Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Mediálne právo SR

          Cieľom výučby predmetu Mediálne právo SR je poskytnúť poslucháčovi Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela odborno-teoretické ako aj praktické poznatky z predmetnej oblasti, zvýšiť mu právne vedomie a tak naplniť profil absolventa Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela. V predmete mediálne právo je venovaná pozornosť pojmu mediálne právo, predmetu mediálneho práva, prameňom mediálneho práva, úlohám slobody prejavu a právu na slobodné informácie v demokratickej spoločnosti, medzinárodným ústavnoprávnym a zákonným garanciám slobody prejavu a práva na slobodné informácie, tlačového zákona, právam a povinnostiam vydavateľa, šéfredaktora, redaktorov, podmienkam vydávania periodickej tlače, právu na opravu, odpoveď a dodatočné oznámenie právnym aspektom reklamy vo všeobecnosti, skrytej a klamlivej reklame, právnym aspektom internetu, zriadeniu, postaveniu a úlohám Rozhlasu a televízie Slovenskej republiky, úlohe duálneho systému v rozhlasovom a televíznom vysielaní, súkromným elektronickým médiám, spôsobu udeľovania licencie, úlohe, postaveniu, kompetenciám a kontrolným orgánom médií (radám), najmä Rady pre rozhlasové a televízne vysielanie. Mediálne právo zahŕňa právne predpisy, ktoré priamo a výslovne upravujú slobodu prejavu v hromadných informačných prostriedkoch, ale aj právne normy, ktoré svojimi účinkami, majú relevantný dopad na slobodu prejavu alebo na ochranu pred zneužitím, ako napr. normy redaktorského práva regulujúce právne postavenie žurnalistov.