print

doc. JUDr. et PhDr. mult. Libor KLIMEK, PhD.

docent na Katedre trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín

Doc. Klimek nadobudol vysokoškolské vzdelanie v odbore právo na Fakulte práva Bratislavskej vysokej školy práva v roku 2010. Následne v roku 2011 na Univerzite v Cambridge získal certifikát britskej angličtiny. Doktorandské štúdium v odbore trestné právo a obhajobu dizertačnej práce na tému European Arrest Warrant (neskôr publikovaná vydavateľstvom Springer) absolvoval s vyznamenaním, a to na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy v roku 2013. V roku 2018 na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity obhájil habilitačnú prácu Mutual Recognition of Judicial Decisions in European Criminal Law (Springer, 2017, 742 strán) a bol habilitovaný na docenta v odbore trestné právo. 

Pod vedením profesora Holcra a profesora Ivora sa stal docentom so znalosťou cudzích jazykov, ktorý sa svojou zodpovednou a tvrdou prácou presadil doma, ako aj v zahraničí.

V súčasnosti je plne udomácnený na Katedre trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde sa venuje vedeckovýskumnej ako aj pedagogickej činnosti. Zároveň je riaditeľom Kriminologického a kriminalistického výskumného centra pri PrF UMB. Taktiež prednáša na Právnickej fakulte Lipskej Univerzity v Nemecku. Na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe je členom komisie pre štátne doktorské skúšky a komisie pre obhajoby dizertačných prác v odbore trestné právo. Na Ústave právnych vied Poľskej akadémie vied vo Varšave je národným expertom pre slovenské trestné právo. 

Pravidelne prednáša na medzinárodných kongresoch, konferenciách a prednáškových pobytoch doma a v zahraničí, v minulosti napríklad v Oxforde (Spojené kráľovstvo), v Lipsku (Nemecko), v Moskve (Rusko), v Prahe (Česko) či v Kielcach (Poľsko).

Je autorom renomovaných svetových vydavateľstiev Wolters Kluwer a Springer, viacerých časopisov, napríklad Justičná revue a EU Law Journal, ktorého je taktiež členom redakčnej rady. Doposiaľ publikoval viac než 150 vedeckých a odborných diel. Najvýznamnejšími sú:

  • KLIMEK, L. Mutual Recognition of Judicial Decisions in European Criminal Law. Cham: Springer, 2017, 742 strán
  • KLIMEK, L. European Arrest Warrant. Cham – Heidelberg – New York – Dordrecht – London: Springer, 375 strán
  • KLIMEK, L. Zákon o európskom zatýkacom rozkaze: Komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019, 1160 strán
  • KLIMEK, L. Základy trestného práva Európskej únie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, 264 strán
  • KLIMEK, L. – ZÁHORA, J. – HOLCR, K. Počítačová kriminalita v európskych súvislostiach. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016, 448 strán 

Jeho diela boli citované v mnohých štátoch sveta, napr. v Belgicku, Číne, Chorvátsku, Iráne, Taliansku, Južnej Kórei, Maďarsku, Nemecku, Holandsku, Nórsku, Poľsku, Portugalsku, Rusku, Spojenom kráľovstve, Spojených štátoch amerických a Švajčiarsku. Citoval ho taktiež Európsky parlament a generálny advokát Súdneho dvora EÚ (vo veci C-268/17, AY). 

V minulosti pôsobil na Paneurópskej vysokej škole (2010-2018), na Slovenskej technickej univerzite (2012-2015) a na Akadémii Policajného zboru (2017-2018). Bol vymenovaný za člena pracovnej skupiny Ministerstva spravodlivosti SR k príprave transpozície Smernice 2012/29/EÚ o obetiach trestných činov (2014-2017). Taktiež bol vymenovaný za člena pracovnej skupiny Ministerstva spravodlivosti SR pre prípravu Európskej siete pre práva obetí (2015-2017). 

Tvrdí, že dosahovanie cieľov je o nastavení zmýšľania a zvolení si priorít, pričom človek nesmie zabúdať na pohodu v osobnom živote a pravidelný oddych. Presadzuje filozofiu, že jedno z najkrajších korení života je humor.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela