RSS RSS print

1. etapa zápisu do vyššieho ročníka - AR 2019/2020

„PREDZÁPIS“ - OZNAM

pre študentov denného magisterského štúdia a denného bakalárskeho štúdia

o predzápise do systému AIS na akad. rok 2019/2020

Oznamujem študentom denného magisterského štúdia a denného bakalárskeho na PrF UMB, že v I. etape prihlasovania predmetov v AIS2 si študent elektronickou formou zapíše do zápisného listu v systéme AIS2 povinné, povinne voliteľné a výberové predmety, ktoré chce absolvovať v nasledujúcom akademickom roku. 

I. etapa zápisu sa koná

od 01. 04. 2019  do 30. 04. 2019.

Povinné predmety – zapísať všetky z príslušného roka študijného programu.

Povinne voliteľné predmety a výberové predmety – vybrať z ponuky študijného programu.

Súčasne je potrebné zapísať si predmety, ktoré prenášate z predchádzajúceho roka – povinné predmety – do toho istého semestra. Ak si študent opakovane nechce zapísať neabsolvovaný povinne voliteľný  predmet, môže si namiesto neho zapísať iný povinne voliteľný predmet. Ak si študent vyberie iný povinne voliteľný predmet, posudzuje sa tento ako opakovaný predmet. V systéme AIS2 si musíte k predmetu zadať náhradu za predmet (uviesť názov neabsolvovaného povinne voliteľného predmetu).

Súčasťou predzápisu pre študentov III. roka denného bakalárskeho štúdia je aj Štátna skúška s obhajobou záverečnej práce, a to pod príslušnou katedrou, kde píšu prácu.

V rámci predzápisu študenti I. roka denného magisterského štúdia si prihlasujú  Štátnu skúšku s obhajobou diplomovej práce, a topod príslušnou katedrou, kde píšu prácu.        

Od 01. 05. 2019 – 30. 06. 2019 je potrebné po vykonaní poslednej skúšky a po zapísaní poslednej skúšky do systému AIS vyučujúcim potvrdiť elektronický zápis.

V Banskej Bystrici 29. 03. 2019

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela