Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Klinika právnej vedeckej činnosti I., II., III.

Stupeň štúdia: 2. stupeň - magisterský

Forma štúdia: denná/externá

Semester: I., II., III. semester

Počet kreditov: 3

Akademický rok 2023/2024

Cieľom predmetu Klinika právnej vedeckej činnosti I., II., III. je snaha rozvinúť záujem u študentov magisterského stupňa štúdia o vedecko-výskumnú prácu v právnych vedách, ako základný predpoklad pre pokračovanie v štúdiu na doktorandskom stupni štúdia.

Hlavnou myšlienkou predmetu je sprostredkovať študentom možnosť získať poznatky a skúsenosti pri samostatnej vedeckej práci pod vedením odborníkov z právnej vedy pôsobiacich na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Študenti sú počas semestra povinní vypracovať pod vedením supervízora odborný článok v rozsahu 6 - 12 strán, ktorý bude zodpovedať štandardom a kvalite, ktorá je požadovaná na tento typ odborného/ vedeckého výstupu. Tému výskumu si študent volí sám podľa vlastnej preferencie a profesného záujmu.

Výsledkom vzdelávania a zároveň podmienkou pre udelenie hodnotenia je koncepcia vedeckého / odborného článku a jeho prezentácia na širšom, verejnom odbornom fóre (konferencia, tématický workshop) s možnosťou publikácie článku v recenzovanom zborníku. Supervízor, ktorý dohliada nad správnosťou a kvalitou obsahu je vybraný a konzultovaný garantkou predmetu, JUDr. Ľubicou Saktorovou, PhD.

 

Podmienky na absolvovanie predmetu, resp. spôsob hodnotenia študentov je špecifický a zohľadňuje prácu a aktivitu študenta na predmete počas celého semestra. Podmienkami pre hodnotenie predmetu sú:

  • účasť na seminárnych cvičeniach počas semestra
    odovzdanie a publikovanie 1 odborného/ vedeckého článku v stanovenom rozsahu,
    • témou seminárnych cvičení budú: 1. metodika spracovania odborného / vedeckého článku; 2. práca s vedeckou hypotézou a vedeckými otázkami ; 3. čo má obsahovať dobrý abstrakt, úvod, záver článku; 4. výroková logika; 5. tvorba power point prezentácií na účely prezentácie odborného obsahu
  • hodnotenie supervízora.

Samotná skúška pozostáva zo záverečného ústneho pohovoru s garantom predmetu a bude prebiehať na základe vyššie uvedených princípov, pričom zohľadnená bude individuálna práca študenta. Samotné hodnotenie je v súlade s klasifikačnou stupnicou podľa Študijného poriadku UMB. Nakoľko sa jedná o výberový predmet, priebežné hodnotenie sa nevykonáva.

Študenti absolvovaním predmetu získajú základné vedomosti a zručnosti v oblasti samostatnej vedecko - výskumnej činnosti a metodológie vedeckej práce, ktorá môže byť predpokladom pre pokračovanie vo vzdelávaní v III. stupni vysokoškolského štúdia.

 

Koordinátorka predmetu:

JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A. |
JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
lubica.saktorova@umb.sk
č. 154 
048 446 3154

 
Prílohy ku stránke:

Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici