Prehľad publikačnej činnosti

ABB   Zmluva o úvere a zabezpečovacie prostriedky podľa navrhovanej novely Občianskeho zákonníka = Credit contract and security means under the proposed amendment to the Civil code / Nikola Némethová.
In Finančné právo, daňové právo a správne právo v európskom priestore [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník vedeckých štúdií / eds. Soňa Kubincová, Martin Píry ... [et al.] ; rec. Jozef Králik, Bernard Pekár. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2019. - ISBN 978-80-557-1585-8. - S. 347-396  [3,48 AH].
[PACALAJOVÁ, Nikola (100%)]

ADF   Ručenie vo svetle návrhu novely Občianskeho zákonníka = Guarantee in the light of the proposed amendment to the civil code / Nikola Némethová, Veronika Skorková, Peter Strapáč.
In Štát a právo = State and law. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela- Belianum, 2019. - ISSN 1339-7753. - Roč. 6, č. 2-3 (2019), s. 244-259.
[PACALAJOVÁ, Nikola (90%) - SKORKOVÁ, Veronika - STRAPÁČ, Peter]

AEC   Koncepcia neodkladných a zabezpečovacích opatrení = The conception of urgent and precautionary measures / Nikola Némethová, Lucia Gandžalová.
In Acta Iuridica Sladkoviciensia XIV. : právnické štúdie / rec. Jarmila Brezinová, Ivan Podhorec. - 1. vyd. - Brno : MSD, 2019. - ISBN 978-80-7392-314-3. - S. 148-161.
[PACALAJOVÁ, Nikola (50%) - GANDŽALOVÁ, Lucia (50%)]

AFD   Aplikácia ekvitálnych právnych noriem v obchodnom práve = Application of equitable legal rules in commercial law / Nikola Némethová.
In PRO LEGAL : deň študentov práva a doktorandov : zborník z vedeckej konferencie konanej dňa 25. 3. 2019 na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / zost. Monika Némethová, Patrik Kukuľa ; rec. Mojmír Mamojka, Ján Cirák ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2019. - ISBN 978-80-557-1560-5. - S. 123-137.
[PACALAJOVÁ, Nikola (100%)]

AFD   Nárok na zmluvnú pokutu = Contractual penalty entitlement / Nikola Némethová.
In Interpolis '18 [elektronický zdroj] : zborník vedeckých prác, 15. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie, Banská Bystrica, 15. novembra 2018 / eds. Dominika Cevárová ... [et al.] ; rec. Martina Bolečeková, Dávid Kollár ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2019. - ISBN 978-80-557-1536-0. - S. 228-233.
[PACALAJOVÁ, Nikola (100%)]

AFD   Smerom ku skutočnej hospodárskej menovej únii - vytvorenie Európskej bankovej únie / Lucia Gandžalová, Nikola Némethová.
In Nové horizonty v práve 2019 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 23. - 24. mája 2019 na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / ed. Vieroslav Júda, Dominik Šoltys ; rec. Jaroslav Klátik, Soňa Kubincová ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2019. - ISBN 978-80-557-1568-1. - S. 243-250.
[GANDŽALOVÁ, Lucia (50%) - PACALAJOVÁ, Nikola (50%)]

AFD   Zmluvná pokuta de lege ferenda = Contractual penalty de lege ferenda / Nikola Némethová.
In Banskobystrické zámocké dni práva : zborník z 4. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie na tému "Strategické determinanty kreovania právnych noriem", Vígľaš, 22. - 23. november 2018 / zost. Michal Turošík, Martin Kubinec, Nikola Némethová ; rec. Mojmír Mamojka, Ján Cirák ... [et al.]. Sekcia súkromného práva "Rekodifikácia obligačného práva v Slovenskej republike". - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2019. - ISBN 978-80-557-1555-1. - S. 109-122.
[PACALAJOVÁ, Nikola (100%)]

FAI     Banskobystrické zámocké dni práva : zborník z 4. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie na tému "Strategické determinanty kreovania právnych noriem", Vígľaš, 22. - 23. november 2018 / zost. Michal Turošík, Martin Kubinec, Nikola Némethová ; rec. Mojmír Mamojka, Ján Cirák ... [et al.]. Sekcia súkromného práva "Rekodifikácia obligačného práva v Slovenskej republike". - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2019. - 259 s. [12,95 AH]. - ISBN 978-80-557-1555-1
[TUROŠÍK, Michal (34%) (zost.) - KUBINEC, Martin (33%) (zost.) - PACALAJOVÁ, Nikola (33%) (zost.) - MAMOJKA, Mojmír (rec.) - CIRÁK, Ján (rec.) - KUBINCOVÁ, Soňa (rec.) - KLÁTIK, Jaroslav (rec.)]

227
048 446 3225
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela