print

doc. JUDr. Daniela GANDŽALOVÁ, PhD.

docentka na Katedre občianskeho a pracovného práva

Doc. Gandžalová ukončila vysokoškolské štúdium na Právnickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe v roku 1985, kde o rok neskôr úspešne vykonala i rigoróznu skúšku vo vednom odbore občianske právo. V roku 2003 ukončila doktorandské štúdium vo vednom odbore občianske právo. V roku 2014 úspešne habilitovala v odbore "Občianske právo".

Od roku 1987 pracovala ako justičná čakateľka na Okresnom súde v Beroune a od roku 1990 do roku 1993 na Ministerstve obrany ČSFR v Prahe. 

Výučbe predmetu občianske právo sa venuje od roku 1994 a to najskôr ako odborná asistentka na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici a od roku 1997 nepretržite až do súčasnosti na Katedre občianskeho práva Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, kde sa špecializuje najmä na výučbu občianskeho práva procesného. 

V roku 2006 vydala vedeckú monografiu s názvom Dedičské právo a dedičské konanie a v roku 2012 vedeckú monografiu Vývoj dedičského práva a jeho ďalšie smerovanie. Problematike dedičského práva sa venuje aj ako členka rekodifikačnej komisie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pre prípravu nového Občianskeho zákonníka. Je autorkou, resp. spoluautorkou viacerých publikácií, učebníc a skrípt z občianskeho práva, štúdií a odborných článkov, zaoberajúcich sa najmä problematikou občianskeho práva. Od roku 1999 je zapísaná v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela