print

doc. JUDr. Ingrid MENCEROVÁ, PhD.

docentka na Katedre trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín 

Doc. Mencerová absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde následne vedecky a pedagogicky pôsobila na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky až do roku 2015. Od roku 2016 vedecky a pedagogicky pôsobí na Katedre trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Po úspešnej obhajobe dizertačnej práce na tému Problematika obetí trestných činov, jej bola v roku 1998 udelená vedecko-akademická hodnosť „philosophiae doctor“ (PhD.). V roku 2014 bola vymenovaná za docentku v odbore trestné právo.

Svoj odborný záujem a vedeckú činnosť sústreďuje najmä na problematiku trestného práva hmotného a kriminológiu. V roku 1994 absolvovala Letnú akadémiu kriminológie v Erfurte, ktorú organizovali Univerzita Tübingen a Univerzita Hamburg. Vo svojej vedeckej monografii Mnohosť trestnej činnosti (2013) sa zaoberá problematikou, ktorá nebola dosiaľ na Slovensku komplexne spracovaná. Je vedúcou autorského kolektívu učebníc z trestného práva hmotného – Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. 2. aktualizované a prepracované vydanie (2015) a Trestné právo hmotné. Osobitná časť. 2. aktualizované a prepracované vydanie (2018). Je spoluautorkou komentára k Trestnému zákonu (všeobecná a osobitná časť). Je autorkou viacerých vedeckých a odborných publikácií, článkov a učebných textov. Podieľa sa na riešení grantových projektov. Zaujíma sa o moderné metódy výučby práva. Ako členka občianskeho združenia Centrum praktického vzdelávania právnikov participovala na rozvoji klinického vzdelávania študentov právnických fakúlt.

Je členkou výkonnej rady Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu.V novembri 2012 bola vymenovaná za členku Expertnej skupiny pre vedu a výskum v oblasti prevencie kriminality.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela