print

gen. Dr. h. c. prof. JUDr. Jaroslav IVOR, DrSc.

profesor na Katedre trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín

 Prof. Ivor ukončil vysokoškolské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1976. V roku 1988 získal vedeckú hodnosť kandidát vied (CSc.) v odbore trestné právo a v roku 1997 vedecko-pedagogický titul docent (doc.) v odbore trestné právo. V roku 1994 bol na návrh Vlády SR prezidentom SR vymenovaný do hodnosti generála. Od roku 2004 je profesorom v odbore bezpečnostné služby. V roku 2011 získal vedeckú hodnosť doktor vied (DrSc.) v odbore trestné právo.

V rokoch 1998 až 2001 pôsobil ako generálny riaditeľ Sekcie vyšetrovania a kriminalisticko-expertíznych činností Ministerstva vnútra SR.

V rámci svojej vedecko-výskumnej praxe pôsobil okrem našej fakulty aj na Akadémii PZ v Bratislave a Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy (predtým Bratislavskej vysokej škole práva). Od roku 2016 je hosťujúcim profesorom Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe.

V oblasti vysokého školstva zastával vysoké manažérske posty: prvý prorektor Bratislavskej vysokej školy práva (2005 – 2007), dekan Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy (2007 – 2016)

Za svoju služobnú činnosť bol ocenený najvyššími vyznamenaniami rezortu Ministerstva vnútra SR a Ministerstva vnútra ČR. Za svoju vedecko-pedagogickú činnosť bol ocenený Akadémiou PZ v Bratislave a Bratislavskou vysokou školou práva. Podieľal sa na legislatívnych prácach v komisií pre trestné právo legislatívnej rady vlády ČSFR (1990-1992) a komisií pre rekodifikáciu trestného práva MS SR (1993-1999).

Vedeckú a publikačnú činnosť orientuje najmä na otázky organizácie vyšetrovania, prípravného konania, koncepčné otázky zefektívnenia trestného konania, dokazovania a nových dôkazných prostriedkov zasahujúcich do ľudských práv a slobôd, ako i problematiky organizovaného zločinu. Je autorom, resp. spoluautorom desiatich monografií, viacerých učebníc (Trestné právo hmotné, Trestné právo procesné, Kriminalistika, Kriminológia), vysokoškolských učebných textov, niekoľkých desiatok štúdií a odborných článkov v odborných časopisoch publikovaných v SR i v zahraničí.

Prof. Ivor je členom redakčnej rady časopisu Kriminalistika v Prahe, Trestní právo v Prahe, časopisu Policajná teória a prax v Bratislave a časopisu Forenzní vědy, právo, kriminalistika v Prahe.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela