print

prof. JUDr. Ján CIRÁK, CSc.

profesor na Katedre občianskeho a pracovného práva

Prof. Cirák ukončil vysokoškolské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1981. V roku 1992 získal vedeckú hodnosť kandidát vied (CSc.) v odbore občianske právo a v roku 1999 vedecko-pedagogický titul docent (doc.) v odbore občianske právo. Od roku 2013 je profesorom v odbore občianske právo.

V rámci svojej vedecko-výskumnej praxe pôsobil okrem našej fakulty aj na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy.

V oblasti vysokého školstva zastával vysoké manažérske posty: prodekan Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, prorektor Univerzity Komenského v Bratislave, podpredseda a neskôr predseda Správnej rady nadácie Karola Planka.

Venuje sa problematike občianskeho práva a súvisiacich disciplín súkromného práva. V rokoch 1998 až 2005 bol členom Legislatívnej rady vlády SR. Z ohľadom na jeho vedeckú erudíciu bol menovaný Ministrom spravodlivosti SR za člena všetkých rekodifikačných komisií MS SR, pre prípravu nového Občianskeho zákonníka a nových procesných kódexov.

Je autorom desiatok odborných publikácií, učebníc a skrípt z občianskeho práva, rodinného práva, zmenkového práva, dedičského práva, ako aj  vyše 70 štúdií a článkov.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela