print

doc. JUDr. Soňa KUBINCOVÁ, PhD.

docentka a vedúca Katedry finančného a správneho práva

Doc. Kubincová ukočnila štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1982. Rigoróznu skúšku zložila v roku 1998. Doktorandské štúdium v odbore obchodné a finančné právo ukončila v roku 2005 na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Habilitačné konanie skončila na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach v roku 2011 vymenovaním za docentku v odbore obchodné a finančné právo.

Od roku 1982 pracovala ako právnička v podniku štátneho obchodu Domáce potreby Banská Bystrica, neskôr ako vedúca personálneho, mzdového a právneho oddelenia. Pomáhala pri zakladaní Banky Slovakia, a. s., kde neskôr pôsobila ako riaditeľka odboru práva a auditu. Od roku 1998 vykonávala právnickú prax ako komerčná právnička, v súčasnosti pôsobí ako advokátka. 

Od roku 1998 pôsobila ako odborná asistentka na Fakulte financií UMB v Banskej Bystrici, neskôr od roku 1999 až do súčasnosti pôsobí na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici.

Je autorkou niekoľkých monografií a učebných pomôcok, ako aj veľkého množstva odborných a vedeckých článkov.

Je členkou odborovej komisie doktorandského štúdia na Právnickej fakulte UPJŠ Košice, Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici a na Právnickej fakulte UK v Bratislave.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela