Prehľad publikačnej činnosti

ABA Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

ABA01           Orgány a organizačná štruktúra štátneho podniku / Martin Kubinec. 7. časť.
In Postavenie a hospodárenie štátnych podnikov / rec. Vladimír Babčák, Ján Cirák, Ján Husár. - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 2018. - ISBN 978-80-7400-703-3. - S. 229-286 [4,34 AH].
[KUBINEC, Martin (100%)]

 

ABA02           Zrušenie, likvidácia a zánik štátneho podniku / Martin Kubinec. 8. časť.
In Postavenie a hospodárenie štátnych podnikov / rec. Vladimír Babčák, Ján Cirák, Ján Husár. - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 2018. - ISBN 978-80-7400-703-3. - S. 287-346 [4,10 AH].
[KUBINEC, Martin (100%)]

 

ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách

ABB01           Niekoľko úvah o právnej úprave exekučného konania voči fyzickým osobám / Martin Kubinec.
In Právne postavenie veriteľa pri vymáhaní pohľadávok / ed. Milan Ďurica, Martin Kubinec ; rec. Mojmír Mamojka, Jozef Suchoža. - [1. vyd.]. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. - ISBN 978-80-557-0819-5. - S. 92-147 [3,15 AH].
[KUBINEC, Martin (100%)]

 

ABB02           Porušenie zmluvných povinností a jeho následky / Martin Kubinec, Lenka Ušiaková. tretia časť, hlava 1, diel 10 (§ 365 - § 386).
In Obchodný zákonník : veľký komentár / rec. Peter Vojčík, Přemysl Raban. 2. zväzok, (§ 261 - § 775). - 1. vyd. - Bratislava : Eurokódex, 2016. - ISBN 978-80-8155-067-6. - S. 123-190 [3,40 AH].
[KUBINEC, Martin (50%) - UŠIAKOVÁ, Lenka (50%)]

 

ABB03           Jednoduchá spoločnosť na akcie / Mojmír Mamojka ml. ... [et al.]. druhá časť, hlava 1, diel 6 (§ 220h - § 220zl).
In Obchodný zákonník : veľký komentár / rec. Peter Vojčík, Přemysl Raban. 1. zväzok, §1 - § 260. - 1. vyd. - Bratislava : Eurokódex, 2016. - ISBN 978-80-8155-065-2. - S. 923-974 [3,23 AH].
[MAMOJKA, Mojmír (31%) - LYSINA, Tomáš (17%) - ZELENÁKOVÁ, Mirka (17%) - KUBINEC, Martin (35%)]

 

ABB04           Kríza / Martin Kubinec. druhá časť, hlava 1, diel 1 (§ 67a - § 69b).
In Obchodný zákonník : veľký komentár / rec. Peter Vojčík, Přemysl Raban. 1. zväzok, §1 - § 260. - 1. vyd. - Bratislava : Eurokódex, 2016. - ISBN 978-80-8155-065-2. - S. 250-332 [4,10 AH].
[KUBINEC, Martin (100%)]

 

ABB05           Likvidácia spoločnosti / Martin Kubinec. druhá časť, hlava 1, diel 1 (§ 70 - § 75a).
In Obchodný zákonník : veľký komentár / rec. Peter Vojčík, Přemysl Raban. 1. zväzok, §1 - § 260. - 1. vyd. - Bratislava : Eurokódex, 2016. - ISBN 978-80-8155-065-2. - S. 332-362 [3,01 AH].
[KUBINEC, Martin (100%)]

 

ABB06           Všeobecné ustanovenia / Martin Kubinec. druhá časť, hlava 1, diel 1 (§ 56 - § 67).
In Obchodný zákonník : veľký komentár / rec. Peter Vojčík, Přemysl Raban. 1. zväzok, §1 - § 260. - 1. vyd. - Bratislava : Eurokódex, 2016. - ISBN 978-80-8155-065-2. - S. 175-249 [3,75 AH].
[KUBINEC, Martin (100%)]

 

ABB07           Nekalá súťaž / Martin Kubinec. prvá časť, hlava 5, diel 2 (§ 44 - § 52).
In Obchodný zákonník : veľký komentár / rec. Peter Vojčík, Přemysl Raban. 1. zväzok, §1 - § 260. - 1. vyd. - Bratislava : Eurokódex, 2016. - ISBN 978-80-8155-065-2. - S. 125-166 [4,15 AH].
[KUBINEC, Martin (100%)]

 

ABB08           Akciová spoločnosť / Tomáš Lysina ... [et al.]. časť druhá, hlava 1, diel 5 (§ 154 - § 220g).
In Obchodný zákonník : veľký komentár / rec. Peter Vojčík, Přemysl Raban. 1. zväzok, §1 - § 260. - 1. vyd. - Bratislava : Eurokódex, 2016. - ISBN 978-80-8155-065-2. - S. 590-922 [16,65 AH].
[LYSINA, Tomáš (47%) - ZELENÁKOVÁ, Mirka (46%) - PODHOREC, Ivan (3%) - MAMOJKA, Mojmír (2%) - KUBINEC, Martin (2%)]

 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

ABC01           Založenie, vznik a zmeny štátneho podniku / Martin Kubinec. 6. časť.
In Postavenie a hospodárenie štátnych podnikov / rec. Vladimír Babčák, Ján Cirák, Ján Husár. - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 2018. - ISBN 978-80-7400-703-3. - S. 199-228 [2,16 AH].
[KUBINEC, Martin (100%)]

 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

ACB01           Základy práva proti nekalej súťaži : vysokoškolská učebnica / Martin Kubinec ; rec. Milan Ďurica, Monika Némethová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja - Belianum, 2018. - 164 s. [9,21 AH]. - ISBN 978-80-557-1410-3
[KUBINEC, Martin (100%) - ĎURICA, Milan (rec.) - NÉMETHOVÁ, Monika (rec.)]

 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

ADF01            Oprávnenie správcu konkurznej podstaty nakladať s obchodným podielom úpadcu / Martin Kubinec.
In Bulletin Slovenskej advokácie. - Bratislava : Slovenská advokátska komora, 1994-. - ISSN 1335-1079. - Roč. 10, č. 3 (2004), s. 31-35.
[KUBINEC, Martin (100%)]

 

ADF02            Nad novým zákonom o konkurze a reštrukturalizácii / Martin Kubinec.
In Justičná revue : časopis pre právnu prax / Ministerstvo spravodlivosti, Právnický ústav, Bratislava. - Bratislava : Právnický ústav Ministerstva spravodlivosti SR, 2006. - ISSN 1335-6461. - Roč. 58, č. 11 (2006), s. 1699-1712.
[KUBINEC, Martin (100%)]

 

ADF03            Niekoľko poznámok k postaveniu dozornej rady v kapitálových obchodných spoločnostiach / Martin Kubinec.
In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva / Ústav štátu a práva SAV. - Bratislava : SAP - Slovak Academic Press, 2006. - ISSN 0032-6984. - Roč. 89, č. 2 (2006), s. 195-204.
[KUBINEC, Martin (100%)]

 

ADF04            Právna povaha uznesenia valného zhromaždenia kapitálových spoločností a problematika jeho neplatnosti (niektoré aspekty) / Martin Kubinec.
In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva / Ústav štátu a práva SAV. - Bratislava : SAP - Slovak Academic Press, 2005. - ISSN 0032-6984. - Roč. 88, č. 1 (2005), s. 44-56.
[KUBINEC, Martin (100%)]

 

ADF05            Porovnávacia reklama vo svetle slovenského práva / Martin Kubinec.
In Justičná revue : časopis pre právnu prax. - Bratislava : Ministerstvo spravodlivosti SR, 2005. - ISSN 1335-6461. - Roč. 57, č. 1 (2005), s. 60-72.
[KUBINEC, Martin (100%)]

 

ADF06            Ešte raz k problémom právnej regulácie porovnávacej reklamy / Martin Kubinec.
In Justičná revue : časopis pre právnu prax. - Bratislava : Ministerstvo spravodlivosti SR, 2005. - ISSN 1335-6461. - Roč. 57, 8-9 (2005), s. 1077-1083.
[KUBINEC, Martin (100%)]

 

ADF07            Nad (zatiaľ) poslednou novelou Obchodného zákonníka / Martin Kubinec.
In Bulletin slovenskej advokácie. - Bratislava : Slovenská advokátska komora, 2005. - ISSN 1335-1079. - Roč. 11, č. 12 (2005), s. 19-24.
[KUBINEC, Martin (100%)]

 

ADF08            Ešte raz k zákonnej výške úrokov z omeškania v obchodných vzťahoch / Martin Kubinec.
In Justičná revue : časopis pre právnu prax / Ministerstvo spravodlivosti, Právnický ústav, Bratislava. - Bratislava : Právnický ústav Ministerstva spravodlivosti SR, 2007. - ISSN 1335-6461. - Roč. 59, č. 3 (2007)-4 (2007), s. 406-413.
[KUBINEC, Martin (100%)]

 

ADF09            Je rozpor právneho úkonu s predbežným opatrením dôvodom jeho neplatnosti? / Marián Ďurana, Martin Kubinec.
In Justičná revue : časopis pre právnu prax. - Bratislava : Ministerstvo spravodlivosti SR, 2005. - ISSN 1335-6461. - Roč. 57, č. 10 (2005), s. 1250-1256.
[ĎURANA, Marian (50%) - KUBINEC, Martin (50%)]

 

ADF10            Obchodný alebo vyrovnací podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným (aj) ako súčasť konkurznej podstaty / Martin Kubinec.
In Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - Bratislava : Ministerstvo spravodlivosti SR, 2017. - ISSN 1335-6461. - Roč. 69, č. 5 (2017), s. 626-637.
[KUBINEC, Martin (100%)]

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED01           Porovnanie slovenskej úpravy zrušenia a zániku obchodných spoločností s poľskou a rakúskou úpravou / Martin Kubinec.
In Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Beli Neosolii / zost. Jaroslav Chovanec, rec. Igor Palúš, Jaroslav Straka. Roč. 10-11. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela, 2006. - ISBN 80-8083-261-7. - S. 311-319.
[KUBINEC, Martin (100%)]

 

AED02           Zrušenie a zánik európskej akciovej spoločnosti a európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov / Martin Kubinec.
In Komunitárne právo a súkromné právo členského štátu / zost. Elena Júdová, rec. Viera Strážnická, Mojmír Mamojka. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2007. - ISBN 978-80-8083-401-2. - S. 186-196.
[KUBINEC, Martin (100%)]

 

AED03           Zrušenie obchodnej spoločnosti a družstva s likvidáciou / Martin Kubinec.
In Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Beli Neosolii / ed. Július Kováč, rec. Jozef Beňa, Daniela Gandžalová, Vieroslav Júda, Mária Jamrišková, Stanislav Mráz, Ivana Šošková, Júlia Ondrová, Monika Némethová, Roman Kašuba, Pavel Kypta, Michal Ďuriš, Vlasta Kunová. Roč. 7. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela,  Právnická fakulta, 2003. - ISBN 80-8055-868-X. - S. 51-66.
[KUBINEC, Martin (100%)]

 

AED04           Historický vývoj právnej úpravy obchodných spoločností s osobitným zameraním na ich zrušenie a zánik / Martin Kubinec.
In Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Beli Neosolii. Roč. 12 - 13 / zost. Jaroslav Chovanec, vedec. red. Stanislav Mráz ; rec. Michal Gašpar, Jozef Králik, Jaroslav Straka. - 1.vyd. - Banská Bystrica : Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela, 2007. - ISBN 978-80-8083-428-9. - S. 315-324.
[KUBINEC, Martin (100%)]

 

AED05           Osobitné dôvody zrušenia verejnej obchodnej spoločnosti / Martin Kubinec.
In Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Beli Neosolii / zost. Jaroslav Chovanec ; rec. Michal Gašpar, Peter Škultéty. Roč. 8-9. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela, 2005. - ISBN 80-8083-183-1. - S. 129-140.
[KUBINEC, Martin (100%)]

 

AED06           Rezervný fond v kapitálových obchodných spoločnostiach : (niektoré aspekty právnej úpravy) / Martin Kubinec.
In Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Beli Neosolii. Roč. 16 / vedec. red. Stanislav Mráz; zost. Soňa Kubincová ; rec. Stanislav Mráz, Ján Cuper. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2011. - ISBN 978-80-557-0127-1. - S. 215-224.
[KUBINEC, Martin (100%)]

 

AED07           Niekoľko úvah nad uplatňovaním nárokov veriteľov v insolvenčných konaniach / Martin Kubinec.
In Insolvenčné právo ako prostriedok na ochranu trhovej ekonomiky : vedecký zborník príspevkov v rámci projektu VEGA č. 1/0625/09: Insolvenčné právo ako prostriedok na ochranu trhovej ekonomiky / ed. Milan Ďurica, Martin Kubinec ; rec. Jozef Suchoža, Stanislav Mráz. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2011. - ISBN 978-80-557-0333-6. - S. 77-92.
[KUBINEC, Martin (100%)]

 

AED08           Veriteľ a jeho pohľadávka v dodatočnej likvidácii / Martin Kubinec.
In Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitas Matthiae Belii Neosolii / zost. Ján Chmelík ; rec. Stanislav Mráz, Ján Cuper. Roč. 17. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2012. - ISBN 978-80-557-0471-5. - S. 188-201.
[KUBINEC, Martin (100%)]

 

AED09           Niekoľko poznámok k novej právnej úprave spoločnosti v kríze / Martin Kubinec.
In Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Belii Neosolii. Roč. 20 / rec. Ján Cirák, Jaroslav Straka. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2016. - ISBN 978-80-557-1100-3. - S. 197-210.
[KUBINEC, Martin (100%)]

 

AED10           Účasť na hospodárskej súťaži / Martin Kubinec. prvá časť, hlava 5, diel 1 (§ 41 - § 43).
In Obchodný zákonník : veľký komentár / rec. Peter Vojčík, Přemysl Raban. 1. zväzok, §1 - § 260. - 1. vyd. - Bratislava : Eurokódex, 2016. - ISBN 978-80-8155-065-2. - S. 117-123.
[KUBINEC, Martin (100%)]

 

AED11           Cestovný šek / Martin Kubinec. tretia časť, hlava 2, diel 25 (§ 720 - § 724).
In Obchodný zákonník : veľký komentár / rec. Peter Vojčík, Přemysl Raban. 2. zväzok, (§ 261 - § 775). - 1. vyd. - Bratislava : Eurokódex, 2016. - ISBN 978-80-8155-067-6. - S. 587-590.
[KUBINEC, Martin (100%)]

 

AED12           Komisionárska zmluva / Mojmír Mamojka ml. ... [et al.]. tretia časť, hlava 2, diel 11 (§ 577 - § 590).
In Obchodný zákonník : veľký komentár / rec. Peter Vojčík, Přemysl Raban. 2. zväzok, (§ 261 - § 775). - 1. vyd. - Bratislava : Eurokódex, 2016. - ISBN 978-80-8155-067-6. - S. 443-453.
[MAMOJKA, Mojmír (20%) - KUBINEC, Martin (20%) - LYSINA, Tomáš (10%) - ZELENÁKOVÁ, Mirka (10%) - ELIAŠOVÁ, Michaela (20%) - ĎURANA, Marian (20%)]

 

AED13           Právne prostriedky ochrany proti nekalej súťaži / Martin Kubinec. prvá časť, hlava 5, diel 3 (§ 53 - § 55).
In Obchodný zákonník : veľký komentár / rec. Peter Vojčík, Přemysl Raban. 1. zväzok, §1 - § 260. - 1. vyd. - Bratislava : Eurokódex, 2016. - ISBN 978-80-8155-065-2. - S. 166-174.
[KUBINEC, Martin (100%)]

 

AED14           Zánik funkcie člena orgánu obchodnej spoločnosti / Martin Kubinec.
In Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Belii Neosolii. Roč. 21 / zost. Marián Lakomčík ; rec. Ján Cirák, Jaroslav Straka ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2017. - ISBN 978-80-557-1232-1. - S. 220-228.
[KUBINEC, Martin (100%)]

 

AED15           Zákonné limitácie princípu abstraktnosti zmenky / Lenka Ušiaková, Martin Kubinec.
In Porušenie zmluvných povinností v súkromnom práve a jeho následky / rec. Oľga Ovečková, Kristián Csach. - 1. vyd. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2018. - ISBN 978-80-568-0104-8. - S. 179-189.
[UŠIAKOVÁ, Lenka (50%) - KUBINEC, Martin (50%)]

 

AED16           Dohody spoločníkov v obchodných spoločnostiach / Martin Kubinec.
In Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Belii Neosolii. Roč. 22 / zost. Monika Némethová ; rec. Ján Cirák, Ivana Šošková ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2018. - ISBN 978-80-557-1422-6. - S. 108-116.
[KUBINEC, Martin (100%)]

 

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFB01            Zákaz vrátenia vkladov - súčasť trendu posilňovania ochrany veriteľov = Prohibition of drawback of deposits - current trends of strengthening the protection of creditors / Martin Kubinec.
In Nové trendy v práve 1 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 7. - 8. apríla 2016 na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / ed. Eva Finďová ; rec. Ján Cuper, Vieroslav Júda ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2016. - ISBN 978-80-557-1103-4. - CD-ROM, s. 205-217.
[KUBINEC, Martin (100%)]

 

AFB02            Pôžička a výpožička v Občianskom zákonníku = Loan agreement and borrowing in the Civil Code / Martin Kubinec.
In Nové horizonty v práve 2017 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 26. - 27. apríla 2017 na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / ed. Michal Bučko ; rec. Monika Némethová, Ivan Podhorec. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2017. - ISBN 978-80-557-1252-9. - S. 119-132.
[KUBINEC, Martin (100%)]

 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC01            Krátke zamyslenie nad odporovateľnosťou právnych úkonov v slovenskom konkurznom práve / Martin Kubinec.
In Soukromé právo v pohybu : [vedecká konferencia učiteľov obchodného práva, Býkov 2005]. - 1. vyd. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005. - ISBN 80-86898-31-8. - S. 121-133.
[KUBINEC, Martin (100%)]

 

AFC02            Právne dôsledky porušenia zákazu vrátenia vkladov v kapitálových obchodných spoločnostiach = Legal consequences of the breach of prohibition of the returning of the investment contributions in capital companies / Martin Kubinec.
In Právní rozpravy 2018 : recenzovaný zborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference oblasti práva a právních věd - Právní rozpravy 2018 s podtitulem "Nové jevy a právo", Hradec Králové, 1. - 4. května 2018 / rec. Jiří Králík, Karel Malý ... [et al.]. - 1. vyd. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2018. - ISBN 978-80-87952-23-8. - S. 146-156.
[KUBINEC, Martin (100%)]

 

AFC03            Základné aspekty spoločnosti v kríze = Basic aspects of the company in crisis / Martin Kubinec.
In Právní rozpravy 2019 : recenzovaný zborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference oblasti práva a právních věd - Právní rozpravy 2019 s podtitulem "Právní realita", Hradec Králové, 25.-28.02.2019 / rec. Jiří Králík, Jan Hejda ... [et al.]. - 1. vyd. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2019. - ISBN 978-80-87952-28-3. - online, s. 189-200.
[KUBINEC, Martin (100%)]

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD01            Predbežná správa v konkurznom konaní - naďalej nevyhnutnosť? / Martin Kubinec.
In Obchodné a insolvenčné právo ako prostriedok na ochranu trhovej ekonomiky : vedecký zborník z medzinárodnej konferencie, Banská Štiavnica, 25.-27. 5. 2010 / ed. Milan Ďurica, Martin Kubinec ; rec. Jozef Suchoža, Stanislav Mráz. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2011. - ISBN 978-80-557-0139-4. - S. 95-103.
[KUBINEC, Martin (100%)]

 

AFD02            Odplatnosť zmluvy o prevode obchodného podielu / Martin Kubinec, Lenka Potočná.
In Súčasnosť a perspektívy právnej regulácie obchodných zmlúv : zborník príspevkov účastníkov vedeckej konferencie konanej v dňoch 24. - 26. októbra 2007 v Starej Lesnej / zost. Ján Husár ; rec. Vladimír Babčák, Peter Vojčík. - 1. vyd. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2008. - ISBN 978-80-7097-718-7. - S. 90-95.
[KUBINEC, Martin (50%) - UŠIAKOVÁ, Lenka (50%)]

 

AFD03            Notárska zápisnica ako exekučný titul v exekučnom konaní / Martin Kubinec.
In Interpolis´14 : zborník vedeckých prác, medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, Banská Bystrica, 13. novembra 2014 / ed. Michal Klučiarovský, Gabriela Klinčáková ; rec. Ján Koper, Igor Kosír ... [et al.] [elektronický zdroj]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. - ISBN 978-80-557-0862-1. - CD-ROM, s. 309-315.
[KUBINEC, Martin (100%)]

 

AFD04            Omeškanie dlžníka v obchodných záväzkových vzťahoch : úrok z omeškania a paušálna náhrada nákladov.
In Interpolis´15 : zborník vedeckých prác, medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, Banská Bystrica, 12. 11. 2015 / ed. Michal Klučiarovský, Barbora Kollárová ; rec. Ján Koper, Monika Čamalíková ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - ISBN 978-80-557-1074-7. - S. 317-322.
[KUBINEC, Martin (100%)]

 

AFD05            Spotrebiteľ ako účastník absolútnych obchodných záväzkových vzťahov = Consumer as a participant in the absolute commercial obligations / Martin Kubinec.
In Právny poriadok Slovenskej republiky po 25. rokoch : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie "1. Banskobystrické dni práva" usporiadanej pri príležitosti 20. výročia založenia Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 11.-12. novembra 2015 / rec. Ján Cirák, Jaroslav Straka. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - ISBN 978-80-557-1073-0. - S. 293-302.
[KUBINEC, Martin (100%)]

 

AFD06            Jednoduchá spoločnosť na akcie ako nová právna forma obchodnej spoločnosti / Martin Kubinec.
In Interpolis '16 : zborník vedeckých prác : 13. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, 10. november 2016, Banská Bystrica / eds. Dominika Cevárová ... [et al.] ; rec. Eleonóra Kováčová, Simona Kováčová ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2016. - ISBN 978-80-557-1249-9. - S. 419-430.
[KUBINEC, Martin (100%)]

 

AFD07            O interpretácii a aplikácii § 59a Obchodného zákonníka / Martin Kubinec.
In Banskobystrické dni práva : zborník z 2. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie na tému „Kvalita normotvornej a aplikačnej stránky zákonnosti ako determinant právneho štátu", 23.-24. november 2016, Vígľaš / zost. Michal Turošík, Andrea Ševčiková ; rec. Ján Cirák ... [et al.]. Sekcia súkromného práva a medzinárodného práva. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2017. - ISBN 978-80-557-1286-4. - S. 190-203.
[KUBINEC, Martin (100%)]

 

AFD08            Obchodné tajomstvo v zrkadle zmien obchodného zákonníka = Trade secret in the mirror of the changes in commercial code / Martin Kubinec. - Spôsob prístupu: https://www.prf.umb.sk/veda-a-vyskum/konferencne-on-line-vystupy/iii-banskobystricke-zamocke-dni-prava/.
In Banskobystrické zámocké dni práva [elektronický zdroj] : zborník z 3. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie na tému „Identifikácia únosnej miery autonómie právnych odvetví a súčasnej potreby ich synergie", 23.-24. november 2017, Vígľaš / zost. Michal Turošík, Andrea Ševčiková ; rec. Ján Cirák, Miroslav Kelemen ... [et al.]. Sekcia súkromného práva. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2018. - ISBN 978-80-557-1405-9. - online, s. 142-153.
[KUBINEC, Martin (100%)]

 

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

BDF01            Zrušenie účasti spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným / Martin Kubinec.
In Obchodné právo : odborný časopis pre podnikateľov, právnikov a špecialistov. - Bratislava : Epos, 2004. - ISSN 1335-6674. - Roč. 5, č. 2 (2004), str. 13-18.
[KUBINEC, Martin (100%)]

 

BDF02            Neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia v spoločnosti s ručením obmedzeným / Martin Kubinec.
In Obchodné právo : odborný časopis pre podnikateľov, právnikov a špecialistov. - Bratislava : Epos, 2004. - ISSN 1335-6674. - Roč. 5, č. 7 (2004), s. 17-25.
[KUBINEC, Martin (100%)]

 

BDF03            Ochrana majetku akciovej spoločnosti pred zneužitím zo strany osôb konajúcich v mene spoločnosti v zmysle § 196a Obchodného zákonníka / Martin Kubinec.
In Obchodné právo : odborný časopis pre podnikateľov, právnikov a špecialistov. - Bratislava : Epos, 2004. - ISSN 1335-6674. - Roč. 5, č. 8-9 (2004), s. 15-18.
[KUBINEC, Martin (100%)]

 

BDF04            Diskusia: Recenzia publikácie "Záväzkové vzťahy a zabezpečovacie právne inštitúty v obchodnom práve" po druhý krát / Martin Kubinec.
In Obchodné právo : odborný časopis pre podnikateľov, právnikov a špecialistov. - Bratislava : Epos, 2006. - ISSN 1335-6674. - Roč. 7, č. 6(2006), 37-40.
[KUBINEC, Martin (100%)]

 

BDF05            K problematike odporovateľnosti právnych úkonov v slovenskom konkurznom práve / Martin Kubinec.
In Obchodné právo : časopis pre podnikateľov, právnikov a špecialistov. - Bratislava : Epos, 2004. - ISSN 1335-6674. - Roč. 5, č. 12 (2004), s. 58-63.
[KUBINEC, Martin (100%)]

 

BDF06            Hľadáme ďalších veriteľov ... / Martin Kubinec.
In Bulletin slovenskej advokácie. - Bratislava : Slovenská advokátska komora, 2005. - ISSN 1335-1079. - Roč. 11, č. 6-7 (2005), s. 56-59.
[KUBINEC, Martin (100%)]

 

BDF07            Ako oddlžiť dlžníka - fyzickú osobu v rámci konkurzu? / Martin Kubinec.
In Zisk. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2009. - ISSN 1337-9151. - Č. 1 (2009), s. 72-74.
[KUBINEC, Martin (100%)]

 

BDF08            Osobitné dôvody zrušenia spoločnosti s ručením obmedzeným / Martin Kubinec.
In Obchodné právo : časopis pre podnikateľov, právnikov a špecialistov. - Bratislava : Epos, 2005. - ISSN 1335-6674. - Roč. 6, č. 5 (2005), s. 17-24.
[KUBINEC, Martin (100%)]

 

BDF09            Zrušenie obchodnej spoločnosti súdom / Martin Kubinec.
In Obchodné právo : odborný časopis pre podnikateľov, právnikov a špecialistov. - Bratislava : Epos, 2005. - ISSN 1335-6674. - Roč. 6, 1-2 (2005), s. 32-38.
[KUBINEC, Martin (100%)]

 

BDF10            Neplatnosť obchodnej spoločnosti / Martin Kubinec.
In Obchodné právo : odborný časopis pre podnikateľov, právnikov a špecialistov. - Bratislava : Epos, 2004. - ISSN 1335-6674. - Roč. 5, č. 11 (2004), s. 19-22.
[KUBINEC, Martin (100%)]

 

BDF11            Oddlženie dlžníka - fyzickej osoby v rámci konkurzu: súčasná a budúca právna úprava / Martin Kubinec.
In Obchodné právo : odborný časopis pre podnikateľov, právnikov a špecialistov. - Bratislava : Epos, 2005. - ISSN 1335-6674. - Roč. 6, č. 10 (2005), s. 37-40.
[KUBINEC, Martin (100%)]

 

BDF12            Zrušenie spoločnosti v dôsledku rozhodnutia konkurzného súdu / Martin Kubinec.
In Obchodné právo : odborný časopis pre podnikateľov, právnikov a špecialistov. - Bratislava : Epos, 2005. - ISSN 1335-6674. - Roč. 6, č. 6-7 (2005), s. 15-19.
[KUBINEC, Martin (100%)]

 

BDF13            Právne postavenie likvidátora obchodných spoločností / Martin Kubinec.
In Obchodné právo : odborný časopis pre podnikateľov, právnikov a špecialistov. - Bratislava : EPOS, 2004. - ISSN 1335-6674. - Roč. 5, č. 10 (2004), s. 21-28.
[KUBINEC, Martin (100%)]

 

BDF14            Zrušenie obchodných spoločností rozhodnutím súdu / Martin Kubinec.
In Obchodné právo : odborný časopis pre podnikateľov, právnikov a špecialistov. Roč. 6., č. 1-2 (január-február 2005). - Bratislava : EPOS, 2005. - ISSN 1335-6674. - S. 32-38.
[KUBINEC, Martin (100%)]

 

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

BEE01            Ochrana menšinového spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným v slovenskom práve / Martin Kubinec.
In Princip rovnosti a princip ochrany slabšího : sborník vědecké konference, Brno 18.12.2003. - Brno : Právnická fakulta MU, 2003. - S. 23-28.
[KUBINEC, Martin (100%)]

 

BEE02            Právne postavenie správcu podľa slovenského konkurzného práva / Martin Kubinec.
In Debaty mladých právníků 2007 : zborník příspěvků z konference Monseho Debaty mladých právníků, konané ve dnech 10. - 12. 9. 2007 Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci / ed. Ondrej Hamuľák. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, Právnická fakulta, 2007. - ISBN 978-80-244-1925-1. - S. 52-55.
[KUBINEC, Martin (100%)]

 

DAI Dizertačné a habilitačné práce

DAI01            Zrušenie, likvidácia a zánik obchodných spoločností bez právneho nástupcu : dizertačná práca / Martin Kubinec ; školiteľ: Milan Ďurica. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2005. - 200 s. [10 AH]
[KUBINEC, Martin (100%) - ĎURICA, Milan (727)]

 

DAI02            Právne a ekonomické aspekty v kríze = Legal and economics aspects of a corporate crisis : habilitačná práca / Martin Kubinec. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, 2018. - 160 s. [8,15 AH]
[KUBINEC, Martin (100%)]

 

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

EDI01             J. Suchoža a kol.: Obchodný zákonník a súvisiace predpisy. Komentár / Martin Kubinec.
In Justičná revue : časopis pre právnu prax / Ministerstvo spravodlivosti, Právnický ústav, Bratislava. - Bratislava : Právnický ústav Ministerstva spravodlivosti SR, 2004. - ISSN 1335-6461. - Roč. 56, č. 8-9 (2004), s. 986-988.
Recenzia na: Obchodný zákonník a súvisiace predpisy : komentár / Jozef Suchoža a kolektív. 1. vyd. - Bratislava : Eurounion, 2003. - ISBN 80-88984-51-3
[KUBINEC, Martin (100%)]

 

EDI02             Milan Ďurica: Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únii / Martin Kubinec.
In Justičná revue : časopis pre právnu prax / Ministerstvo spravodlivosti, Právnický ústav, Bratislava. - Bratislava : Právnický ústav Ministerstva spravodlivosti SR, 2006. - ISSN 1335-6461. - Roč. 58, č. 8-9 (2006), s. 1335-1338.
Recenzia na: Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únii / Milan Ďurica. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2006. - ISBN 80-88931-42-8
[KUBINEC, Martin (100%)]

 

EDI03             Imrich Fekete: Obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným / Martin Kubinec.
In Bulletin slovenskej advokácie. - Bratislava : Slovenská advokátska komora, 2005. - Roč. 11, č. 8 (2005), s. 51-52.
Recenzia na: Obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným. Komplexná príručka / Imrich Fekete. - EPOS ; Bratislava, 2004
[KUBINEC, Martin (100%)]

 

EDI04             Oľga Ovečková: Zmluvná pokuta / Martin Kubinec.
In Právní rozhledy. - Praha : C. H. Beck, 2005. - Roč. 11, č. 14 (2005), s. 529-530.
Recenzia na: Zmluvná pokuta / Oľga Ovečková. 1. vyd. - Bratislava : Iura edition, 2004. - ISBN 80-8078-026-9
[KUBINEC, Martin (100%)]

 

EDI05             Daniel Jakubovič: Záväzkové vzťahy a zabezpečovacie právne inštitúty v obchodnom práve / Martin Kubinec.
In Justičná revue. - Bratislava : Ministerstvo spravodlivosti SR, 2005. - Roč. 57, č. 4 (2005), s. 575-576.
Recenzia na: Záväzkové vzťahy a zabezpečovacie právne inštitúty v obchodnom práve / Daniel Jakubovič. - Veda ; Bratislava, 2004. - ISBN 80-224-0800-X
[KUBINEC, Martin (100%)]

 

EDI06             Imrich Fekete: Občiansky zákonník. Komentár / Martin Kubinec.
In Bulletin Slovenskej advokácie. - Bratislava : Slovenská advokátska komora, 2007. - ISSN 1335-1079. - Roč. 13, č. 6 (2007), s. 52-54.
Recenzia na: Občiansky zákonník : komentár / Imrich Fekete. [1. vyd.]. - Bratislava : EPOS, 2007. - ISBN 978-80-8057-688-2
[KUBINEC, Martin (100%)]

 

EDI07             Radomír Jakab: Porovnávacia reklama z pohľadu práva / Martin Kubinec.
In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva / Ústav štátu a práva SAV. - Bratislava : SAP - Slovak Academic Press, 2011. - ISSN 0032-6984. - Roč. 94, č. 3 (2011), s. 325-326.
Recenzia na: Porovnávacia reklama z pohľadu práva / Radomír Jakab. - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika ; Košice, 2010. - ISBN 978-80-8129-000-8
[KUBINEC, Martin (100%)]

 

EDI08             Milan Ďurica: Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Komentár / Martin Kubinec.
In Justičná revue : časopis pre právnu prax. - Bratislava : Právnický ústav Ministerstva spravodlivosti SR, 2012. - ISSN 1335-6461. - Roč. 64, č. 12 (2012), s. 1496-1498.
Recenzia na: Zákon o konkurze a reštrukturalizácii : v znení účinnom do 1. januára 2012 a od 1. januára 2012 : komentár / Milan Ďurica. 1. vyd. - Bratislava : C. H. Beck, 2012. - ISBN 978-80-89603-00-8
[KUBINEC, Martin (100%)]

 

EDI09             Občiansky zákonník : prehľadný komentár / Martin Kubinec.
In Bulletin Slovenskej advokácie. - Bratislava : Slovenská advokátska komora, 1994-. - ISSN 1335-1079. - Roč. 2013, č. 12 (2012), s. 57.
Recenzia na: Občiansky zákonník. Prehľadný komentár / Imrich Fekete, Martina Feketeová. - Bratislava ; EPOS, 2012. - ISBN 978-80-8057-972-2
[KUBINEC, Martin (100%)]

 

EDI10             Profesijná zodpovednosť : zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone vybraných činností s akcentom na europeizáciu deliktuálneho práva / Martin Kubinec.
In Obchodní právo : časopis pro obchodně-právní praxi. - Praha : Wolters Kluwer, 2018-. - ISSN 1210-8278. - Roč. 2012, č. 10 (2012), s. 382-384.
Recenzia na: Profesijná zodpovednosť : zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone vybraných činností s akcentom na europeizáciu deliktuálneho práva / Csach, K. et al. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta, 2011. - ISBN 978-80-7097-891-7
[KUBINEC, Martin (100%)]

 

EDI11             Čorba, J.: Obchodnoprávne a súťažnoprávne aspekty športu / Martin Kubinec.
In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : SAP - Slovak Academic Press, 2014. - ISSN 0032-6984. - Roč. 97, č. 2 (2014), s. 205-206.
Recenzia na: Obchodnoprávne a súťažnoprávne aspekty športu / J. Čorba. - Univerzita pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta ; Košice, 2012. - ISBN 978-80-7097-994-5
[KUBINEC, Martin (100%)]

 

EDI12             Orgány obchodných spoločností a družstva s judikatúrou / Martin Kubinec.
In Bulletin Slovenskej advokácie. - Bratislava : Slovenská advokátska komora, 2015. - ISSN 1335-1079. - Roč. 21, č. 6 (2015), s. 77-78.
Recenzia na: Orgány obchodných spoločností a družstva s judikatúrou ; P. Strapáč a kol. - Bratislava : Eurounion, 2013. - ISBN 978-80-89374-23-6
[KUBINEC, Martin (100%)]

 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

FAI01             Obchodné a insolvenčné právo ako prostriedok na ochranu trhovej ekonomiky : vedecký zborník z medzinárodnej konferencie, Banská Štiavnica, 25.-27. 5. 2010 / ed. Milan Ďurica, Martin Kubinec ; rec. Jozef Suchoža, Stanislav Mráz. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2011. - 283 s. [12,54 AH]. - ISBN 978-80-557-0139-4
[ĎURICA, Milan (50%) (editor) - KUBINEC, Martin (50%) (editor) - SUCHOŽA, Jozef (rec.) - MRÁZ, Stanislav (rec.)]

 

FAI02             Insolvenčné právo ako prostriedok na ochranu trhovej ekonomiky : vedecký zborník príspevkov v rámci projektu VEGA č. 1/0625/09: Insolvenčné právo ako prostriedok na ochranu trhovej ekonomiky / ed. Milan Ďurica, Martin Kubinec ; rec. Jozef Suchoža, Stanislav Mráz. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2011. - 169 s. [10,28 AH]. - ISBN 978-80-557-0333-6
[ĎURICA, Milan (50%) (zodp. red.) - KUBINEC, Martin (50%) (zodp. red.) - SUCHOŽA, Jozef (rec.) - MRÁZ, Stanislav (rec.)]

 

FAI03             Právne postavenie veriteľa pri vymáhaní pohľadávok / ed. Milan Ďurica, Martin Kubinec ; rec. Mojmír Mamojka, Jozef Suchoža. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. - 224 s. [18,37 AH]. - ISBN 978-80-557-0819-5
[ĎURICA, Milan (50%) (editor) - KUBINEC, Martin (50%) (editor) - MAMOJKA, Mojmír (rec.) - SUCHOŽA, Jozef (rec.)]. - Tento vedecký zborník bol vytvorený v rámci riešenia grantového projektu VEGA č. 1/0894/12: Právne postavenie veriteľa pri vymáhaní pohľadávok.

 

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

GII01              Cena pre najlepšiu právnickú publikáciu v roku 2010 putuje na Právnickú fakultu UMB / Martin Kubinec.
In Spravodajca Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici : Universitas Matthiae Belii. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011. - Roč. 18, č. 1 (september-október) (2011/12), s. 19.
[KUBINEC, Martin (100%)]

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela