Prehľad publikačnej činnosti

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

AAA01           Obchodný zákonník : komentár / jednotlivé časti komentára k zákonu spracovali: Mária Patakyová, Zuzana Bartová, Marián Blaha, Milan Ďurica, Branislav Jablonka, Andrea Moravčíková, Mária Patakyová, Jozef Vozár. - 2. aktualiz. vyd. - Praha : C. H. Beck, 2008. - 1143 s. [57,15 AH]. - ISBN 978-80-7400-039-3
[PATAKYOVÁ, Mária (30%) - BARTOVÁ, Zuzana (10%) - BLAHA, Marián (25%) - ĎURICA, Milan (21%) - JABLONKA, Branislav (5%) - MORAVČÍKOVÁ, Andrea (7%) - VOZÁR, Jozef (2%)]

 AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

AAB01           Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únii / Milan Ďurica. - 1. vyd. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2006. - 480 s. [24,05 AH]. - ISBN 80-88931-42-8
[ĎURICA, Milan (100%)]

 AAB02           Obchodný zákonník a súvisiace predpisy : komentár / Jozef Suchoža a kolektív. - 1. vyd. - Bratislava : Eurounion, 2003. - 1040 s. [52,10 AH]. - ISBN 80-88984-51-3
[SUCHOŽA, Jozef (20%) - BABČÁK, Vladimír (16%) - HUSÁR, Ján (16%) - ĎURICA, Milan (16%) - NÉMETHOVÁ, Monika (16%) - JAMRIŠKOVÁ, Mária (16%)]

 AAB03           Zákon o konkurze a vyrovnaní : úplné znenie zákona s komentárom a judikátmi / Milan Ďurica ; rec. František Zoulík, Pavol Kubíček. - 1. vyd. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2001. - 399 s. [19,95 AH]. - ISBN 80-88931-10-X
[ĎURICA, Milan (100%) - ZOULÍK, František (rec.) - KUBÍČEK, Pavol (rec.)]

 AAB04           Zákon o konkurze a vyrovnaní : úplné znenie zákona s komentárom a judikátmi / Milan Ďurica ; rec. František Zoulík, Pavol Kubíček. - 2. preprac. a dopl. vyd. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2003. - 399 s. [19,95 AH]. - ISBN 80-88931-18-5
[ĎURICA, Milan (100%) - ZOULÍK, František (rec.) - KUBÍČEK, Pavol (rec.)]

 AAB05           Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únii : (2. prepracované a doplnené vydanie s európskou a národnou judikatúrou) / Milan Ďurica ; rec. Mojmír Mamojka, Pavol Kubíček. - 2. prepracované a doplnené vydanie s európskou a národnou judikatúrou. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2010. - 816 s. [40,80 AH]. - ISBN 978-80-89447-31-2
[ĎURICA, Milan (100%) - MAMOJKA, Mojmír (rec.) - KUBÍČEK, Pavol (rec.)]. - publikácia bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja v rámci projektu APVV-0745-07 s názvom "Vymožiteľnosť práva v Slovenskej republike"

 AAB06           Zákon o konkurze a reštrukturalizácii : komentár : v znení účinnom do 31. decembra 2011, od 1. januára 2012, od 1. januára 2015, od 29. apríla 2015, od 1. októbra 2015 a od 1. januára 2016 / Milan Ďurica ; rec. Oľga Ovečková, Mária Patakyová. - 2. [dopln. a aktual.] vyd. - Bratislava : C. H. Beck, 2015. - 1456 s. [72,80 AH]. - ISBN 978-80-89603-36-7
[ĎURICA, Milan (100%) - OVEČKOVÁ, Oľga (rec.) - PATAKYOVÁ, Mária (rec.)]

 ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách

ABB01           Prienik konkurzného práva hmotného do vlastníckeho práva s akcentom na uspokojenie pohľadávok veriteľov / Milan Ďurica.
In Právne postavenie veriteľa pri vymáhaní pohľadávok / ed. Milan Ďurica, Martin Kubinec ; rec. Mojmír Mamojka, Jozef Suchoža. - [1. vyd.]. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. - ISBN 978-80-557-0819-5. - S. 7-72 [3,25 AH]. [ĎURICA, Milan (100%)]

ABB02           Obchodné spoločnosti / Zuzana Bartová ... [et al.]. druhá časť, hlava prvá (§ 56 - § 220zl).
In Obchodný zákonník : komentár / rec. Josef Bejček, Miroslav Gavalec, Petra Príbelská. - 5. [aktual.] vyd. - Bratislava : C. H. Beck, 2016. - ISBN 978-80-89603-46-6. - S. 233-1005 [38,65 AH].
[BARTOVÁ, Zuzana (10%) - BLAHA, Marián (27%) - ĎURICA, Milan (13%) - GRAMBLIČKOVÁ, Barbora (2%) - KISELY, Ivan (3%) - MAŠUROVÁ, Angelika (6%) - PÁLKA, Radoslav (7%) - PATAKYOVÁ, Mária (32%)]

ABB03           Všeobecné ustanovenia / Milan Ďurica ... [et al.]. tretia časť, hlava prvá (§ 261 - § 408a).
In Obchodný zákonník : komentár / rec. Josef Bejček, Miroslav Gavalec, Petra Príbelská. - 5. [aktual.] vyd. - Bratislava : C. H. Beck, 2016. - ISBN 978-80-89603-46-6. - S. 1069-1304 [11,80 AH].
[ĎURICA, Milan (60%) - MORAVČÍKOVÁ, Andrea (14%) - PATAKYOVÁ, Mária (13%) - VOZÁR, Jozef (13%)]

ABB04           Osobitné ustanovenia o niektorých obchodných záväzkových vzťahoch / Zuzana Bartová ... [et al.]. tretia časť, hlava druhá (§ 409 - § 728).
In Obchodný zákonník : komentár / rec. Josef Bejček, Miroslav Gavalec, Petra Príbelská. - 5. [aktual.] vyd. - Bratislava : C. H. Beck, 2016. - ISBN 978-80-89603-46-6. - S. 1305-1588 [14,21 AH].
[BARTOVÁ, Zuzana (23%) - BLAHA, Marián (25%) - DURAČINSKÁ, Jana (7%) - ĎURICA, Milan (16%) - KOVÁCSOVÁ, Tímea (8%) - MORAVČÍKOVÁ, Andrea (10%) - PATAKYOVÁ, Mária (11%)]

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

ABC01           Kto má chrániť slabšiu stranu. Súd alebo pozitívne právo? / Milan Ďurica. časť 1, kapitola 2.
In Obchodní korporace a ochrana slabší strany / ed. Stanislava Černá ; rec. Ivanka Štenglová, Tomáš Pohl. - 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer, 2017. - ISBN 978-80-7552-555-0. - S. 22-37 [1,50 AH].
[ĎURICA, Milan (100%)]

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

ABD01           Obchodné spoločnosti : § 56-68 (okrem § 66a, 66b) / Milan Ďurica.
In Obchodný zákonník : komentár / jednotlivé časti komentára k zákonu spracovali: Mária Patakyová, Zuzana Bartová, Marián Blaha, Milan Ďurica, Branislav Jablonka, Tímea Kovácsová, Angelika Mašurová, Andrea Moravčíková, Jozef Vozár. - 4. [aktualizované] vyd. - Bratislava : C. H. Beck, 2013. - ISBN 978-80-89603-12-1. - S. 209-251 [2,24 AH].
[ĎURICA, Milan (100%)]

ABD02           Likvidácia spoločnosti : § 70-75a / Milan Ďurica.
In Obchodný zákonník : komentár / jednotlivé časti komentára k zákonu spracovali: Mária Patakyová, Zuzana Bartová, Marián Blaha, Milan Ďurica, Branislav Jablonka, Tímea Kovácsová, Angelika Mašurová, Andrea Moravčíková, Jozef Vozár. - 4. [aktualizované] vyd. - Bratislava : C. H. Beck, 2013. - ISBN 978-80-89603-12-1. - S. 351-370 [1,10 AH].
[ĎURICA, Milan (100%)]

ABD03           Niektoré ustanovenia o právnych úkonoch : § 266-296 / Milan Ďurica.
In Obchodný zákonník : komentár / jednotlivé časti komentára k zákonu spracovali: Mária Patakyová, Zuzana Bartová, Marián Blaha, Milan Ďurica, Branislav Jablonka, Tímea Kovácsová, Angelika Mašurová, Andrea Moravčíková, Jozef Vozár. - 4. [aktualizované] vyd. - Bratislava : C. H. Beck, 2013. - ISBN 978-80-89603-12-1. - S. 1060-1118 [2, 83 AH].
[ĎURICA, Milan (100%)]

ABD04           Odstúpenie od zmluvy : § 344-386 / Milan Ďurica.
In Obchodný zákonník : komentár / jednotlivé časti komentára k zákonu spracovali: Mária Patakyová, Zuzana Bartová, Marián Blaha, Milan Ďurica, Branislav Jablonka, Tímea Kovácsová, Angelika Mašurová, Andrea Moravčíková, Jozef Vozár. - 4. [aktualizované] vyd. - Bratislava : C. H. Beck, 2013. - ISBN 978-80-89603-12-1. - S. 1175-1259 [4,28 AH].
[ĎURICA, Milan (100%)]

ABD05           Zmluva o predaji podniku : § 476-488 / Milan Ďurica.
In Obchodný zákonník : komentár / jednotlivé časti komentára k zákonu spracovali: Mária Patakyová, Zuzana Bartová, Marián Blaha, Milan Ďurica, Branislav Jablonka, Tímea Kovácsová, Angelika Mašurová, Andrea Moravčíková, Jozef Vozár. - 4. [aktualizované] vyd. - Bratislava : C. H. Beck, 2013. - ISBN 978-80-89603-12-1. - S. 1352-1379 [1,12 AH].
[ĎURICA, Milan (100%)]

ABD06           Zmluva o preprave veci : § 610-629 / Milan Ďurica.
In Obchodný zákonník : komentár / jednotlivé časti komentára k zákonu spracovali: Mária Patakyová, Zuzana Bartová, Marián Blaha, Milan Ďurica, Branislav Jablonka, Tímea Kovácsová, Angelika Mašurová, Andrea Moravčíková, Jozef Vozár. - 4. [aktualizované] vyd. - Bratislava : C. H. Beck, 2013. - ISBN 978-80-89603-12-1. - S. 1489-1508 [1,06 AH].
[ĎURICA, Milan (100%)]

ABD07           Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia : § 756-775 / Milan Ďurica.
In Obchodný zákonník : komentár / jednotlivé časti komentára k zákonu spracovali: Mária Patakyová, Zuzana Bartová, Marián Blaha, Milan Ďurica, Branislav Jablonka, Tímea Kovácsová, Angelika Mašurová, Andrea Moravčíková, Jozef Vozár. - 4. [aktualizované] vyd. - Bratislava : C. H. Beck, 2013. - ISBN 978-80-89603-12-1. - S. 1615-1659 [2,42 AH].
[ĎURICA, Milan (100%)]

ABD08           Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia / Milan Ďurica. štvrtá časť (§ 756 - § 775).
In Obchodný zákonník : komentár / rec. Josef Bejček, Miroslav Gavalec, Petra Príbelská. - 5. [aktual.] vyd. - Bratislava : C. H. Beck, 2016. - ISBN 978-80-89603-46-6. - S. 1611-1656 [2,25 AH].
[ĎURICA, Milan (100%)]

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

ACB01           Základy konkurzného práva / Milan Ďurica ; rec. Karel Marek, Ján Husár. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2009. - 256 s. [12,80 AH]. - ISBN 978-80-8083-750-1
[ĎURICA, Milan (100%) - MAREK, Karel (rec.) - HUSÁR, Ján (rec.)]. - Táto publikácia bola spracovaná v rámci projektu riešenia grantového projektu VEGA č. 1/0625/09: "Insolvenčné právo ako prostriedok na ochranu trhovej ekonomiky."

ACB02           Civilné právo procesné / Marek Števček a kol. ; rec. Renáta Šínová, Jana Bajánková. - Bratislava : Vysoká škola práva, 2010. - 856 s. [42,85 AH]. - ISBN 978-80-89447-18-3
[ŠTEVČEK, Marek (29%) - BARICOVÁ, Jana (12%) - CIBULKA, Ľubor (5%) - CIRÁK, Ján (2%) - ĎURICA, Milan (8%) - GANDŽALOVÁ, Daniela (2%) - HENČEKOVÁ, Jana (7%) - KOTRECOVÁ, Alexandra (16%) - PROCHÁZKA, Radoslav (4%) - SMYČKOVÁ, Romana (7%) - STAVINOHOVÁ, Jaruška (8%) - ŠINOVÁ, Renáta (rec.) - BAJÁNKOVÁ, Jana (rec.)]

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách

ACD01           Zmluva o dielo / Milan Ďurica.
In Slovenské obchodné právo : obchodné záväzky / Jozef Suchoža a kol. ; rec. Mária Bujňáková, Alena Križanová, Soňa Kubincová. - [1.vyd.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2004. - ISBN 80-8083-006-1. - S. 87-99 [1,00 AH]. [ĎURICA, Milan (100%)]

ACD02           Zmluvy v oblasti prepravy / Milan Ďurica.
In Slovenské obchodné právo : obchodné záväzky / Jozef Suchoža a kol. ; rec. Mária Bujňáková, Alena Križanová, Soňa Kubincová. - [1. vyd.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2004. - ISBN 80-8083-006-1. - S. 121-131 [1,00 AH]. [ĎURICA, Milan (100%)]

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

ADE01           Zápis do rejstříku do pěti dnů, aneb nová právní úprava rejstříkových zápisů na Slovensku / Milan Ďurica.
In Obchodní právo : časopis pro obchodně-právní praxi. - Praha : Wolters Kluwer, 2018-. - ISSN 1210-8278. - Roč. 13, č. 5 (2004), s. 32-38. [ĎURICA, Milan (100%)]

ADE02           Uplatňovanie pohľadávok vo veciach obchodných na súdoch v Slovenskej republike / Milan Ďurica.
In Právní praxe v podnikání. - Praha : Bonus, 1996. - Č. 3 (1996), s. 14-23.
[ĎURICA, Milan (100%)]

ADE03           Splnenie dodávok v investičnej výstavbe / Milan Ďurica.
In Arbitrážní praxe. - Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1990. - ISSN 0323-1216. - Roč. 30, č. 4 (1990), s. 86-96. [ĎURICA, Milan (100%)]

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

ADF01            Zrušenie, likvidácia a zánik obchodných spoločností (3. časť) / Milan Ďurica.
In Justičná revue : časopis pre právnu prax / Ministerstvo spravodlivosti, Právnický ústav, Bratislava. - Bratislava : Právnický ústav Ministerstva spravodlivosti SR, 2004. - ISSN 1335-6461. - Roč. 56, č. 1 (2004), s. 12-37. [ĎURICA, Milan (100%)]

ADF02            Pluralita veriteľov ako jedna z podmienok pre vyhlásenie konkurzu / Milan Ďurica.
In Justičná revue : časopis pre právnu prax / Ministerstvo spravodlivosti, Právnický ústav, Bratislava. - Bratislava : Právnický ústav Ministerstva spravodlivosti SR, 2004. - ISSN 1335-6461. - Roč. 56, č. 2 (2004), s. 226-229. [ĎURICA, Milan (100%)]

ADF03            Podmienky pre podanie vylučovacej žaloby v konkurznom konaní / Milan Ďurica.
In Justičná revue : časopis pre právnu prax / Ministerstvo spravodlivosti, Právnický ústav, Bratislava. - Bratislava : Právnický ústav Ministerstva spravodlivosti SR, 2004. - ISSN 1335-6461. - Roč. 56, č. 3 (2004), s. 374-379. [ĎURICA, Milan (100%)]

 ADF04            Zrušenie, likvidácia a zánik obchodných spoločností (1. časť) / Milan Ďurica.
In Justičná revue : časopis pre právnu prax / Ministerstvo spravodlivosti, Právnický ústav, Bratislava. - Bratislava : Právnický ústav Ministerstva spravodlivosti SR, 2003. - ISSN 1335-6461. - Roč. 55, č. 11 (2003), s. 1034-1049. [ĎURICA, Milan (100%)]

 ADF05            Zrušenie, likvidácia a zánik obchodných spoločností (2. časť) / Milan Ďurica.
In Justičná revue : časopis pre právnu prax / Ministerstvo spravodlivosti, Právnický ústav, Bratislava. - Bratislava : Právnický ústav Ministerstva spravodlivosti SR, 2003. - ISSN 1335-6461. - Roč. 55, č. 12 (2003), s. 1113-1127. [ĎURICA, Milan (100%)]

 ADF06            Ako s trovami exekučného konania zastaveného v dôsledku konkurzného a reštrukturalizačného konania / Milan Ďurica.
In Justičná revue : časopis pre právnu prax / Ministerstvo spravodlivosti, Právnický ústav, Bratislava. - Bratislava : Právnický ústav Ministerstva spravodlivosti SR, 2009. - ISSN 1335-6461. - Roč. 61, č. 4 (2009), s. 533-541. ĎURICA, Milan (100%)]

 ADF07            Zodpovednosť za vadné plnenie pri dodávkach v investičnej výstavbe podľa novely hospodárskeho zákonníka / Milan Ďurica.
In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied, 2014-. - ISSN 0032-6984. - Roč. 72, č. 9 (1989), s. 780-791. [ĎURICA, Milan (100%)]

 ADF08            O niektorých problémoch v hospodárskom práve / Milan Ďurica.
In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied, 1990. - ISSN 0032-6984. - Roč. 73, č. 6 (1990), s. 497-509. [ĎURICA, Milan (100%)]

 ADF09            Aký sme mali a aký máme živnostenský zákon / Milan Ďurica.
In Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - Bratislava : Ministerstvo spravodlivosti SR, 1991. - ISSN 1335-6461. - Roč. 43, č. 4 (1991), s. 33-39. [ĎURICA, Milan (100%)]

 ADF10            Právomoc, vecná a miestna príslušnosť krajských a okresných súdov v obchodných veciach / Milan Ďurica.
In Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - Bratislava : Ministerstvo spravodlivosti SR, 1992. - ISSN 1335-6461. - Roč. 44, č. 6-7 (1992), s. 4-13. [ĎURICA, Milan (100%)]

 ADF11            Zákon o súdnych poplatkoch a jeho novely z pohľadu rozhodovania vo veciach obchodných / Milan Ďurica.
In Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - Bratislava : Ministerstvo spravodlivosti SR, 1993. - ISSN 1335-6461. - Roč. 45, č. 11 (1993), s. 29-35. [ĎURICA, Milan (100%)]

 ADF12            Likvidácia podnikateľských subjektov : absencia a problémy právnej úpravy / Milan Ďurica.
In Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - Bratislava : Ministerstvo spravodlivosti SR, 1994. - ISSN 1335-6461. - Roč. 46, č. 1 (1994), s. 23-30. ĎURICA, Milan (100%)]

 ADF13            O novele zákona o konkurze a vyrovnaní aj trochu inak : (otázniky nad niektorými ustanoveniami) / Milan Ďurica.
In Bulletin Slovenskej advokácie. - Bratislava : Slovenská advokátska komora, 1998. - ISSN 1335-1079. - Č. 3 (1998), s. 7-23. [ĎURICA, Milan (100%)]

 ADF14            O súdnych sporoch z medzinárodného obchodného styku / Milan Ďurica.
In Bulletin Slovenskej advokácie. - Bratislava : Slovenská advokátska komora, 1998. - ISSN 1335-1079. - Č. 4 (1998), s. 7-21. [ĎURICA, Milan (100%)]

 ADF15            Odmena správcu konkurznej podstaty (jej výška a splatnosť) / Milan Ďurica.
In Bulletin Slovenskej advokácie. - Bratislava : Slovenská advokátska komora, 1998. - ISSN 1335-1079. - Č. 6 (1998), s. 15-25. [ĎURICA, Milan (100%)]

 ADF16            Obchodné spoločnosti v rozhodovacej praxi súdov / Milan Ďurica.
In Bulletin Slovenskej advokácie. - Bratislava : Slovenská advokátska komora, 1999. - ISSN 1335-1079. - Č. 3 (1999), s. 22-38. [ĎURICA, Milan (100%)]

 ADF17            Procesné nástupníctvo ako dôsledok singulárnej sukcesie a rozhodovacia prax súdov / Milan Ďurica.
In Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - Bratislava : Ministerstvo spravodlivosti SR, 1999. - ISSN 1335-6461. - Roč. 51, č. 12 (1999), s. 41-50. [ĎURICA, Milan (100%)]

 ADF18            Kríza záložného práva v praxi (nevhodná právna úprava?) / Milan Ďurica.
In Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - Bratislava : Ministerstvo spravodlivosti SR, 2000. - ISSN 1335-6461. - Roč. 52, č. 1 (2000), s. 34-47. ĎURICA, Milan (100%)]

 ADF19            Posledná novela zákona o konkurze a vyrovnaní. Prvá časť. / Milan Ďurica.
In Bulletin Slovenskej advokácie. - Bratislava : Slovenská advokátska komora, 2005. - ISSN 1335-1079. - Roč. 11, č. 5 (2005), s. 32-47. [ĎURICA, Milan (100%)]

 ADF20            Posledná novela zákona o konkurze a vyrovnaní. Druhá časť / Milan Ďurica.
In Bulletin Slovenskej advokácie. - Bratislava : Slovenská advokátska komora, 2005. - ISSN 1335-1079. - Roč. 11, č. 6-7 (2005), s. 21-37. [ĎURICA, Milan (100%)]

 ADF21            Podmienky na výkon funkcie správcu od 1. júla 2005 / Milan Ďurica.
In Bulletin Slovenskej advokácie. - Bratislava : Slovenská advokátska komora, 2005. - ISSN 1335-1079. - Roč. 11, č. 6-7 (2005), s. 38-53. [ĎURICA, Milan (100%)]

 ADF22            Ustanovenie a zbavenie funkcie správcu konkurznej podstaty / Milan Ďurica.
In Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - Bratislava : Ministerstvo spravodlivosti SR, Právnický ústav, 2002. - ISSN 1335-6461. - Roč. 54, č. 5 (2002), s. 527-544. [ĎURICA, Milan (100%)]

 ADF23            Nová právna úprava času splatnosti peňažných záväzkov a úrokov z omeškania v Obchodnom zákonníku / Milan Ďurica.
In Justičná revue : časopis pre právnu prax. - Bratislava : Právnický ústav Ministerstva spravodlivosti SR, 2013. - ISSN 1335-6461. - Roč. 65, č. 8-9 (2013), s. 1087-1097. [ĎURICA, Milan (100%)]

 ADF24            Zvolávanie mimoriadneho valného zhromaždenia akciovej spoločnosti predstavenstvom a súdom : (po druhý raz) / Milan Ďurica.
In Justičná revue : časopis pre právnu prax / Ministerstvo spravodlivosti, Právnický ústav, Bratislava. - Bratislava : Právnický ústav Ministerstva spravodlivosti SR, 2004. - ISSN 1335-6461. - Roč. 56, č. 6-7 (2004), s. 744-758. [ĎURICA, Milan (100%)]

 ADF25            Úvahy o novele Zákona o konkurze a vyrovnaní : (pragmatizmus a ústavnosť) / Milan Ďurica.
In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva / Ústav štátu a práva SAV. - Bratislava : SAP - Slovak Academic Press, 2005. - ISSN 0032-6984. - Roč. 88, č. 1 (2005), s. 32-43. [ĎURICA, Milan (100%)]

 ADF26            Poznámky k novej právnej úprave konania vo veciach obchodného registra : (procesné súvislosti) / Milan Ďurica.
In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva / Ústav štátu a práva SAV. - Bratislava : SAP - Slovak Academic Press, 2004. - ISSN 0032-6984. - Roč. 87, č. 4 (2004), s. 306-316. [ĎURICA, Milan (100%)]

 ADF27            Odklad vykonateľnosti rozhodnutí v insolvenčnom konaní (nad tromi rozhodnutiami Ústavného súdu SR) / Milan Ďurica.
In Justičná revue : časopis pre právnu prax. - Bratislava : Ministerstvo spravodlivosti SR, 2013. - ISSN 1335-1079. - Roč. 65, č. 12 (2013), s. 1625-1633. [ĎURICA, Milan (100%)]

 ADF28            Ako s konzorciami po nadobudnutí účinnosti Obchodného zákonníka / Milan Ďurica.
In Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - Bratislava : Ministerstvo spravodlivosti SR, 1992. - ISSN 1335-1079. - Roč. 44, č. 4 (1992), s. 37-41. [ĎURICA, Milan (100%)]

 ADF29            Osobné bankroty = Personal bankruptcies = Privatinsolvenz / Milan Ďurica.
In Bulletin Slovenskej advokácie. - Bratislava : Slovenská advokátska komora, 2017. - ISSN 1335-1079. - Roč. 23, č. 4 (2017), s. 30-53. [ĎURICA, Milan (100%)]

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AEC01            Liegenschaftserwerb durch Ausländer / Milan Ďurica.
In Unternehmer in der Slowakischen Republik : Ausgewählte Rechtsfragen, Band 19. - Wien : Neuer Wissenschaftlicher Verlag, 2005. - ISBN 3-7083-0241-9. - S. 61-66. [ĎURICA, Milan (100%)]

 AEC02            Prienik insolvenčného práva obchodných spoločností / Milan Ďurica.
In Soukromé právo v pohybu / ed. Karel Eliáš. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005. - ISBN 80-86898-31-8. - S. 34-53. [ĎURICA, Milan (100%)]

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED01           Vymožiteľnosť práva z hľadiska obchodného práva (konkurzná časť) / Milan Ďurica.
In Vymožiteľnosť práva v Slovenskej republike : záverečná štúdia / red. Gabriela Urbanská ; rec. Naděžda Rozehnalová ... [et al.]. - Pezinok : Justičná akadémia Slovenskej republiky, 2010. - ISBN 978-80-970207-2-9. - S. 329-378. [ĎURICA, Milan (100%)]

AED02           Možnosti súdov pri ochrane veriteľov a možnosti veriteľov pri súdnej ochrane (Konflikt práva procesného s právom hmotným) / Milan Ďurica.
In Právo - obchod - ekonomika : zborník vedeckých prác (všeobecné, teoretické a aplikačné aspekty obchodného práva v kontexte právnej regulácie ekonomiky, problematika obchodných korporácií vrátane euróspych kontextov, medzinárodná obchodná arbitráž a jej širšie aspekty) / ed. Jozef Suchoža, Ján Husár ; rec. Viktória Bobáková, Hana Marková. 3. - 1. vyd. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta, 2013. - ISBN 978-80-8152-056-3. - S. 628-640. [ĎURICA, Milan (100%)]

 AED03           Čas plnenia peňažného záväzku dlžníka : § 340a, 340b / Milan Ďurica.
In Obchodný zákonník : komentár / jednotlivé časti komentára k zákonu spracovali: Mária Patakyová, Zuzana Bartová, Marián Blaha, Milan Ďurica, Branislav Jablonka, Tímea Kovácsová, Angelika Mašurová, Andrea Moravčíková, Jozef Vozár. - 4. [aktualizované] vyd. - Bratislava : C. H. Beck, 2013. - ISBN 978-80-89603-12-1. - S. 1166-1173. [ĎURICA, Milan (100%)]

AED04           Špecifiká zmlúv so záväzkom podriadenosti : § 408a / Milan Ďurica.
In Obchodný zákonník : komentár / jednotlivé časti komentára k zákonu spracovali: Mária Patakyová, Zuzana Bartová, Marián Blaha, Milan Ďurica, Branislav Jablonka, Tímea Kovácsová, Angelika Mašurová, Andrea Moravčíková, Jozef Vozár. - 4. [aktualizované] vyd. - Bratislava : C. H. Beck, 2013. - ISBN 978-80-89603-12-1. - S. 1284-1287.[ĎURICA, Milan (100%)]

 AED05           Sľub odškodnenia : § 725-728 / Milan Ďurica.
In Obchodný zákonník : komentár / jednotlivé časti komentára k zákonu spracovali: Mária Patakyová, Zuzana Bartová, Marián Blaha, Milan Ďurica, Branislav Jablonka, Tímea Kovácsová, Angelika Mašurová, Andrea Moravčíková, Jozef Vozár. - 4. [aktualizované] vyd. - Bratislava : C. H. Beck, 2013. - ISBN 978-80-89603-12-1. - S. 1589-1591. [ĎURICA, Milan (100%)]

AED06           Reálne možnosti veriteľa pri vymáhaní peňažného plnenia / Milan Ďurica. 2. časť.
In Právne postavenie veriteľa pri vymáhaní pohľadávok / ed. Milan Ďurica, Martin Kubinec ; rec. Mojmír Mamojka, Jozef Suchoža. - [1. vyd.]. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. - ISBN 978-80-557-0819-5. - S. 73-91. [ĎURICA, Milan (100%)]

AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AEE01            Nad niektorými zmenami obchodného zákonníka po 1. januári 2008 / Milan Ďurica.
In Obchodné spoločnosti ; aktuálne otázky a problémy. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2008. - ISBN 978-80-7380-157-1. - S. 263-273.
[ĎURICA, Milan (100%)]

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AEF01            Ochrana dlžníka pred veriteľom prostredníctvom konkurzného práva : (výhody a úskalia reštrukturalizácie) / Milan Ďurica.
In 15. Slovenské dni obchodného práva : zborník : 1. a 2. októbra 2009 Bratislava. - Bratislava : Slovenská advokátska komora, 2009. - S. 19-29. [ĎURICA, Milan (100%)]

AEF02            Právne postavenie veriteľov v novom konkurznom práve / Milan Ďurica.
In 11. Slovenské dni obchodného práva : zborník, Bratislava, 6. a 7. októbra 2005. - Bratislava : Slovenská advokátska komora, 2005. - S. 81-104. [ĎURICA, Milan (100%)]

AEF03            Oddĺženie fyzickej osoby po zrušení konkurzu / Milan Ďurica.
In Obchodné právo a obchodné spoločnosti v kontexte s európskym právom : pracovný materiál pre účastníkov medzinárodnej konferencie. - Calypso PM, 2005. - S. 7-24. [ĎURICA, Milan (100%)]

AEF04            Cezhraničné konkurzy a ich právna úprava / Milan Ďurica.
In 12. Slovenské dni obchodného práva : zborník. - Bratislava : Slovenská advokátska komora, 2006. - S. 128-148. [ĎURICA, Milan (100%)]

AEF05            Nové konkurzné právo bez konkurzov? : (poznatky a skúsenosti) / Milan Ďurica.
In 13. Slovenské dni obchodného práva : zborník, Bratislava, 4. a 5. októbra 2007. - Bratislava : Slovenská advokátska komora, 2007. - S. 75-105. [ĎURICA, Milan (100%)]

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC01            Právne postavenie správcu a zodpovednosť za výkon jeho činnosti / Milan Ďurica.
In XVIII. Karlovarské právnické dny = XVIII. Karlsbader Juristentage : mezinárodné vědecká konference, Karlovy Vary, 16.-18. června 2010. - Praha : Linde, 2010. - ISBN 978-80-7201-819-2. - S. 11-26. [ĎURICA, Milan (100%)]

AFC02            Nová právna úprava konkurzu na Slovensku z pohľadu práva Európskej únie / Milan Ďurica.
In Vzájemné ovlivňování komunitní úpravy a českého a slovenského obchodního práva na pozadí procesu jejich reforem : Sborníky 32, sborník ze setkání kateder obchodního práva právnických fakult České republiky a Slovenské republiky. - Praha : Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007. - ISBN 978-80-85889-86-4. - S. 83-94. [ĎURICA, Milan (100%)]

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD01            Právna úprava bankrotu de lege ferenda z pohľadu európskeho práva / Milan Ďurica.
In 10. Slovenské dni obchodného práva : konferencia, Bratislava, 7. - 8. 10. 2004. - Bratislava : Slovenská advokátska komora, 2004. - S. 42-59. [ĎURICA, Milan (100%)]

AFD02            Efektivita konkurzného práva v čase ekonomickej krízy / Milan Ďurica.
In Vymožiteľnosť práva v Slovenskej republike : zborník z medzinárodnej konferencie v kontexte vymožiteľnosti práva v Slovenskej republike konanej v dňoch 1. - 2. októbra 2009 v Omšení pri príležitosti 5. výročia vzniku Justičnej akadémie Slovenskej republiky / rec. Peter Hulla, Miroslav Slašťan ; ed. Gabriela Urbanská. - Pezinok : Justičná akadémia Slovenskej republiky, 2009. - ISBN 978-80-970207-0-5. - S. 84-98. [ĎURICA, Milan (100%)]

AFD03            Vybrané právne problémy prechodu na euro so zameraním na právo obchodných spoločností / Milan Ďurica.
In Vedecká konferencia o euro a ochrane a vymožiteľnosti práv : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej 27. - 28. novembra 2008 v Banskej Bystrici na Kaskádach - Sielnica / zost. Jaroslav Chovanec, Ján Cirák; rec. Michal Gašpar, Igor Paluš. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2009. - ISBN 978-80-8083-788-4. - S. 39-53. [ĎURICA, Milan (100%)]

AFD04            Je záväzný pokyn podmienkou povolenia vkladu vlastníckeho práva? : (oprávnenia správy katastra pri zápise práv k nehnuteľnostiam speňažovaných v konkurznom konaní) / Milan Ďurica.
In 14. slovenské dni obchodného práva : zborník : Bratislava, 2. a 3. októbra 2008. - Bratislava : Slovenská advokátska komora, 2008. - S. 156-171. [ĎURICA, Milan (100%)]

AFD05            Insolvenčné právo na Slovensku a v Európskej únii / Milan Ďurica.
In Európska únia v kontexte s právnym systémom Slovenskej republiky : III. Právnické dni Karola Planka : medzinárodná vedecká konferencia, Topoľčianky, október 2004 / vedec. red. Mojmír Mamojka, zost. Jaroslav Chovanec. - Bratislava : Nadácia profesora Karola Planka, 2005. - ISBN 80-968898-2-6. - S. 187-204. [ĎURICA, Milan (100%)]

AFD06            Čo je na konkurzoch neetické? / Milan Ďurica.
In Etika ako podmienka efektivity práva : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 21. septembra 2005 pri príležitosti 10. výročia založenia Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici / vedec. red. Mojmír Mamojka. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2005. - ISBN 80-8083-182-3. - S. 88-100. [ĎURICA, Milan (100%)]

AFD07            Postavenie konkurzných veriteľov v novom konkurznom práve : (vymáhanie pohľadávok) / Milan Ďurica.
In Management pohľadávok : zborník referátov z medzinárodnej konferencie, Bratislava, 11. - 12. októbra 2006. - Viedeň : EU Generation, 2006. - S. 87-89. [ĎURICA, Milan (100%)]

AFD08            Pôsobenie konkurzného práva v trhovej ekonomike / Milan Ďurica.
In Hospodárska politika a právo v období hospodárskej krízy : zborník z vedeckého seminára, Banská Bystrica 26.03.2010 / rec. Juraj Nemec ... [et al.]. - Banská Bystrica : Bankovní institut vysoká škola, 2010. - ISBN 978-80-970422-0-2. - S. 43-54 [ĎURICA, Milan (100%)]

AFD09            Nemo plus iuris ad alium transfere potest quam ipse habet- Zásada alebo výnimka? : (krátke zamyslenie so zameraním na konkurzné právo) / Milan Ďurica.
In Obchodné a insolvenčné právo ako prostriedok na ochranu trhovej ekonomiky : vedecký zborník z medzinárodnej konferencie, Banská Štiavnica, 25.-27. 5. 2010 / ed. Milan Ďurica, Martin Kubinec ; rec. Jozef Suchoža, Stanislav Mráz. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2011. - ISBN 978-80-557-0139-4. - S. 40-53. [ĎURICA, Milan (100%)]

AFD10            Nad traumatizujúcou legislatívou : (úroky z omeškania podľa Obchodného zákonníka) / Milan Ďurica.
In Aktuálne otázky obchodného práva : vedecká konferencia konaná v dňoch 24.-25. apríla 2008 v Bratislave v rámci projektu "Konštitucionalizácia a zákonodarstvo v podmienkach SR ako členského štátu EÚ so zreteľom na formovanie právneho štátu a právnej praxe" / zost. Tatiana Weissová, Viliam Janáč. - Bratislava : Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied, 2008. - ISBN 978-80-8095-033-0. - S. 68-79. [ĎURICA, Milan (100%)]

BAA Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

BAA01           Obchodný zákonník : komentár / jednotlivé časti komentára k zákonu spracovali: Mária Patakyová, Zuzana Bartová, Marián Blaha, Milan Ďurica, Branislav Jablonka, Timea Kovácsová,  Andrea Moravčíková, Jozef Vozár. - 3. [aktualizované] vyd. - Praha : C. H. Beck, 2010. - 1199 s. [59,95 AH]. - (Beckova edícia Komentované zákony). - ISBN 978-80-7400-314-1
[PATAKYOVÁ, Mária - BARTOVÁ, Zuzana - BLAHA, Marián - ĎURICA, Milan - JABLONKA, Branislav - KOVÁCSOVÁ, Tímea - MORAVČÍKOVÁ, Andrea - VOZÁR, Jozef]

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách

BAB01           Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únii : (3. prepracované a doplnené vyd. s európskou a národnou judikatúrou. Výklad právnej úpravy konaní začatých do 1. januára 2012 a po 1. januári 2012) / Milan Ďurica ; rec. Mojmír Mamojka. - 3. preprac. a dopl. vyd. - Žilina : Eurokodex, 2012. - 1024 s. [51,20 AH]. - ISBN 978-80-89447-82-4
[ĎURICA, Milan (100%) - MAMOJKA, Mojmír (rec.)]. - Táto publikácia bola spracovaná v rámci projektu riešenia grantového projektu VEGA č. 1/0894/12 "Právne postavenie veriteľa pri vymáhaní pohľadávok".

BAB02           Zákon o konkurze a reštrukturalizácii : v znení účinnom do 1. januára 2012 a od 1. januára 2012 : komentár / Milan Ďurica. - 1. vyd. - Bratislava : C. H. Beck, 2012. - 1148 s. [57,40 AH]. - ISBN 978-80-89603-00-8 [ĎURICA, Milan (100%)]

BAB03           Sprievodca konkurzným právom / Milan Ďurica, Ján Husár. - 1. vyd. - Bratislava : Ministerstvo spravodlivosti SR, 2008. - 137 s. [9,13 AH]. - ISBN 978-80-968833-3-2
[ĎURICA, Milan (87%) - HUSÁR, Ján (13%)]. - Táto publikácia bola vydaná s finančnou podporou Európskej únie v rámci projektu Prechodného fondu "Odborné legislatívne poradenstvo a vzdelávanie v oblasti súťažného a konkurzného práva" (zmluva č. 2005/017-464-08-01-05).

BCI Skriptá a učebné texty

BCI01             Obchodné právo / Eva Hudecová, Milan Ďurica ; rec. M. Sabo, M. Mamojka, J. Novotná. - 1. vyd. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 1992. - 117 s. [5,85 AH]. - ISBN 80-225-0427-0
[HUDECOVÁ, Eva (50%) - ĎURICA, Milan (50%) - SABO, M. (rec.) - MAMOJKA, Mojmír (rec.) - NOVOTNÁ, J. (rec.)]

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

BDF01            Prvý polrok obchodného súdnictva / Milan Ďurica.
In Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - Bratislava : Ministerstvo spravodlivosti SR, 1992. - ISSN 1335-6461. - Roč. 44, č. 10 (1992), s. 1-8. [ĎURICA, Milan (100%)]

BDF02            Vylúčenie spoločníka z obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným súdom / Milan Ďurica.
In Podnikateľ a právo. - Žilina : Komora komerčných právnikov SR, 1994. - ISSN 1336-0280. - Č. 3 (1994), s. 8-18. [ĎURICA, Milan (100%)]

BDF03            K niektorým vybraným problémom dohodovacieho konania / Milan Ďurica.
In Podnikateľ a právo. - Žilina : Komora komerčných právnikov SR, 1995. - ISSN 1336-0280. - Č. 1 (1995), s. 2-17. [ĎURICA, Milan (100%)]

BDF04            Súčasné problémy konkurzu a vyrovnania / Milan Ďurica.
In Podnikateľ a právo. - Žilina : Komora komerčných právnikov SR, 1996. - ISSN 1336-0280. - Č. 1 (1996), s. 27-33. [ĎURICA, Milan (100%)]

BDF05            Zvolávanie mimoriadneho valného zhromaždenia akciovej spoločnosti predstavenstvom a súdom / Milan Ďurica.
In Podnikateľ a právo. - Žilina : Komora komerčných právnikov SR, 1997. - ISSN 1336-0280. - Č. 3 (1997), s. 2-7. [ĎURICA, Milan (100%)]

BDF06            Vecná príslušnosť súdov pre rozhodovanie sporov z poistenia spojeného s predmetom obchodnej spoločnosti / Milan Ďurica.
In Podnikateľ a právo. - Žilina : Komora komerčných právnikov SR, 1997. - ISSN 1336-0280. - Č. 9 (1997), s. 2-5. [ĎURICA, Milan (100%)]

BDF07            Účastník konania v občianskom súdnom konaní v rozhodovacej praxi súdov / Milan Ďurica.
In Bulletin Slovenskej advokácie. - Bratislava : Slovenská advokátska komora, 1999. - ISSN 1335-1079. - Č. 5 (1999), s. 50-63. [ĎURICA, Milan (100%)]

BDF08            Čo priniesla novela zákona o konkurze a vyrovnaní / Milan Ďurica.
In Ekonomický a právny poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2000. - ISSN 1335-0714, 1210-2318. - Č. 13 (2000), s. 140-163. [ĎURICA, Milan (100%)]

BDF09            Smrť obchodných spoločností a ich resuscitácia v judikatúre Ústavného súdu SR / Milan Ďurica.
In Súkromné právo : odborný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. - ISSN 1339-8652. - Roč. 2, č. 1 (2016), s. 2-10. [ĎURICA, Milan (100%)]

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

BEE01            Prienik konkurzného práva hmotného do súkromného práva / Milan Ďurica.
In QUO VADIS, komercialisto ve třetím tisíciletí [elektronický zdroj] : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, Olomouc 13.-15.5.2009. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. - ISBN 978-80-87382-01-1. - online, s. 33-44. [ĎURICA, Milan (100%)]

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

BEF01            Kedy vám rozhodneme obchodné spory? : zložitá situácia v obchodnom súdnictve / Milan Ďurica.
In Poradca podnikateľa. - Žilina : [s.n.], 1992. - ISBN 80-8543-718-X. - Č. 12 (1992), s. 97-99. [ĎURICA, Milan (100%)]

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

EDI01             Marian Števček, Svetlana Ficová a kol: Občiansky súdny poriadok. Komentár / Milan Ďurica.
In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva / Ústav štátu a práva SAV. - Bratislava : SAP - Slovak Academic Press, 2010. - ISSN 0032-6984. - Roč. 93, č. 2 (2010), s. 189-191.
Recenzia na: Občiansky súdny poriadok = komentár / Marian Števček, Svetlana Ficová. - C.H.Beck ; Praha, 2009. - ISBN 978-80-7400-159-8 [ĎURICA, Milan (100%)]

EDI02             Filip Melzer: Metodológie nalézání práva. Úvod do právní argumentace / Milan Ďurica.
In Justičná revue : časopis pre právnu prax / Ministerstvo spravodlivosti, Právnický ústav, Bratislava. - Bratislava : Právnický ústav Ministerstva spravodlivosti SR, 2010. - ISSN 1335-6461. - Roč. 62, č. 6-7 (2010), s. 864-865.
Recenzia na: Metodológie nalézání práva : úvod do právní argumentace / Filip Melzer. - C. H. Beck ; Praha. - ISBN 978-80-7400-149-9 [ĎURICA, Milan (100%)]

EDI03             Oľga Ovečková a kol.: Obchodný zákonník. Komentár / Milan Ďurica.
In Bulletin advokacie : stavovský časopis české advokacie. - Praha : Rego, 2008. - ISSN 1210-6348. - Č. 12 (2008), s. 48-49.
Recenzia na: Obchodný zákonník. Komentár : 2. doplnené a přepracované vydání / Oľga Ovečková a kol. - Bratislava : Iura Edition, 2008. - ISBN 978-80-8078-205-4 [ĎURICA, Milan (100%)]

EDI04             Alexander J. Bělohlávek: Ochrana přímých zahraničných investic v Evropské unii / Milan Ďurica.
In Justičná revue : časopis pre právnu prax / Ministerstvo spravodlivosti, Právnický ústav, Bratislava. - Bratislava : Právnický ústav Ministerstva spravodlivosti SR, 2011. - ISSN 1335-6461. - Roč. 63, č. 2 (2011), s. 325-326.
Recenzia na: Ochrana přímých zahraničních investic v Evropské unii / Alexander J. Bělohlávek. 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 2010. - ISBN 978-80-7400-345-5 [ĎURICA, Milan (100%)]

 EDI05             Primárne právo Európskej únie : recenzia / Milan Ďurica.
In Bulletin Slovenskej advokácie. - Bratislava : Slovenská advokátska komora, 2007. - ISSN 1335-1079. - Roč. 13, č. 3 (2007), s. 38-39.
Recenzia na: Primárne právo Európskej únie / Michael Siman, Miroslav Slašťan, Denisa Ivanová-Žiláková. - EUROIURIS – Európske právne centrum ; Bratislava, 2006. - ISBN 80-969554-0-3 [ĎURICA, Milan (100%)]

EDI06             Mamojka, Mojmír a kol.: Základy obchodného práva : (recenzia) / Milan Ďurica.
In Bulletin slovenskej advokácie. - Bratislava : Slovenská advokátska komora, 2005. - ISSN 1335-1079. - Roč. 12, č. 1-2 (2006), s. 44-45.
Recenzia na: Základy obchodného práva / Mojmír Mamojka a kol. - Akadémia Policajného zboru SR ; Bratislava, 2005 [ĎURICA, Milan (100%)]

EDI07             Marek, K.: Smluvní typy druhé hlavy třetí části Obchodního zákoníku : (recenzia) / Milan Ďurica.
In Justičná revue : časopis pre právnu prax. - Bratislava : Ministerstvo spravodlivosti SR, 2001. - ISSN 1335-6461. - Roč. 53, č. 2 (2001), s. 271-272.
Recenzia na: Smluvní typy druhé hlavy třetí části Obchodníku zákoníku / Karel Marek. - Masarykova univerzita v Brně ; Brno, 2000 [ĎURICA, Milan (100%)]

 EDI08             Marek, K.: Smluvní obchodní právo. Kontrakty / Milan Ďurica. 3.
In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva / Ústav štátu a práva SAV. - Bratislava : SAP - Slovak Academic Press, 2008. - ISSN 0032-6984. - Roč. 91, č. 1 (2008), s. 80-81.
Recenzia na: Smluvní obchodní právo. Kontrakty / Karol Marek. - Masarykova univerzita ; Brno, 2007. - ISBN 978-80-2104-268-1 [ĎURICA, Milan (100%)]

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

FAI01             Obchodné a insolvenčné právo ako prostriedok na ochranu trhovej ekonomiky : vedecký zborník z medzinárodnej konferencie, Banská Štiavnica, 25.-27. 5. 2010 / ed. Milan Ďurica, Martin Kubinec ; rec. Jozef Suchoža, Stanislav Mráz. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2011. - 283 s. [12,54 AH]. - ISBN 978-80-557-0139-4
[ĎURICA, Milan (50%) (editor) - KUBINEC, Martin (50%) (editor) - SUCHOŽA, Jozef (rec.) - MRÁZ, Stanislav (rec.)]

FAI02             Insolvenčné právo ako prostriedok na ochranu trhovej ekonomiky : vedecký zborník príspevkov v rámci projektu VEGA č. 1/0625/09: Insolvenčné právo ako prostriedok na ochranu trhovej ekonomiky / ed. Milan Ďurica, Martin Kubinec ; rec. Jozef Suchoža, Stanislav Mráz. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2011. - 169 s. [10,28 AH]. - ISBN 978-80-557-0333-6
[ĎURICA, Milan (50%) (zodp. red.) - KUBINEC, Martin (50%) (zodp. red.) - SUCHOŽA, Jozef (rec.) - MRÁZ, Stanislav (rec.)]

FAI03             Právne postavenie veriteľa pri vymáhaní pohľadávok / ed. Milan Ďurica, Martin Kubinec ; rec. Mojmír Mamojka, Jozef Suchoža. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. - 224 s. [18,37 AH]. - ISBN 978-80-557-0819-5
[ĎURICA, Milan (50%) (editor) - KUBINEC, Martin (50%) (editor) - MAMOJKA, Mojmír (rec.) - SUCHOŽA, Jozef (rec.)]. - Tento vedecký zborník bol vytvorený v rámci riešenia grantového projektu VEGA č. 1/0894/12: Právne postavenie veriteľa pri vymáhaní pohľadávok.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela