Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Konanie pred Ústavným súdom SR

          Povinne voliteľný predmet Konanie pred Ústavným súdom SR rozvíja vedomosti študentov zo štátneho práva Slovenskej republiky, jeho výsledkom je prehĺbenie vedomostí a ich precízna schopnosť aplikácie v praxi. Poskytuje študentovi dôležité poznatky z oblasti kontroly ústavnosti v demokratickom štáte prostredníctvom inštitútu ústavného súdnictva. V podrobnejšej podobe oboznamuje s problematikou súdnej kontroly ústavnosti, s jej vznikom ako aj s rozličným chápaním ústavného súdnictva v anglosaskom a kontinentálnom poznaní. Predmet rozvíja prehľad o abstraktnej a konkrétnej kontrole ústavnosti vykonávanej Ústavným súdom Slovenskej republiky ako aj o judikatúre Ústavného súdu Slovenskej republiky v obidvoch oblastiach.


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici