print

doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal TUROŠÍK, PhD.

dekan Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, docent na Katedre dejín štátu a práva

Doc. Turošík absolvoval v roku 2009 Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V roku 2011 ukončil štúdium v odbore „Ekonomika verejných služieb“ na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V tom istom roku získal po úspešnom absolvovaní doktorandského štúdia v odbore „Teória a dejiny štátu a práva“ na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy titul philosophiae doctor (PhD.). Po absolvovaní 4-ročného doktorského štúdia na Právnickej fakulte Paris Lodron Universität v Salzburgu získal v roku 2013 rakúsky doktorát (Dr. iur.) v odbore „Römisches Recht und Rechtsgeschichte“. V novembri roku 2017 úspešne habilitoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore "Teória a dejiny štátu a práva".

V oblasti vysokého školstva zastával vysoké manažérske posty: prodekan Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (2014 – 2018) a od roku 2018 pôsobí ako dekan Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Doc. Turošík bol od roku 2012 do roku 2018 členom správnej rady Slovenského národného strediska pre ľudské práva so sídlom v Bratislave. V roku 2012 sa stal členom legislatívnej komisie Matice slovenskej. Rovnako v tom istom roku pôsobil vo funkcii zástupcu šéfredaktora časopisu Právna revue. Od roku 2014 bol počas nasledujúcich štyroch rokov výkonným redaktorom vedeckého časopisu „Štát a právo“, v roku 2018 sa stal predsedom redakčnej rady tohto periodika. Pravidelne sa zúčastňuje ako pedagóg reprezentujúci Slovenskú republiku na prestížnej "European summer school of private law", ktorú organizuje Univerzita v Salzburgu v spolupráci s Európskou akadémiou súkromného práva (European academy of private law). V roku 2015 bol zvolený za člena Európskej akádemie súkromného práva. V roku 2016 sa zúčastnil ako pozvaný pedagóg na Letnej škole právnych dejín Právnickej fakulty Masarykovej Univerzity v Brne a v roku 2017 na Škole slovenského práva na Právnickej fakulte Jagellonskej Univerzity v Krakowe.

Bol hosťom viacerých relácii Slovenského rozhlasu venujúcim sa téme dejiny práva, či rímske právo (Nočná pyramída, Rozhlasová akadémia, diskusná relácia Štvorlístok Rádia Regina). Aktívne sa zúčastňuje domácich i zahraničných vedeckých podujatí ako aj riešení vybraných výskumných projektov. Prednášal na viacerých zahraničných univerzitách, medzi iným v Salzburgu (AT), Istanbule (TR), Ríme (IT), Siene (IT), Nantes (F) Olsztyne (PL), Krakowe (PL), Wroclawe (PL) či Valladolide (ES). Je autorom alebo spoluautorom viacerých učebníc, odborných a vedeckých článkov. Vo svojej publikačnej činnosti sa venuje najmä rímskemu právu so špecializáciou na rímske obligačné právo.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela