RSS RSS print

Darujte 2% z dane na podporu činnosti a rozvoja PrF UMB

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

v roku 2017 bolo na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici založené občianske združenie INSTITUTUM LEGIS BANSKÁ BYSTRICA.

Základným cieľom združenia je prispievať k rozvoju a propagácií vysokoškolského vzdelávania a právnych vied, ako aj k výskumu chránených záujmov vo verejnom a privátnom sektore.

Uplynulé dva roky boli z prostriedkov INSTITUTU LEGIS podporované tak novovzniknuté podujatia, ako Právnický ples 2020, či PRO LEGAL Deň doktorandov a študentov práva. V budúcnosti plánujeme podporiť propagáciu štúdia na PrF UMB medzi študentmi stredných škôl a taktiež pomocou týchto prostriedkov zvýšiť kvalitu a atraktivitu vedeckých a odborných podujatí organizovaných na pôde PrF UMB.

Združenie má za cieľ tiež podporiť organizáciu vzdelávacích kurzov a seminárov, vedeckých a odborných konferencií, kultúrnych, umeleckých, športových, vedeckých a spoločenských podujatí doma i v zahraničí a účasť študentov a pedagógov PrF UMB na týchto podujatiach, podporovať publikačnú činnosť, nákup a vydávanie literatúry, vstup do medzinárodných vedeckých databáz, vydávanie domáceho vedeckého časopisu Štát a právo a mnoho iných rozvojových aktivít.

DARUJTE PROSÍM 2% ZO SVOJEJ DANE 

A PRISPEJTE TAK K PODPORE ČINNOSTI A ROZVOJA 

PRÁVNICKEJ FAKULTY UNIVERZITY MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI.


V prílohe zaroveň nájdete aktuálne Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela