Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Sociálna psychológia pre právnikov

Výberový jednosemestrálny predmet Sociálna psychológia pre právnikov sa zaoberá skúmaním interakcie jednotlivca a špecifických sociálnych útvarov. Umožňuje získať vedomosti o vybraných aspektoch prežívania a správania jednotlivca v perspektíve vzájomného pôsobenia medzí ním a špecifickým spoločenským prostredím. Predmet objasňuje teoretické koncepty vzťahujúce sa k psychologickým faktorom niektorých spoločenských fenoménov, akými sú napríklad konformné a deviantné správanie, sociálne konflikty, agresia, determinanty prosociálneho správania či špecifiká makrosociálnych javov a procesov. Výber preberanej problematiky zohľadňuje osobitosti potrieb právnického povolania s cieľom priblížiť relevantné, aktuálne a prakticky využiteľné poznatky sociálnej psychológie.