Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

print

doc. JUDr. Ivana ŠOŠKOVÁ, PhD.

docentka na Katedre dejín štátu a práva

Doc. Šošková ukončila vysokoškolské vzdelanie v roku 2001 na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Kontinuálne po skončení štúdia ostala na Právnickej fakulte UMB pôsobiť ako vedecko-výskumný pracovník, od roku 2002 ako vysokoškolský pedagóg na Katedre dejín štátu a práva. V roku 2002 obhájila na tunajšej fakulte rigoróznu prácu vo vednom odbore Dejiny štátu a práva, čím získala titul JUDr. Doktorandské štúdium absolvovala na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici vo vednom odbore 68-01-9 Dejiny štátu a práva, ukončila ho obhajobou dizertačnej práce na tému „Vývoj rodinného práva na území Slovenska v rokoch 1944-1949“, na základe čoho jej bola rozhodnutím Vedeckej rady Právnickej fakulty UMB v apríli 2009 udelená vedecko-akademická hodnosť PhD. V lete 2017 sa habilitovala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, bol jej udelený titul "docent" v odbore 3.4.2 teória a dejiny štátu a práva.

Doc. Šošková patrí k najdlhšie pôsobiacej mladšej generácii pedagógov banskobystrickej Právnickej fakulty. V rámci svojej pedagogickej činnosti zabezpečuje prednášky a semináre z povinného predmetu Dejiny práva štátov Európy a USA (je spoluautorkou vysokoškolskej učebnice "Svetové dejiny štátu a práva", Trnava, 2013), participuje tiež na predmete Vývoj inštitútov súkromného práva. Ďalej vedie metodologické prednášky a semináre zamerané na prípravu a úspešnú obhajobu záverečných prác v rámci bakalárskeho i magisterského štúdia. V minulosti zabezpečovala tiež prednášky a semináre z Rímskeho práva, Porovnávacích dejín štátu a práva i Všeobecných dejín štátu a práva. Vedie a oponuje záverečné bakalárske práce, diplomové práce, dizertačné práce. Pôsobí ako členka komisií pre obhajoby záverečných bakalárskych, diplomových, rigoróznych prác, tiež dizertačných a habilitačných prác v odbore. Recenzuje rôzne domáce i zahraničné vedecké publikačné výstupy v oblasti dejín štátu a práva.

V rámci svojej publikačnej činnosti sa doc. Šošková zameriava predovšetkým na vývoj rodinného a manželského práva na území Slovenska po roku 1918. Skúma historicko-právny vývoj rodinnoprávnych inštitútov s dôrazom na ich zásadnú premenu najmä v období ľudovej demokracie a smerovania k socializmu v druhej polovici 20. storočia. Je autorkou monografie s názvom "Manželstvo a manželsko-právne vzťahy vo svetle prvej kodifikácie československého rodinného práva 1949" (Banská Bystrica, 2016), množstva doma i v zahraničí publikovaných vedeckých štúdií a článkov so zameraním najmä na vývoj rodinného práva na našom území. Okrem toho sa venuje tiež metodológii vied a vedeckej práce, ako aj problematike výučby dejín štátu a práva, otázkam jej opodstatnenia v procese vysokoškolského právnického vzdelávania. V rámci vedecko-výskumných aktivít bola členkou riešiteľských kolektívov viacerých vedeckých i vzdelávacích projektov (KEGA, Operačný program Vzdelávanie), pravidelne zastáva členstvo vo vedeckých i organizačných výboroch medzinárodných vedeckých konferencií. Absolvovala niekoľko študijných pobytov a krátkodobých prednáškových pobytov v zahraničí (Česká republika, Turecko, Ukrajina, Poľsko, Ruská federácia).

Od počiatkov svojho pôsobenia na fakulte sa doc. Šošková aktívne zapájala do rôznych oblastí akademického života. Z minulosti možno spomenúť jej pôsobenie v pozícii fakultného koordinátora kreditového systému ECTS pre Bc. stupeň štúdia na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, tiež v pozícii koordinátora Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici pre zahraničné mobility ERASMUS+ (partnerská inštitúcie v Slovinsku a Turecku). V rokoch 2004-2007 bola členkou Akademického senátu Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, v rokoch 2006-2010 členkou Akademického senátu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Od júla 2014 do septembra 2018 vykonávala funkciu prodekanky Právnickej fakulty UMB pre pedagogickú činnosť. Je členkou Vedeckej rady Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, tiež je členkou Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB