Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Aktuálna ponuka subjektov spolupracujúcich s Ústavom klinického vzdelávania PrF UMB pre akademický rok 2023/2024

Aktuálna ponuka subjektov spolupracujúcich s Ústavom klinického vzdelávania PrF UMB pre akademický rok 2023/2024 zahŕňa bilaterálne spolupráce vo forme vzájomnej písomnej dohody o spolupráci, písomného memoranda o porozumení alebo ústneho dohovoru o vzájomnej spolupráci pri poskytovaní stáží pre študentov Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Postup, ktorým je možné sa o vybranú stáž uchádzať zahŕňa:

Výber konkrétneho subjektu - výber inštitúcie, resp. organizácie, kde máte záujem absolvovať stáž je nutné konzultovať s koordinátorom predmetu Právna klinika stáží - Mgr. Jakubom Dzimkom, PhD. prostredníctvom mailu, príp. osobne po dohodnutí stretnutia. 

Upozorňujeme, že koordinátor predmetu Právna klinika stáží si vyhradzuje právo nesúhlasiť s výkonom stáže na študentom vybranej inštitúcii alebo subjekte v prípade, ak by vzniklo odôvodnené podozrenie, že účel a cieľ absolvovania predmetu Právna klinika stáží by bol narušený.

Po odsúhlasení subjektu, kde bude stáž realizovaná študent postupuje individuálne podľa požiadaviek, ktoré si stanovujú konkrétne inštitúcie, orgánizácie, orgány a iné. Štandardne sú to:

 1. Príprava štrukturovaného životopisu vo formáte Europass
 2. Príprava motivačného listu
 3. Zaslanie dokumentov podľa bodu 2. a 3. buď na výzvu konkrétneho subjektu, ktorým vyhlasuje možnosť absolvovania odbornej stáže pre študentov vysokých škôl alebo bez výzvy s odvolaním sa na prerokovanú možnosť absolvovania stáží pre študentov Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.

Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici neručí za úspešné podanie a výber uchádzača na zvolený typ inštitúcie.

Taktiež, v prípade, že sa orgán/inštitúcia/organizácia, u ktorej má študent záujem absolvovať stáž nenachádza v nižšie uvedenom zozname, môže sa vo vlastnej réžií uchádzať o inú stáž - tu je však nutné dopredu informovať garantku predmetu a vyžiadať si súhlas s absolvovaním stáže u takto individuálne komunikovanom orgáne/inštitúcii/organizácii.

V prípade akýkoľvek otázok ohľadne stáží je potrebné kontaktovať koordinátora predmetu Právna klinika stáží - Mgr. Jakuba Dzimka, PhD..

Spolupracujúce subjekty:

 • Ministerstvo spravodlivosti SR
 • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 • Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže SR
  • konkrétne ústavy na výkon väzby a ústavy na výkon trestu odňatia slobody podľa dohody
 • Úrad priemyselného vlastníctva SR
 • Najvyšší súd SR
 • Národný inšpektorát práce
  • konkrétne lokálne úrady inšpektorátu práce podľa dohody
 • Krajský súd Banská Bystrica
 • Krajská prokuratúra Banská Bystrica
 • Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
  • Centrála Slovenského národného strediska pre ľudské práva v Bratislave
  • Regionálna kancelária v Banskej Bystrici
  • Regionálna kancelária v Košiciach
  • Regionálna kancelária v Žiline
 • Okresné úrady v Banskobystrickom kraji
  • Okresný úrad Banská Štiavnica
  • Okresný úrad Brezno
  • Okresný úrad Detva
  • Okresný úrad Krupina
  • Okresný úrad Poltár
  • Okresný úrad Revúca
  • Okresný úrad Rimavská Sobota
  • Okresný úrad Veľký Krtíš
  • Okresný úrad Zvolen
  • Okresný úrad Žarnovica
  • Okresný úrad Žiar nad Hronom
 • Mesto Banská Bystrica
 • Centrum právnej pomoci
  • Regionálna kancelária v  Rimavskej Sobote
  • Regionálna kancelária v Banskej Bystrici
 • Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja
 • VIA IURIS mimovládna organizácia

Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici