Prehľad publikačnej činnosti

Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov

Autor: Levrinc Miloš
Druh dokumentu: XPCA
Dátum vytvorenia výstupu: 25.02.2020

 

ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách

ABB01            Hmotnoprávne normy určené výlučne na úpravu zmluvných vzťahov vznikajúcich v medzinárodnom obchode / Miloš Levrinc.
In Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Belii Neosolii. Roč. 23 / zost. Monika Némethová ; rec. Mojmír Mamojka, Ján Cirák ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2019. - ISBN 978-80-557-1583-4. - S. 217-269 [4,30 AH].
[LEVRINC, Miloš (100%)]

 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

ADF01            Vybrané zmluvné typy v medzinárodnom obchode: zmluva o medzinárodnej kúpe tovaru = Selected types of contract in international trade: contracts for the international sale of goods / Miloš Levrinc.
In Visegrad journal on human rights. - Užhorod, Bratislava : Užhorodská národná univerzita, Paneurópska vysoká škola, 2015. - ISSN 1339-7915. - No. 2 (April 2015), pp. 34-40.
[LEVRINC, Miloš (100%)]

 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AEC01            Porównanie statusu międzynarodowych organizacji rządowych i pozarządowych = Comparison of the status of international governmental and international non-governmental organizations / Miloš Levrinc.
In Działalność organizacji pozarządowych – 10 lat doświadczeń : pod rządami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie / rec. Paweł Woroniecki. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2014. - ISBN 978-83-62383-53-5. - S. 103-110.
[LEVRINC, Miloš (100%)]

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED01            Bezdôvodné obohatenie v právnych vzťahoch s cudzím (zahraničným) prvkom / Miloš Levrinc.
In Komunitárne právo a súkromné právo členského štátu / zost. Elena Júdová, rec. Viera Strážnická, Mojmír Mamojka. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2007. - ISBN 978-80-8083-401-2. - S. 120-129.
[LEVRINC, Miloš]

 

AED02            Záväzkový štatút v medzinárodnom práve súkromnom / Miloš Levrinc.
In Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Beli Neosolii / ed. Július Kováč ; rec. Jozef Beňa, Daniela Gandžalová ... [et al.]. Roč. 7. - 1.vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2003. - ISBN 80-8055-868-X. - S. 70-78.
[LEVRINC, Miloš (100%)]

 

AED03            Rozhodné právo pre zmluvné záväzkové vzťahy v prípade absencie voľby práva podľa nariadenia Rím I / Miloš Levrinc.
In Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitas Matthiae Belii Neosolii / rec. Stanislav Mráz, Ján Cuper, Jaroslav Klátik. Roč. 18. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. - ISBN 978-80-557-0685-6. - S. 100-107.
[LEVRINC, Miloš (100%)]

 

AED04            Aplikácia pravidiel neštátneho pôvodu v medzinárodnom obchode - "Lex Mercatoria" ("Svetové právo medzinárodného obchodu") / Miloš Levrinc.
In Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Belii Neosolii / rec. Vladimír Čečot, Jozef Madliak. Roč. 19. - 2015. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - ISBN 978-80-557-0867-6. - S. 182-193.
[LEVRINC, Miloš (100%)]

          Ohlasy:
1. [4]     MAMOJKA, Mojmír a kol. Obchodný zákonník : veľký komentár. 2. zv. (§ 261 - § 775). Bratislava : Eurokódex, 2016. 651 s. ISBN 978-80-8155-067-6.

 

AED05            Systematika pravidiel neštátneho pôvodu v medzinárodnom obchode "lex mercatoria" / Miloš Levrinc.
In Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Belii Neosolii. Roč. 20 / rec. Ján Cirák, Jaroslav Straka. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2016. - ISBN 978-80-557-1100-3. - S. 226-240.
[LEVRINC, Miloš (100%)]

 

AED06            Základné pojmy rozhodcovského konania vo svetle posledných zmien zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní / Miloš Levrinc.
In Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Belii Neosolii. Roč. 21 / zost. Marián Lakomčík ; rec. Ján Cirák, Jaroslav Straka ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2017. - ISBN 978-80-557-1232-1. - S. 229-239.
[LEVRINC, Miloš (100%)]

 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC01            Právna úprava cezhraničných pracovnoprávnych vzťahov (rozhodné právo) / Miloš Levrinc.
In Mobbing in the legal perspective [elektronický zdroj] : mobbing respect to legal, economic and social : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Ogonki, 18. - 20. máj 2015 / ed. Zdisław Majkut, Anna Schneiderová ; rec. Ivan Podhorec, Wasyl Bilczak. - 1. vyd. - Olsztyn : University of Warmia and Mazury in Olsztyn, 2015. - ISBN 978-0-9889930-2-0. - CD-ROM, s. 146-154.
[LEVRINC, Miloš (100%)]

 

AFC02            Aplikácia "lex mercatoria" v zmluvných vzťahoch s cudzím prvkom / Miloš Levrinc.
In Dny práva 2017 [elektronický zdroj] = Days of law 2017 : aktuální otázky evropského mezinárodního práva soukromého : konference Dny práva, Brno, 9.-10.11.2017 / rec. Klára Drličková, Slavomír Halla. Část IV. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2018. - ISBN 978-80-210-8956-3. - online, s. 40-54.
[LEVRINC, Miloš (100%)]

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD01            Voľba rozhodného práva v slovenskom medzinárodnom práve súkromnom / Miloš Levrinc.
In Aktuálne problémy medzinárodného práva : zborník z medzinárodnej konferencie konanej pri príležitosti 80. narodenín prof. JUDr. Juraja Cútha, DrSc., Bratislava, 23. februára 2006 / vedec. red. František Poredoš, zost. Peter Lysina ; rec. Ľubor Cibulka. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2007. - ISBN 978-80-7160-227-9. - S. 234-240.
[LEVRINC, Miloš (100%)]

 

AFD02            Konsenzus kontrahujúcich strán o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky v medzinárodnom práve súkromnom / Miloš Levrinc.
In Konsenzus v práve : zborník z medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala pri príležitosti 20. výročia založenia Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica, 07.-08.02.2013 / zost. Ján Chmelík ; rec. Stanislav Mráz, Jozef Krajči, Dušan Korgo. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2013. - ISBN 978-80-557-0523-1. - S. 162-169.
[LEVRINC, Miloš (100%)]

 

AFD03            Zmluvy uzatvárané v medzinárodnom obchode - kolízie právnych úprav / Miloš Levrinc.
In Interpolis´14 : zborník vedeckých prác, medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, Banská Bystrica, 13. novembra 2014 / ed. Michal Klučiarovský, Gabriela Klinčáková ; rec. Ján Koper, Igor Kosír ... [et al.] [elektronický zdroj]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. - ISBN 978-80-557-0862-1. - CD-ROM, s. 320-327.
[LEVRINC, Miloš (100%)]

 

AFD04            Exekúcie na podklade cudzích rozsudkov podľa nariadenia č. 1215/2012 (Brusels I a) = Execution on the substrate of foreign judgments under regulation no. 1215/2012 (Brussels I bis) / Miloš Levrinc.
In Právny poriadok Slovenskej republiky po 25. rokoch : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie "1. Banskobystrické dni práva" usporiadanej pri príležitosti 20. výročia založenia Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 11.-12. novembra 2015 / rec. Ján Cirák, Jaroslav Straka. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - ISBN 978-80-557-1073-0. - S. 331-340.
[LEVRINC, Miloš (100%)]

 

AFD05            Rozhodné právo pre kúpne zmluvy s cudzím (medzinárodným) prvkom / Miloš Levrinc.
In Interpolis´15 : zborník vedeckých prác, medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, Banská Bystrica, 12. 11. 2015 / ed. Michal Klučiarovský, Barbora Kollárová ; rec. Ján Koper, Monika Čamalíková ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - ISBN 978-80-557-1074-7. - S. 326-334.
[LEVRINC, Miloš (100%)]

 

AFD06            Princíp autonómie vôle v procesných vzťahoch s medzinárodným prvkom / Miloš Levrinc.
In Banskobystrické dni práva : zborník z 2. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie na tému „Kvalita normotvornej a aplikačnej stránky zákonnosti ako determinant právneho štátu", 23.-24. november 2016, Vígľaš / zost. Michal Turošík, Andrea Ševčiková ; rec. Ján Cirák ... [et al.]. Sekcia súkromného práva a medzinárodného práva. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2017. - ISBN 978-80-557-1286-4. - S. 253-260.
[LEVRINC, Miloš (100%)]

 

AFD07            Právomoc stálych rozhodcovských súdov zriadených podľa zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní = The competence of the permanent court of arbitration established under Act no. 244/2002 Coll. on arbitration / Miloš Levrinc. - Spôsob prístupu: https://www.prf.umb.sk/veda-a-vyskum/konferencne-on-line-vystupy/iii-banskobystricke-zamocke-dni-prava/.
In Banskobystrické zámocké dni práva [elektronický zdroj] : zborník z 3. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie na tému „Identifikácia únosnej miery autonómie právnych odvetví a súčasnej potreby ich synergie", 23.-24. november 2017, Vígľaš / zost. Michal Turošík, Andrea Ševčiková ; rec. Ján Cirák, Miroslav Kelemen ... [et al.]. Sekcia súkromného práva. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2018. - ISBN 978-80-557-1405-9. - online, s. 278-290.
[LEVRINC, Miloš (100%)]

 

AFD08            Rozhodcovská doložka vo svetle judikatúry súdov Slovenskej republiky = Arbitration clause in the light of judicatire of the courst of the Slovak Republic / Miloš Levrinc.
In Banskobystrické zámocké dni práva : zborník z 4. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie na tému "Strategické determinanty kreovania právnych noriem", Vígľaš, 22. - 23. november 2018 / zost. Michal Turošík, Ľubica Saktorová, Andrea Bilas Ševčiková ; rec. Mojmír Mamojka, Ján Cirák ... [et al.]. Sekcia medzinárodného a európskeho práva "Vplyv globalizácie na medzinárodné a európske legislatívne procesy". - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2019. - ISBN 978-80-557-1556-8. - S. 111-121.
[LEVRINC, Miloš (100%)]

 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií

AFH01            Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 593/ 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I) / Miloš Levrinc.
In Interpolis ´09 : zborník abstraktov z VI. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou v Banskej Bystrici 29. októbra 2009 / ed. Dagmar Hoscheková ... [et al.] ; rec. Ján Koper, František Briška ... [et al.]. - [1. vyd.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2009. - ISBN 978-80-8083-938-3. - S. 78.
[LEVRINC, Miloš (100%)]

 

AFH02            Zmluvy v medzinárodnom obchode / Miloš Levrinc.
In Interpolis ´08 : zborník abstraktov, V. vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, Banská Bystrica, 6. novembra 2008 / zost. Dagmar Hoscheková. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2008. - S. 23.
[LEVRINC, Miloš (100%)]

 

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

BEF01            Dohoda strán o rozhodnom práve pre cezhraničné súkromnoprávne zmluvné záväzky v členských štátoch EU = Freedom of choice in matters of private contractual obligations in member states of EU / Miloš Levrinc.
In Law science and practice in the third millenium = Právna veda a prax v treťom tisícročí : collection of abstracts of the international research and practice conference, Košice February 27-28, 2015. - 1. vyd. - Kherson : Publishing house Helvetica, 2015. - S. 82-87.
[LEVRINC, Miloš (100%)]

 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

FAI01             Skúsenosti s aplikáciou Nariadenia Brusel I. a jeho revízia / ed. Elena Júdová, Miloš Levrinc. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, Právnická fakulta, 2015. - 59 s. [3,02 AH]. - ISBN 978-80-557-0961-1
[JÚDOVÁ, Elena (50%) (editor) - LEVRINC, Miloš (50%) (editor)]

164
048 446 3164
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela