Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

print

doc. JUDr. Vieroslav JÚDA, PhD.

docent na Katedre ústavného práva a teórie práva

Doc. Júda je absolventom Právnickej fakulty UK v Bratislave, ktorú ukončil v roku 1995 s vyznamenaním. Po úspešnom ukončení rigorózneho konania na Právnickej fakulte UK v Bratislave mu bol v roku 1997 priznaný titul doktor práv (JUDr.). V roku 2002 obhájil na Právnickej fakulte UK v Bratislave dizertačnú prácu a bol mu priznaný vedecko-akademický titul philosophiae doctor (PhD.) Po úspešnej finalizácii habilitačného konania na Akadémii Policajného zboru v Bratislave, habilitoval na docenta v roku 2011.

Na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, Katedre teórie štátu práva, pôsobí od jej vzniku, v rokoch 1995 - 2002 ako asistent, od roku 2002 - 2011 ako odborný asistent, od 2011 dodnes vo funkcii docenta.

V rámci svojho pedagogického pôsobenia na Právnickej fakulte UMB prednáša a vedie semináre z Teórie štátu a Teórie práva v 1. a 2. semestri bakalárskeho štúdia. V 1. semestri magisterského štúdia vedie prednášky z predmetu Etika v práve, s akcentom na etické aspekty výkonu právnických profesií. V doktorandskom štúdiu prednáša v 1. a 2. semestri predmety Teória práva, Metodológia vedeckého poznania a etika vedeckej práce I. a II., tiež Metodológia právnych vied.

V rokoch 2014 - 2019 pôsobil ako člen odborovej komisie v študijnom programe Teória a dejiny štátu a práva na Právnickej fakulte UK v Bratislave.

Od roku 2015 dodnes je členom Komisie pre dizertačné skúšky v doktorandskom štúdiu, v študijnom programe Obchodné a finančné právo na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. V rokoch 2015 - 2017 a od roku 2019 dodnes člen odborovej komisie v študijnom programe doktorandského štúdia Trestné právo na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici.

Doc. Júda je tiež členom Vedeckej rady Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.

Od roku 2013 je posudzovateľom projektov APVV.

V roku 2018 bol externým súdnym poradcom Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Je autorom viac ako päťdesiat odborných článkov a štúdií publikovaných v odborných časopisoch a vedeckých zborníkoch v Slovenskej republike a v zahraničí. Vo svojej publikačnej činnosti sa venuje problematike vplyvu právnych princípov na právny poriadok demokratického a právneho štátu, právnej istoty, kontinuity a diskontinuity práva a štátu, retroaktivity a aretroaktivity práva, fenoménu moderného otroctva, spravodlivosti v práve a ochrane základných ľudských a občianskych práv a slobôd s presahom do ústavnoprávnej roviny. K tejto problematike publikoval vedeckú monografiu Právna istota verzus retroaktivita v práve. Banská Bystrica 2006. Je autorom vysokoškolskej učebnice Teória práva, Banská Bystrica, 2011.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB