predstihu schváliť zamestnancovi príkaz na zahraničnú pracovnú cestu s vyčíslením predpokladaných nákladov spojených s touto cestou.

 

  1. 2.       Úhrada leteniek

Po odsúhlasení predmetu zákazky je možné úhradu leteniek vykonať spôsobom, ktorú akceptuje poskytovateľ služby.

 

  • Zamestnanec uhradí rezerváciu letenky objednanej na svoje meno zo svojej platobnej karty. Výdavok na letenky je súčasťou cestovných výdavkov zamestnanca pri zahraničnej pracovnej ceste.

 

  • Organizácia (Rektorát UMB) uhradí rezerváciu letenky objednanej pre zamestnanca z platobnej karty univerzity na základe požiadavky súčasti UMB – postup úhrady si dohodne súčasť UMB s odd. rozpočtu a financovania.

Výdavok nie je súčasťou cestovných výdavkov zamestnanca. O uvedenú sumu kráti súčasť UMB zamestnancovi nárok na preddavok na ZPC.

 

  1. 3.       Vyúčtovanie leteniek

K vyúčtovaniu ZPC predkladá zamestnanec doklady preukazujúce úhradu leteniek (letenka, boarding pass, potvrdenie o úhrade - výpis z účtu alebo potvrdenie o zrealizovanej platbe cez internetbanking).

 

Pri vyúčtovaní ZPC  je potrebné zadať číslo schválenej zákazky z eProcurementu (pole Užívateľské dáta/Fin. podpora).

Suma schválenej hodnoty zákazky eProcuremente je rovná hodnote leteniek zadanej vo vyúčtovaní ZPC.

Spôsob komunikácie medzi zamestnancom, ktorý si zabezpečuje letenku a zamestnancom zodpovedným za spracovanie ZPC si dohodne jednotlivá súčasť.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela