print

prof. JUDr. Milan ĎURICA, PhD.

profesor a vedúci Katedry obchodného a hospodárskeho práva

Profesor Milan Ďurica ukončil vysokoškolské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1976. V roku 2000 získal vedeckú hodnosť philosophiae doctor (PhD.) v odbore obchodné právo na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici a v roku 2004 vedecko-pedagogický titul docent (doc.) v odbore obchodné právo na Právnickej fakulte UK v Bratislave.

Dňa 11. júna 2019 bol prezidentom Slovenskej republiky, po úspešnom absolvovaní inauguračného konania na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, vymenovaný za profesora v odbore obchodné a finančné právo.

Prof. Ďurica pôsobil v rokoch 1979 – 1992 na Krajskej hospodárskej arbitráži v Banskej Bystrici, od roku 1992 pôsobí na Krajskom súde v Banskej Bystrici ako sudca, predseda senátu, predseda obchodno-právneho kolégia a od roku 2011 do roku 2019 bol predsedom Krajského súdu v Banskej Bystrici.

V minulosti bol členom Súdnej rady Slovenskej republiky a v súčasnosti pôsobí aj ako lektor Justičnej akadémie SR a člen redakčnej rady Bulletinu slovenskej advokácie.

Jeho bohatá pedagogická a vedecko-výskumná činnosť sa orientuje predovšetkým na obchodné právo a konkurzné právo, pričom patrí medzi uznávaných odborníkov v týchto odboroch so zjavným medzinárodným presahom. Bol hlavným riešiteľom, resp. spoluriešiteľom vedeckých projektov medzinárodného i národného charakteru, od roku 2006 je spoluautorom komentára k Obchodnému zákonníku (Patakyová, M. a kol., C. H. Beck), ktorý dosiaľ vyšiel v už piatich rozšírených a aktualizovaných vydaniach.

V oblasti konkurzného práva je rovnako autorom monografického vedeckého spracovania problematiky konkurzu a reštrukturalizácie - Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únii (v troch vydaniach), a rovnako reprezentatívnych komentárov k Zákonu o konkurze a vyrovnaní (v troch vydaniach), Zákonu o konkurze a reštrukturalizácii (v troch aktualizovaných a doplnených vydaniach) a napokon aj vysokoškolskej učebnice Základy konkurzného práva.

Vedecko-výskumná činnosť prof. Ďuricu, okrem rozsiahlej citovanosti jeho diel, vrátane ohlasov v databázach WoS a SCOPUS (spolu 11 ohlasov), bola aj viackrát ocenená – v r.  2004  Cena Karola Planka za publikačnú činnosť udelená ministrom spravodlivosti SR, v r. 2011 Autorská cena SR (najlepšia právnická publikácia v SR, udelená „Karlovarské právnické dny“ za monografiu  „Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únii,“ v r. 2011 Cena Rektorky UMB za rok 2010, za vedeckú monografiu „Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únii,“ vydavateľstvo EUROKODEX a v r. 2013 Cena rektorky UMB za rok 2012 za vedeckú monografiu „Zákon o konkurze a reštrukturalizácii“, vydavateľstvo C.H.BECK Praha.

Prof. Ďurica rovnako hojne vystupuje na medzinárodných a národných vedeckých konferenciách a odborných podujatiach; je tiež aktívny v legislatívnych komisiách (najmä pri rekodifikácii procesného, konkurzného a v súčasnosti aj súkromného práva v Slovenskej republike).

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela