Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

DÔLEŽITÝ OZNAM O FORME VÝUKY V ZIMNOM SEMESTRI

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
vážená akademická obec,
v nadväznosti na rozhodnutie Kolégia rektora UMB, zo dňa 25. 8. 2021 si Vám dovoľujem oznámiť, že zimný semester akademického roka 2021/2022 bude prebiehať v dištančnej online forme.

Dôvodom je nielen pretrvávajúca mimoriadna situácia spôsobená pandémiou ochorenia COVID-19, ale najmä fakt, že v uplynulých dňoch Právnická fakulta UMB vstúpila do druhej fázy rekonštrukčných prác v interiérových priestoroch fakulty, zahŕňajúcich rekonštrukciu tak prednáškových sál, ako aj jedálne a výstavbu novej kongresovej sály. Ide o stavebné práce, ktorých dôsledkom je značná hlučnosť a vysoká prašnosť v priestoroch fakulty, čím by bola v zásadnej miere obmedzená kvalita výučby, ako aj komfort pedagógov a študentov.

Predpokladaný dátum ukončenia rekonštrukcie je december 2021, a preto veríme, samozrejme v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie, že bude možné obnoviť prezenčnú formu výučby už od letného semestra 2021/2022.

Ďalšie informácie a usmernenia k priebehu výučby budú zverejnené na webovej stránke fakulty v dostatočnom časovom predstihu pred začiatkom semestra.

doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.
dekan