Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

AMERICAN SCHOOL OF LAW VOL. 12

V zimnom semestri akademického roka 2023/2024 sa American school of law neotvára.

Najbližší intenzívny kurz amerického práva na tému Comparative Constitutions and the Rule of Law bude v letnom semestri 2023/2024 vedený profesorom Richardom Laversom, americkým advokátom a špecialistom na americké právo a bude prebiehať v dňoch 11.3.2024 - 22.3.2024.

 
Predmet American School of Law je vyučovaný v anglickom jazyku v spolupráci s The Center for International Legal Studies, pričom yučujúcimi sú dlhoroční a uznávaní odborníci z právnej praxe zo Spojených štátov amerických.

Zameranie predmetu je orientované na hlbšie poznanie angloamerického právneho systému a jednotlivých právnych odvetví vnútroštátneho práva Spojených štátov amerických, pričom konkrétna téma bude stanovená po dohode s konkrétnym odborníkom podľa jeho profesijného zamerania. Predmet je vyučovaný blokovo.


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici