Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Ústavné právo Slovenskej republiky I.

          Predmet Ústavné právo Slovenskej republiky I. rozvíja vedomosti študentov a spôsob ich uplatnenia z oblasti teórie a praxe ústavného práva. Študenti prostreddníctvom tohto predmetu získajú prehľad o základných inštitútoch ústavného práva Slovenskej republiky. Po jeho úspešnom absolvovaní by študenti mali byť schopní sa orientovať v rámci východiskových problémov ústavného a politického systému Slovenskej republiky. Vedomosti získané z uvedeného predmetu vytvárajú pre študentov základ pre absolvovanie ďalších pozitívno-právnych predmetov zaradených do študijného programu Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela. V rámci predmetu sa venujeme najmä týmto oblastiam: teória ústavy (pojem a historický vývoj ústav, delenie ústav, funkcie ústav), princípy moderného konštitucionalizmu a ich uplatnenie v Ústave Slovenskej republiky, všeobecná charakteristika Ústavy Slovenskej republiky základné práva a slobody, štátne občianstvo (pojem a všeobecná charakteristika inštitútu, spôsoby nadobúdania a zániku štátneho občianstva v Slovenskej republike), ústavná koncepcia referenda v Slovenskej republike, voľby, volebné právo, volebné systémy (funkcie volieb, zásady volebného práva, volebné systémy – všeobecná charakteristika a ich uplatnenie v súčasných demokratických štátoch), voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do  orgánov samosprávy obcí, politické strany (postavenie a funkcie politických strán v ústavných a politických systémoch demokratických štátov), ústavno-právna úprava politických strán v Slovenskej republike – vznik, zánik, financovanie, postavenie v ústavnom a politickom systéme).