Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Ústavné právo Slovenskej republiky II.

          V rámci výučby predmetu Ústavné právo Slovenskej republiky II. študenti pokračujú v získavaní vedomosti z oblasti teórie a praxe ústavného práva a nadväzujú na základné poznatky nadobudnuté z predmetu Ústavné právo Slovenskej republiky I. Vedomosti získané z uvedeného predmetu vytvárajú pre študentov základ pre absolvovanie ďalších pozitívno-právnych predmetov zaradených do študijného programu Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela. Absolvovanie predmetu vytvára pre budúceho absolventa Právnickej fakulty predpoklady pre praktické uplatnenie ďalších vyučovaných predmetov (osobitne pozitívno-právnych), naučí absolventa správne aplikovať vedomosti z pozitívno-právnych predmetov v duchu vnímania ústavy (základného prameňa celého právneho poriadku a právneho systému Slovenskej republiky) ako interpretačného pravidla spôsobu či formy jej realizácie. Ťažisko predmetu sa dotýka najmä nasledovných inštitútov: forma vlády, vládna forma Slovenskej republiky, Národná rada Slovenskej republiky (ústavné postavenie, formy činnosti, hlasovanie), zákonodarná právomoc, kreačná a kontrolná právomoc Národnej rady Slovenskej republiky, prezident Slovenskej republiky (ústavné postavenie), vláda Slovenskej republiky (ústavné postavenie, právomoci), ústavné súdnictvo v modernom štáte, Ústavný súd Slovenskej republiky, všeobecné súdy - organizačné princípy fungovania a činnosti, procesné zásady konania pred súdmi v Slovenskej republike, prokuratúra - postavenie a pôsobnosť, princípy organizácie a činnosti, verejný ochranca práv, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky - postavenie, zloženie, právomoc, územná samospráva (obec - ústavné postavenie, územie a obyvatelia obce, pôsobnosť obce, vyšší územný celok).