print

prof. JUDr. Vojtech Tkáč, PhD.

profesor na Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia

Prof. Tkáč je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde v roku 1975 získal akademický titul JUDr., v roku 1980 získal akademický titul CSc. a v roku 1982 bol vymenovaný za docenta v odbore pracovné právo. V roku 2008 bol vymenovaný za profesora v odbore sociálna práca.

V rámci svojej vedecko-výskumnej praxe pôsobil okrem našej fakulty aj na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a na Fakulte práva Janka Jesenského na Vysokej škole v Sládkovičove. Pôsobí ako vysokoškolský pedagóg v oblasti sociálneho práva a sociálnej práce. Je autorom mnohých odborných publikácií z pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia.

Po politických zmenách v roku 1989 pôsobil v sociálnej legislatíve ako vedúci Legislatívneho oddelenia Českej a Slovenskej konfederácie odborových zväzov v Prahe, zastupoval odbory v legislatívnom procese doma i v zahraničí, po roku 1990 bol stálym členom Legislatívnej rady federálnej vlády ČSFR v Prahe. Od roku 1993 pôsobil ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a predsedal jej Ústavnoprávnemu výboru i Výboru pre sociálne veci a bývanie. Riadil sociálne procesy a legislatívu u nás i v zahraničí ako štátny tajomník a minister práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Je autorom Koncepcie transformácie sociálnej sféry Slovenskej republiky (1995), na základe ktorej boli spracované rozhodujúce sociálne zákony na Slovensku. 

Pôsobil ako poslanec Parlamentného zhromaždenia Rady Európy a viceprezident frakcie Európska skupina demokratov (EDG), pracoval ako predseda Podvýboru pre populáciu Rady Európy, aktívne pôsobil vo Výbore pre migráciu, utečencov a populáciu i vo Výbore pre právne otázky a ľudské práva. Od roku 1990 pracoval ako delegát a expert v orgánoch Medzinárodnej organizácie práce (ILO) a bol viac rokov členom Byra Medzinárodnej asociácie sociálneho zabezpečenia (ISSA) v Ženeve. 

Organizoval mnohé medzinárodné konferencie na svetovej, európskej a domácej úrovni, publikoval rad monografií, odborných článkov a podieľal sa na príprave mnohých všeobecne záväzných normatívnych právnych aktov v sociálnej oblasti. Viedol odborné tímy v príprave sociálnych reforiem v Alžírsku, v Macedónsku, v Bosne a Hercegovine a v Srbskej republike.
Bol členom výskumných tímov v rámci Európskej únie v Taliansku, v Českej republike atď. Je nositeľom štátneho vyznamenania Rad Ľudovíta Štúra I. triedy (1998).

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela