doc. JUDr. et PhDr. mult. Libor Klimek, PhD.

Kontakt

  • Katedra trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín
  • Vysokoškolský učiteľ
  • Docent


Kde ma nájdete:

Kancelária:
243

Telefón:
048 446 3243

Konzultačné hodiny

Pondelok10:00 - 12:00
Utorok-
Streda-
Štvrtok10:00 - 12:00
Piatok-
Do úvahy prichádzajú aj iné časy, než sú vyššie uvedené. Konzultácie prebiehajú prostredníctvom MS Teams. Je vhodné si ich dohodnúť a potvrdiť vopred prostredníctvom e-mailovej správy uvedenej vľavo, alebo prostredníctvom kontaktného formulára nižšie.

Profesijná charakteristika

V súčasnosti pôsobí ako docent na Katedre trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Zároveň je riaditeľom jej Kriminologického a kriminalistického výskumného centra. Taktiež prednáša na Právnickej fakulte Lipskej Univerzity v Nemecku. Na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe je členom komisie pre štátne doktorské skúšky a komisie pre obhajoby dizertačných prác v odbore Trestné právo. Je externým poradcom Ústavného súdu SR a externým lektorom na Justičnej akadémii. Na Ústave právnych vied Poľskej akadémie vied vo Varšave pôsobí v medzinárodných projektoch ako národný expert pre trestné právo.

Pravidelne prednáša na medzinárodných konferenčných podujatiach a prednáškových pobytoch doma a v zahraničí. Na Slovensku prednášal na všetkých právnických fakultách. Pokiaľ ide o jeho zahraničné prednášky, bol pozvaný na mnohé podujatia – v Oxforde (Spojené kráľovstvo), v Cambridge (Spojené kráľovstvo), v Lipsku (Nemecko), v Moskve (Rusko), v Prahe (Česko) či vo Varšave (Poľsko).

Je autorom dvoch renomovaných vydavateľstiev - Springer, v ktorom vydáva knižné diela písané v anglickom jazyku, a Wolters Kluwer, v ktorom vydáva knižné diela písané v slovenskom jazyku. Je autorom taktiež časopisu Justičná revue, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Je členom redakčnej rady a autorom vedeckých časopisov, napríklad Экономические проблемы и юридическая практика (Ekonomické problémy a právna prax), ktorý je vydávaný v Moskve a časopisu Štát a právo, ktorý je vydávaný Právnickou fakultou UMB v Banskej Bystrici.

V publikačnej činnosti sa špecializuje na trestné právo v medzinárodnom kontexte, hlavne na trestné právo Európskej únie. Je akceptovaným autorom doma, ako aj v zahraničí. Doposiaľ publikoval viac než 150 recenzovaných prác, ktoré boli vydané v Spojených štátoch amerických, Spojenom kráľovstve, Holandsku, Švajčiarsku, Poľsku, Maďarsku, Česku, Litve, Rusku a v neposlednom rade aj doma na Slovensku.

Nielenže je medzinárodne akceptovaným autorom, ale aj vzhľadom k jeho relatívne nízkemu veku na jeho diela a myšlienky nadviazali viacerí autori. Jeho diela boli citované napríklad v Belgicku, Číne, Chorvátsku, Iráne, Taliansku, Južnej Kórei, Maďarsku, Nemecku, Holandsku, Nórsku, Poľsku, Portugalsku, Rusku, Spojenom kráľovstve, Spojených štátoch amerických a Švajčiarsku. Nachádzajú sa v dielach vydaných renomovanými vydavateľstvami – napríklad Oxford University Press, Cambridge University Press, Springer, Hart Publishing, Intersentia či T.M.C. Asser Press. Jeho tvorbu citoval taktiež Európsky parlament a generálny advokát Súdneho dvora EÚ (vo veci C-268/17, AY).

V minulosti pôsobil na Paneurópskej vysokej škole (2010-2018), na Slovenskej technickej univerzite (2012-2015) a na Akadémii Policajného zboru (2017-2018). Bol vymenovaný za člena pracovnej skupiny Ministerstva spravodlivosti SR k príprave transpozície Smernice 2012/29/EÚ o obetiach trestných činov (2014-2017). Taktiež bol vymenovaný za člena pracovnej skupiny Ministerstva spravodlivosti SR pre prípravu Európskej siete pre práva obetí (2015-2017).

Vzdelanie v odbore Právo nadobudol na Fakulte práva Bratislavskej vysokej školy práva (Mgr., 2010), dnes známa ako Paneurópska vysoká škola. Doktorandské štúdium v odbore Trestné právo ukončil s vyznamenaním (PhD., 2013) na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy obhájením práce na tému European Arrest Warrant [Európsky zatýkací rozkaz, 499 strán], ktorú v roku 2015 vydalo vydavateľstvo Springer ako monografiu. Úspešne absolvoval tri rigorózne konania. V odbore Trestné právo (JUDr., 2011), v odbore Verejná správa a verejná politika (PhDr., 2014) a v odbore Európske štúdiá (PhDr., 2016). Na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity obhájil monografiu na tému Mutual Recognition of Judicial Decisions in European Criminal Law [Vzájomné uznávanie justičných rozhodnutí v európskom trestnom práve, 742 strán] a bol habilitovaný na docenta v odbore Trestné právo (doc., 2017-2018). Ovláda a pravidelne používa päť jazykov.

Kontaktný formulár

=
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela