Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc., MBA, LL.M.

Kontakt

  • Výskumný pracovník


Kde ma nájdete:

Kancelária:

Telefón:
048 446

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok-
Streda-
Štvrtok-
Piatok-

Profesijná charakteristika

Emeritný rektor Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, brigádny generál v zálohe. V roku 2013 Prezidentom Slovenskej republiky vymenovaný za vysokoškolského profesora v odbore Ochrana osôb a majetku, na základe inaugurácie na Akadémii Policajného zboru v Bratislave. V roku 2015 obhájil doktorskú dizertačnú prácu DrSc. Pôsobí vo funkcii výskumného pracovníka v odbore Ochrana osôb a majetku na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, v rámci podskupiny odborov vedy a techniky Právne vedy 050500: vo vednom odbore Ochrana osôb  a majetku 050511. Pedagogickú činnosť a výskum zameriava na bezpečnostnoprávnu ochranu záujmov vo verejnej a privátnej sfére v jednotlivých sektoroch bezpečnosti a kritickej infaštruktúry, forenzné vyšetrovanie v špecifickom prostredí, a interdisciplinárne skúmanie protispoločenských javov pre optimalizáciu reakcie spoločnosti na zločinnosť, t.j. kontrolu kriminality nástrojmi represie a prevencie štátu, v kontexte agendy Európskej bezpečnosti. 

Riaditeľ Kriminologického a kriminalistického výskumného centra pri Právnickej fakulte UMB v BB

Director of The Criminological and Criminalistic Research Center at the Faculty of Law of the Matej Bel University in Banská Bystrica

Member of the European Society of Criminology 2018 / University of Lausanne, Switzerland

https://www.prf.umb.sk/o-fakulte/pre-verejnost/kriminologicke-a-kriminalisticke-vyskumne-centrum-pri-pravnickej-fakulte-umb-v-bb.html

Kontakt: miroslav.kelemen@gmail.com 

 

Kontaktný formulár

=
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela