Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

doc. JUDr. Vieroslav JÚDA, PhD.

docent na Katedre ústavného práva a teórie práva

Doc. Júda je absolventom Právnickej fakulty UK v Bratislave, ktorú ukončil v roku 1995 s vyznamenaním. Po úspešnom ukončení rigorózneho konania na Právnickej fakulte UK v Bratislave mu bol v roku 1997 priznaný titul doktor práv (JUDr.). V roku 2002 obhájil na Právnickej fakulte UK v Bratislave dizertačnú prácu a bol mu priznaný vedecko-akademický titul philosophiae doctor (PhD.) Po úspešnej finalizácii habilitačného konania na Akadémii Policajného zboru v Bratislave, habilitoval na docenta v roku 2011.

Na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, Katedre teórie štátu práva, pôsobí od jej vzniku, v rokoch 1995 - 2002 ako asistent, od roku 2002 - 2011 ako odborný asistent, od 2011 dodnes vo funkcii docenta.

V rámci svojho pedagogického pôsobenia na Právnickej fakulte UMB prednáša a vedie semináre z Teórie štátu a Teórie práva v 1. a 2. semestri bakalárskeho štúdia. V 1. semestri magisterského štúdia vedie prednášky z predmetu Etika v práve, s akcentom na etické aspekty výkonu právnických profesií. V doktorandskom štúdiu prednáša v 1. a 2. semestri predmety Teória práva, Metodológia vedeckého poznania a etika vedeckej práce I. a II., tiež Metodológia právnych vied.

V rokoch 2014 - 2019 pôsobil ako člen odborovej komisie v študijnom programe Teória a dejiny štátu a práva na Právnickej fakulte UK v Bratislave.

Od roku 2015 dodnes je členom Komisie pre dizertačné skúšky v doktorandskom štúdiu, v študijnom programe Obchodné a finančné právo na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. V rokoch 2015 - 2017 a od roku 2019 dodnes člen odborovej komisie v študijnom programe doktorandského štúdia Trestné právo na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici.

Doc. Júda je tiež členom Vedeckej rady Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.

Od roku 2013 je posudzovateľom projektov APVV.

V roku 2018 bol externým súdnym poradcom Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Je autorom viac ako päťdesiat odborných článkov a štúdií publikovaných v odborných časopisoch a vedeckých zborníkoch v Slovenskej republike a v zahraničí. Vo svojej publikačnej činnosti sa venuje problematike vplyvu právnych princípov na právny poriadok demokratického a právneho štátu, právnej istoty, kontinuity a diskontinuity práva a štátu, retroaktivity a aretroaktivity práva, fenoménu moderného otroctva, spravodlivosti v práve a ochrane základných ľudských a občianskych práv a slobôd s presahom do ústavnoprávnej roviny. K tejto problematike publikoval vedeckú monografiu Právna istota verzus retroaktivita v práve. Banská Bystrica 2006. Je autorom vysokoškolskej učebnice Teória práva, Banská Bystrica, 2011.