print

doc. JUDr. Ivana ŠOŠKOVÁ, PhD.

docentka na Katedre dejín štátu a práva

Doc. Šošková ukončila vysokoškolské vzdelanie v roku 2001 na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Kontinuálne po skončení štúdia ostala na Právnickej fakulte UMB pôsobiť ako vedecko-výskumný pracovník, od roku 2002 ako vysokoškolský pedagóg na Katedre dejín štátu a práva. V roku 2002 obhájila na tunajšej fakulte rigoróznu prácu vo vednom odbore Dejiny štátu a práva, čím získala titul JUDr. Doktorandské štúdium absolvovala na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici vo vednom odbore 68-01-9 Dejiny štátu a práva, ukončila ho obhajobou dizertačnej práce na tému „Vývoj rodinného práva na území Slovenska v rokoch 1944-1949“, na základe čoho jej bola rozhodnutím Vedeckej rady Právnickej fakulty UMB v apríli 2009 udelená vedecko-akademická hodnosť PhD. V lete 2017 sa habilitovala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, bol jej udelený titul "docent" v odbore 3.4.2 teória a dejiny štátu a práva.

Doc. Šošková patrí k najdlhšie pôsobiacej mladšej generácii pedagógov banskobystrickej Právnickej fakulty. V rámci svojej pedagogickej činnosti zabezpečuje prednášky a semináre z povinného predmetu Dejiny práva štátov Európy a USA (je spoluautorkou vysokoškolskej učebnice "Svetové dejiny štátu a práva", Trnava, 2013), participuje tiež na predmete Vývoj inštitútov súkromného práva. Ďalej vedie metodologické prednášky a semináre zamerané na prípravu a úspešnú obhajobu záverečných prác v rámci bakalárskeho i magisterského štúdia. V minulosti zabezpečovala tiež prednášky a semináre z Rímskeho práva, Porovnávacích dejín štátu a práva i Všeobecných dejín štátu a práva. Vedie a oponuje záverečné bakalárske práce, diplomové práce, dizertačné práce. Pôsobí ako členka komisií pre obhajoby záverečných bakalárskych, diplomových, rigoróznych prác, tiež dizertačných a habilitačných prác v odbore. Recenzuje rôzne domáce i zahraničné vedecké publikačné výstupy v oblasti dejín štátu a práva.

V rámci svojej publikačnej činnosti sa doc. Šošková zameriava predovšetkým na vývoj rodinného a manželského práva na území Slovenska po roku 1918. Skúma historicko-právny vývoj rodinnoprávnych inštitútov s dôrazom na ich zásadnú premenu najmä v období ľudovej demokracie a smerovania k socializmu v druhej polovici 20. storočia. Je autorkou monografie s názvom "Manželstvo a manželsko-právne vzťahy vo svetle prvej kodifikácie československého rodinného práva 1949" (Banská Bystrica, 2016), množstva doma i v zahraničí publikovaných vedeckých štúdií a článkov so zameraním najmä na vývoj rodinného práva na našom území. Okrem toho sa venuje tiež metodológii vied a vedeckej práce, ako aj problematike výučby dejín štátu a práva, otázkam jej opodstatnenia v procese vysokoškolského právnického vzdelávania. V rámci vedecko-výskumných aktivít bola členkou riešiteľských kolektívov viacerých vedeckých i vzdelávacích projektov (KEGA, Operačný program Vzdelávanie), pravidelne zastáva členstvo vo vedeckých i organizačných výboroch medzinárodných vedeckých konferencií. Absolvovala niekoľko študijných pobytov a krátkodobých prednáškových pobytov v zahraničí (Česká republika, Turecko, Ukrajina, Poľsko, Ruská federácia).

Od počiatkov svojho pôsobenia na fakulte sa doc. Šošková aktívne zapájala do rôznych oblastí akademického života. Z minulosti možno spomenúť jej pôsobenie v pozícii fakultného koordinátora kreditového systému ECTS pre Bc. stupeň štúdia na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, tiež v pozícii koordinátora Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici pre zahraničné mobility ERASMUS+ (partnerská inštitúcie v Slovinsku a Turecku). V rokoch 2004-2007 bola členkou Akademického senátu Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, v rokoch 2006-2010 členkou Akademického senátu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Od júla 2014 do septembra 2018 vykonávala funkciu prodekanky Právnickej fakulty UMB pre pedagogickú činnosť. Je členkou Vedeckej rady Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, tiež je členkou Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela