RSS RSS print

Charakteristika katedry

Katedra ústavného práva zabezpečuje v rámci pedagogického procesu výučbu povinných predmetov, povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov v rámci bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia pre študentov dennej a externej formy štúdia.

Medzi povinné predmety, ktorých výučbu Katedra ústavného práva zabezpečuje patrí Ústavné právo SR I. (Štátne právo Slovenskej republiky I.) a Ústavné právo SR II. (Štátne právo Slovenskej republiky II.). Katedra ústavného práva okrem povinných predmetov zabezpečuje aj výučbu povinne voliteľných predmetov (Konanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, Ústavné právo vybraných európskych štátov, Ústavné právo Európskej únie, Ústavné garancie ľudských práv, Mediálne právo SR, E-Justice v ústavnom systéme SR I. a E-Justice v ústavnom systéme SR II.) a výberových predmetov (Štruktúra orgánov ochrany práva a Constitutional Law Within Judicial Practice), ktoré prispievajú k všestrannej profilácii budúceho absolventa.

Primárnym cieľom sprostredkovanej výučby je poskytnúť študentovi efektívnym a komplexným spôsobom dostatok informácií tak, aby získal podrobné znalosti z oblasti ústavného práva ako jedného zo základných právnych odvetví na území Slovenskej republiky.

Členovia katedry sa vedecky (v rámci projektovej, publikačnej, analytickej a posudkovej činnosti) venujú oblasti ústavného súdnictva, posilňovaniu nezávislosti a nestrannosti súdnej moci, analýze rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodných súdov a všeobecných súdov Slovenskej republiky a ochrane základných práv a slobôd uplatňovaných v Slovenskej republike a v jednotlivých štátoch Európskej únie. 

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela