RSS RSS print

Katedra ústavného práva

Kde nás nájdete:

Katedra ústavného práva
Komenského 20
974 01 Banská Bystrica

Profil katedry

Katedra zabezpečuje výučbu povinných predmetov: Štátne právo Slovenskej republiky I. a Štátne právo Slovenskej republiky II., povinne voliteľných predmetov: Ústavné právo vybraných európskych štátov, Ústavné právo Európskej únie a výberových predmetov: Štruktúra orgánov ochrany práva a Constitutional Law within Judicial Practice (Ústavné právo v súdnej praxi), vyučovaného v anglickom jazyku.

Členovia katedry sa vedecky (v rámci projektovej, publikačnej, analytickej a posudkovej činnosti) venujú ústavnému súdnictvu, posilňovaniu nezávislosti a nestrannosti súdnej moci, analýze rozhodovacej činnosti ústavných, medzinárodných súdov, vrátane všeobecných súdov SR a ochrane základných práv a slobôd v Slovenskej republike a štátoch EÚ. 

Členovia katedry

doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD.
Funkcia: Vedúci katedry
Zaradenie: Docent
JUDr. Júlia Ondrová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
JUDr. Kamil Baraník, PhD., LL.M.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Odborný asistent
Alexandra Rýsová
Funkcia: Sekretárka
Zaradenie: Nepedagogická zamestnankyňa
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela