Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Klinika právnej vedeckej činnosti I., II., III.

Stupeň štúdia: 2. stupeň - magisterský

Forma štúdia: denná/externá

Semester: I., II., III. semester

Počet kreditov: 3

Akademický rok 2023/2024

Cieľom predmetu Klinika právnej vedeckej činnosti I., II., III. je snaha rozvinúť záujem u študentov magisterského stupňa štúdia o vedecko-výskumnú prácu v právnych vedách, ako základný predpoklad pre pokračovanie v štúdiu na doktorandskom stupni štúdia.

Hlavnou myšlienkou predmetu je sprostredkovať študentom možnosť získať poznatky a skúsenosti pri samostatnej vedeckej práci pod vedením odborníkov z právnej vedy pôsobiacich na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Študenti sú počas semestra povinní vypracovať pod vedením supervízora odborný článok v rozsahu 6 - 12 strán, ktorý bude zodpovedať štandardom a kvalite, ktorá je požadovaná na tento typ odborného/ vedeckého výstupu. Tému výskumu si študent volí sám podľa vlastnej preferencie a profesného záujmu.

Výsledkom vzdelávania a zároveň podmienkou pre udelenie hodnotenia je koncepcia vedeckého / odborného článku a jeho prezentácia na širšom, verejnom odbornom fóre (konferencia, tématický workshop) s možnosťou publikácie článku v recenzovanom zborníku. Supervízor, ktorý dohliada nad správnosťou a kvalitou obsahu je vybraný a konzultovaný garantkou predmetu, JUDr. Ľubicou Saktorovou, PhD.

 
Konferencia v LS 2023/ 2024 "PRO - LEGAL Deň študentov a doktorandov práva 2024"

Koordinátorka predmetu:

JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A. |
JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
lubica.saktorova@umb.sk
č. 154 
048 446 3154

 
Prílohy ku stránke:

Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici