Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

print

prof. JUDr. Milan ĎURICA, PhD.

profesor a vedúci Katedry obchodného a finančného práva

Profesor Milan Ďurica ukončil vysokoškolské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1976. V roku 2000 získal vedeckú hodnosť philosophiae doctor (PhD.) v odbore obchodné právo na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici a v roku 2004 vedecko-pedagogický titul docent (doc.) v odbore obchodné právo na Právnickej fakulte UK v Bratislave.

Dňa 11. júna 2019 bol prezidentom Slovenskej republiky, po úspešnom absolvovaní inauguračného konania na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, vymenovaný za profesora v odbore obchodné a finančné právo.

Prof. Ďurica pôsobil v rokoch 1979 – 1992 na Krajskej hospodárskej arbitráži v Banskej Bystrici, od roku 1992 do roku 2020 pôsobil na Krajskom súde v Banskej Bystrici ako sudca, predseda senátu, predseda obchodno-právneho kolégia a od roku 2011 do roku 2019 bol predsedom Krajského súdu v Banskej Bystrici.

V minulosti bol členom Súdnej rady Slovenskej republiky a v súčasnosti pôsobí aj ako lektor Justičnej akadémie SR a člen redakčnej rady Bulletinu slovenskej advokácie.

Jeho bohatá pedagogická a vedecko-výskumná činnosť sa orientuje predovšetkým na obchodné právo a konkurzné právo, pričom patrí medzi uznávaných odborníkov v týchto odboroch so zjavným medzinárodným presahom. Bol hlavným riešiteľom, resp. spoluriešiteľom vedeckých projektov medzinárodného i národného charakteru, od roku 2006 je spoluautorom komentára k Obchodnému zákonníku (Patakyová, M. a kol., C. H. Beck), ktorý dosiaľ vyšiel v už piatich rozšírených a aktualizovaných vydaniach.

V oblasti konkurzného práva je rovnako autorom monografického vedeckého spracovania problematiky konkurzu a reštrukturalizácie - Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únii (v troch vydaniach), a rovnako reprezentatívnych komentárov k Zákonu o konkurze a vyrovnaní (v troch vydaniach), Zákonu o konkurze a reštrukturalizácii (v troch aktualizovaných a doplnených vydaniach) a napokon aj vysokoškolskej učebnice Základy konkurzného práva.

Vedecko-výskumná činnosť prof. Ďuricu, okrem rozsiahlej citovanosti jeho diel, vrátane ohlasov v databázach WoS a SCOPUS (spolu 11 ohlasov), bola aj viackrát ocenená – v r.  2004  Cena Karola Planka za publikačnú činnosť udelená ministrom spravodlivosti SR, v r. 2011 Autorská cena SR (najlepšia právnická publikácia v SR, udelená „Karlovarské právnické dny“ za monografiu  „Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únii,“ v r. 2011 Cena Rektorky UMB za rok 2010, za vedeckú monografiu „Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únii,“ vydavateľstvo EUROKODEX a v r. 2013 Cena rektorky UMB za rok 2012 za vedeckú monografiu „Zákon o konkurze a reštrukturalizácii“, vydavateľstvo C.H.BECK Praha.

Prof. Ďurica rovnako hojne vystupuje na medzinárodných a národných vedeckých konferenciách a odborných podujatiach; je tiež aktívny v legislatívnych komisiách (najmä pri rekodifikácii procesného, konkurzného a v súčasnosti aj súkromného práva v Slovenskej republike).

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB