Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Klinika ľudských práv

Stupeň štúdia: 1. stupeň - bakalársky

Forma štúdia: denná/externá

Semester: IV. semester

Počet kreditov: 3

Hlavnou myšlienkou a cieľom predmetu je rozvinúť záujem u študentov bakalárskeho stupňa štúdia o problematiku ochrany ľudských práv a slobôd na medzinárodnej, ale aj vnútroštátnej úrovni. 

Absolvovaním predmetu získa študent vedomostí o pôsobnosti Výborov OSN pre ľudské práva, Európskeho súdu pre ľudské práva, význame a aplikácii ich hard cases, rozvíja svoje zručnosti potrebné na vypracovanie písomných podaní:

  1. analýza prípadu - oboznámenie sa so skutkovou podstatou prípadu, rozbor právnych otázok,
  2. výskum - hľadanie zdrojov na riešenie prípadov: judikatúra ESĽP, monografie, odborné periodiká, internet a elektronické pramene; spracovanie podkladov, extrahovanie referenčnej matérie, použitie na skutkový a právny stav prípadu, aplikácia metód vedeckého štýlu (citácie, bibliografia...),
  3. príprava písomného podania; zrozumiteľné komunikovanie právnych východísk; schopnosť jasnej a výstižnej ústnej prezentácie (obsah, pohotovosť reakcií, rétorické schopnosti, kultivovanosť monológu aj protirečenia...),
  4. v prípade prezentácie v rámci projektu Street law nadobúda študent dovtedy skôr ojedinelú skúsenosť s prednášaním pre väčší počet poslucháčov, zdokonalí sa v príprave PP prezentácií a v schopnostiach reagovať na otázky v rámci širšej diskusie z perspektívy sprostredkovania zložitých právnych otázok pre laikov.

 

Koordinátorka predmetu:

JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A. |
JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
lubica.saktorova@umb.sk
č. 154 
048 446 3154