RSS RSS print

Vytvorenie národného systému stratégie posudzovania a riadenia bezpečnostných rizík

Informácie o projekte

Ministerstvo zahraničných vecí a euróspkych záležitostí SR

zástupca vedúceho projektu: Dr.h.c prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc., MBA, LL.M.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela