Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Právna klinika pre komunity (street law) I., II.

 

Stupeň štúdia: 2. stupeň - magisterský

Forma štúdia: denná/externá

Semester: I., II. semester

Počet kreditov: 3

V rámci predmetu Právna klinika pre komunity (street law) študenti v magisterskom stupni štúdia, ktorí úspešne absolvovali výberové konanie zdokonaľujú svoje právne zručnosti formou edukácie o základoch jednotlivých právnych odvetví vo vybraných komunitách (pracujú so žiakmi základných škôl, študentmi stredných škôl a odsúdenými v nápravnovýchovných zariadeniach).

Študenti PrF UMB vedú hodiny formou 40 a 80 minútových prezentácií, ktoré sami vypracujú na dopredu stanovené právne témy, ako aj formou zážitkového učenia (napr. hranie rolí, riešenie praktických prípadov, vedenie diskusie). Na úvodnom seminári študenti absolvujú základnú pedagogicko - didaktickú prípravu, pedagóg predstaví rozdelenie tém a inštitúcií, pripraví podrobný rozpis a rozdelenie výučby na celý semester. Vybranú problematiku študenti odučia v základných, stredných školách alebo nápravnovýchovnom zariadení v týždenných intervaloch, podľa zaradenia určenom na úvodnom seminári.

Ústav klinického vzdelávania PrF UMB v Banskej Bystrici v rámci Street law v minulosti spoluprcoval s:

 • Ústavom na výkon väzby a ústavom na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici,
 • Ústavom na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici - Kráľovej,
 • Strednou odbornou školou hotelových služieb a obchodu v Banskej Bystrici,
 • Elektrotechnická priemyslovka v Bratislave Hálová,
 • Stredná zdravotnícka škola v Prievidzi,
 • občianskym združením Úsmev ako dar.

Okruh tém:

 • Právny poriadok, právny systém
 • Odvetvia práva
 • Ústava SR
 • Štátna moc - štátna správa, samospráva
 • Základné ľudské práva a slobody
 • Úvod do občianskeho práva, záväzkové právo
 • Vlastnícke právo a susedské vzťahy
 • Rodinné právo I. (vzťahy v rodine, manželstvo)
 • Rodinné právo II. (určenie rodičovstva, vyživovacie povinnosti)
 • Dedičské právo
 • Pracovné právo
 • Právo sociálneho zabezpečenia
 • Občianske súdne konanie
 • Sústava súdov SR
 • Základné trestného práva

Výsledky vzdelávania:

Študenti absolvovaním predmetu získajú zručnosti nevyhnutné pre prácu právnika (napr. ústny prejav, pohotová právna argumentácia, vysvetlenie právnej problematiky laickej verejnosti zrozumiteľným spôsobom, práca s odbornou literatúrou, spracovanie a prezentácia odbornej problematiky) prostredníctvom učenia žiakov základných škôl, študentov stredných škôl a odsúdených v nápravnovýchovnom zariadení. Študent má možnosť overiť si svoje teoretické vedomosti získané štúdiom v praxi.

 

Koordinátorka predmetu:

JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A. |
JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
lubica.saktorova@umb.sk
č. 154 
048 446 3154

 


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici