Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Klinika právnej vedeckej činnosti I., II., III.

Stupeň štúdia: 2. stupeň - magisterský

Forma štúdia: denná/externá

Semester: I., II., III. semester

Počet kreditov: 3

Cieľom predmetu Klinika právnej vedeckej činnosti I., II., III. je snaha rozvinúť záujem u študentov magisterského stupňa štúdia o vedecko-výskumnú prácu v právnych vedách, ako základný predpoklad pre pokračovanie v štúdiu na doktorandskom stupni štúdia.

Hlavnou myšlienkou predmetu je sprostredkovať študentom možnosť získať poznatky a skúsenosti pri samostatnej vedeckej práci pod vedením odborníkov z právnej vedy pôsobiacich na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Študenti sú počas semestra povinní vybrať si podľa zamerania svojich odborných článkov (podľa vlastného výberu a preferencií) supervízorov - pedagógov, pod ktorých vedením vytvoria 2 odborné články v rozsahu 6 - 12 strán. Tie budú mať študenti možnosť následne publikovať na vedeckej konferencii Právne rozpravy On Screen ( uskutočňuje sa online, pravidelne v mesiacoch máj a november), či vo vybranom zborníku vedeckých prác po konzultácií a odporúčaní svojho supervízora tak, aby boli články prístupné odbornej a laickej verejnosti.

Podmienky na absolvovanie predmetu, resp. spôsob hodnotenia študentov je špecifický a zohľadňuje prácu a aktivitu študenta na predmete počas celého semestra. Podmienkami pre hodnotenie predmetu sú:

  • odovzdanie a publikovanie 2 vedeckých článkov v stanovenom rozsahu,
  • hodnotenie supervízora.

Samotná skúška pozostáva zo záverečného ústneho pohovoru s garantom predmetu a bude prebiehať na základe vyššie uvedených princípov, pričom zohľadnená bude individuálna práca študenta. Samotné hodnotenie je v súlade s klasifikačnou stupnicou podľa Študijného poriadku UMB. Nakoľko sa jedná o výberový predmet, priebežné hodnotenie sa nevykonáva.

Študenti absolvovaním predmetu získajú základné vedomosti a zručnosti v oblasti samostatnej vedecko - výskumnej činnosti a metodológie vedeckej práce, ktorá môže byť predpokladom pre pokračovanie vo vzdelávaní v III. stupni vysokoškolského štúdia.

 

Koordinátorka predmetu:

JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A. |
JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
lubica.saktorova@umb.sk
č. 108 
048 446 3116

 
Prílohy ku stránke:

Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici