RSS RSS print

Mediálne právo SR

          Cieľom výučby predmetu Mediálne právo SR je poskytnúť poslucháčovi Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela odborno-teoretické ako aj praktické poznatky z predmetnej oblasti, zvýšiť mu právne vedomie a tak naplniť profil absolventa Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela. V predmete mediálne právo je venovaná pozornosť pojmu mediálne právo, predmetu mediálneho práva, prameňom mediálneho práva, úlohám slobody prejavu a právu na slobodné informácie v demokratickej spoločnosti, medzinárodným ústavnoprávnym a zákonným garanciám slobody prejavu a práva na slobodné informácie, tlačového zákona, právam a povinnostiam vydavateľa, šéfredaktora, redaktorov, podmienkam vydávania periodickej tlače, právu na opravu, odpoveď a dodatočné oznámenie právnym aspektom reklamy vo všeobecnosti, skrytej a klamlivej reklame, právnym aspektom internetu, zriadeniu, postaveniu a úlohám Rozhlasu a televízie Slovenskej republiky, úlohe duálneho systému v rozhlasovom a televíznom vysielaní, súkromným elektronickým médiám, spôsobu udeľovania licencie, úlohe, postaveniu, kompetenciám a kontrolným orgánom médií (radám), najmä Rady pre rozhlasové a televízne vysielanie. Mediálne právo zahŕňa právne predpisy, ktoré priamo a výslovne upravujú slobodu prejavu v hromadných informačných prostriedkoch, ale aj právne normy, ktoré svojimi účinkami, majú relevantný dopad na slobodu prejavu alebo na ochranu pred zneužitím, ako napr. normy redaktorského práva regulujúce právne postavenie žurnalistov.

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela