print

doc. JUDr. Vlasta KUNOVÁ, CSc.

docentka na Katedre medzinárodného, európskeho práva a právnej komunikácie

Doc. Kunová patrí medzi zakladateľov a popularizátorov odboru európskeho práva v Slovenskej republike. V rámci študijných pobytov TEMPUS v deväťdesiatych rokoch, doc. Kunová spolupracovala na právnických fakultách v Brémach, vo Viedni, v Ríme, vo Francúzsku a Holandsku s významnými európskymi odborníkmi v oblasti medzinárodného, európskeho práva a právnej komparatistiky. Tieto pobyty a jej subjektívne jazykové predpoklady mali vplyv na rozhodnutie doc. Kunovej, ktorá vymenila právnu históriu za dynamicky sa rozvíjajúci odbor, akým sa stalo, dovtedy málo známe, právo EÚ. 

Okrem toho, že zakladala a rozvíjala na Slovensku pracoviská zamerané na európsku dimenziu právnického štúdia, bola doc. Kunová zapojená aj do procesu aproximácie a harmonizácie slovenskej legislatívy . Pôsobila ako lokálny konzultant španielskej advokátskej firmy Gomez–Acebo–Pombo pre aproximáciu slovenského právneho poriadku k právnemu poriadku EÚ.

V roku 2003 sa stala držiteľkou Jean Monnet Chair s názvom „Ochrana základných práv a slobôd a vonkajšie vzťahy EÚ“, ktorá sa dostala na listinu 20 najúspešnejších príbehov vo svete. Okrem týchto projektov sa doc. Kunová zúčastnila a zúčastňuje ako hlavný riešiteľ alebo spoluriešiteľ desiatok ďalších úspešných slovenských a zahraničných výskumných projektov. Doc. Kunová taktiež prednášala na mnohých konferenciách, letných školách, študijných pobytoch a seminároch organizovaných univerzitami nielen v EÚ, ale aj v Číne, Izraeli, USA a na Ukrajine. V roku 2009 si doc. Kunovú kolegovia z ECSA World (European Community Studies Association) so sídlom v Bruseli zvolili za viceprezidentku. V tejto funkcii sa zúčastňovala spoluorganizovania podujatí pre akademikov pôsobiacich v odbore európske štúdie s celosvetovou pôsobnosťou. 

Doc. Kunová počas svojho pôsobenia na právnických fakultách (UMB, UK, PEVŠ) vykonávala funkcie vo vysokom manažmente ako vedúca katedry, riaditeľka ústavu, prodekanka pre doktorandské štúdium, prorektorka pre vedu a výskum a grantovú politiku a predsedníčka AS). Pôsobila vo viacerých vedeckých radách právnických fakúlt a bola školiteľkou viac ako desať úspešných absolventov doktorandského štúdia. 

Doc. Kunová sa v odbornej literatúre venuje otázkam ústavného práva EÚ, globalizácie práva a právnej komparatistike a je spoluautorkou učebníc práva EÚ, vrátane bilingválnych učebných pomôcok určených pre zahraničné projekty.

Doc. Kunová pôsobí na Právnickej fakulte UMB od jej založenia.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela