RSS RSS print

Erasmus+: POSLEDNÁ MOŽNOSŤ PRIHLÁSENIA

Milí študenti a zamestnanci Právnickej fakulty UMB,
 
dovoľujeme si vám oznámiť, že sme začali
predvýber na mobility v rámci programu Erasmus+ - štúdium, stáž, absolventská stáž, výučba a školenie
na akademický rok 2020/2021.
 
 
Štúdium, stáž, absolventská stáž
 
Vyplnenú a podpísanú fakultnú prihlášku (v prílohe) na mobilitu štúdium, stáž alebo absolventskú stáž, spolu so CV a motivačným listom v cudzom jazyku (podľa krajiny mobility) je potrebné odovzdať na Referáte pre Medzinárodné vzťahy, rozvoj a marketingovú komunikáciu PrF UMB, pani Mgr. Jane Hubáčekovej, najneskôr do 13. januára 2020 do 12:00 hod -
termín na podanie prihlášok je predĺžený do 20. januára 2020!!!
 
 
Predvýberové konanie pre mobility štúdium/stáž/absolventská stáž v zahraničí v rámci programu Erasmus+ pre akademický rok 2020/2021 (pre obidva semestre – t.j. zimný aj letný semester) sa uskutoční ústnou formou v cudzom jazyku (podľa vybranej krajiny mobility) dňa  21. januára 2020 o 10:00 hod v miestnosti č. 101.
 
 
Výsledky predvýberového konania budú obsahovať predbežné zaradenie študentov na univerzity podľa dostupných kapacít.
 
Definitívne poradie bude určené po pridelení finančných prostriedkov Národnou kanceláriou pre program ErasmusPlus v Bratislave, pričom bude rešpektované poradie z predvýberového konania.
 
 
 
Zoznam bilaterálnych zmlúv na úrovni PrF UMB TU.
Ponuka zmluvných krajín pre stáže TU.
 
 
V prípade otázok o možnostiach štúdia v rámci programu Erasmus + kontaktujte prosím fakultných koordinátorov.
Viac informácií na stránke www.prf.umb.sk v sekcii Medzinárodné vzťahy.
 
 
 
Výučba a školenie
 
 
Vyplnenú a podpísanú fakultnú prihlášku (v prílohe) na mobilitu zamestnanca - výučba/školenie pre akademický rok 2020/2021 je potrebné odovzdať na Referáte pre Medzinárodné vzťahy, rozvoj a marketingovú komunikáciu PrF UMB, pani Mgr. Jane Hubáčekovej, najneskôr do 13. januára 2020 - termín na podanie prihlášok je predĺžený do 20. januára 2020!!!
 

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela