RSS RSS print

Constitutional Law within Judicial Practice

          Predmet Constitutional Law within Judicial Practice v anglickom jazyku (ktorého slovenský preklad znie Ústavné právo v súdnej praxi) rozvíja vedomosti študentov zo štátneho práva Slovenskej republiky a jeho výsledkom je ich precízna schopnosť aplikácie v praxi, najmä v oblasti rozhodovania všeobecných súdov, Ústavného súdu Slovenskej republiky, ako aj Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej únie. Poznatky sa zameriavajú na dosah ústavného práva v každodennej súdnej agende - v rôznych občianskoprávnych, trestných či správnych konaniach, resp. v osobitných konaniach pred medzinárodnými súdmi. Cieľom predmetu je schopnosť študenta pracovať s rôznymi prameňmi práva Slovenskej republiky, Európskej únie, medzinárodného práva, rozsudkami Súdneho dvora Európskej únie, Európskeho súdu pre ľudské práva, analyzovať ich, kriticky ich vyhodnotiť a schopnosť navrhovať vlastné riešenia a najmä odôvodnenia súdneho rozhodnutia. Jeho výsledkom je schopnosť koncipovať základné podania, návrhy a ústavné sťažnosti na príslušné orgány súdnej moci (Ústavného súdu Slovenskej republiky, Súdneho dvora Európskej únie a Európskeho súdu pre ľudské práva) vo veci najmä abstraktnej a konkrétnej kontroly ústavnosti, porušenia práva na zákonného sudcu, práva na rozhodnutie v primeranej lehote, náhrady škody za výkon verejnej moci a podobne.

 

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela