RSS RSS print

E-justice v ústavnom systéme SR II.

          Výberový predmet E-justice v ústavnom systéme SR II. má za cieľ doplniť teoretické vedomosti študentov z oblasti elektronizácie justície o poznatky a skúsenosti s uplatňovaním systému E-Justice vo vybraných štátoch Európskej únie, Izraela a Spojených štátov amerických a o poznatky s uplatňovaním tohto systému v prostredí ústavného systému Slovenskej republiky v rámci sústavy súdov a vo všetkých typoch zverených právomocí. Podstatou v tomto smere bude výučba a praktický test základných prvkov elektronizácie súdnictva, jej historických, ale aj recentných predpokladov tak, aby bolo v ústavnom systéme Slovenskej republiky možné prakticky uplatňovať všetky výhody systému E-Justice. Z teoretického hľadiska kurz čerpá z doterajších poznatkov obsiahnutých v dostupnej domácej a predovšetkým zahraničnej literatúre, zo skúseností so zavádzaním elektronického výkonu štátnej správy v rámci projektu E-Government a z praktických skúseností v doterajšej judiciálnej činnosti súdov v Slovenskej republike.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela