Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Trestné právo

Cieľom predmetu je systematické osvojenie si teoretických poznatkov nevyhnutných na dôkladnú orientáciu všeobecnej časti Trestného zákona, teda základnú problematiku trestného práva hmotného, počnúc znalosťou všeobecných pojmov a osobitných kvalifikačných pojmov, základov trestnej zodpovednosti, sankciami v trestnom práve, vymedzením pojmu skutkovej podstaty trestného činu a jej deleniu, okolností vylučujúcich trestnú zodpovednosť a protiprávnosť činu.

Vzhľadom na bakalársky stupeň štúdia a časový rozsah tohto predmetu,  postačia denným a externým študentom Právnickej fakulty UMB pre pochopenie úlohy, účelu a významu trestného práva, ako jeho miesta v systéme slovenského právneho poriadku, znalosti všeobecnej časti Trestného zákona, teda od § 1 do § 143 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona.

V rámci predmetu "Trestné právo" pre Bc. štúdium, či už v dennej alebo externej forme štúdia výučba nie je zameraná na jednotlivé trestné činy v dvanástich hlavách osobitnej  časti Trestného zákona a ani na trestné právo procesné.

Získané vedomosti zo všeobecnej časti Trestného zákona majú napomôcť vyhovujúcej orientácii v rámci analytického pristupovania k praktikej realizácii trestnoprávnych inštitútov všeobecnej časti Trestného zákona v právnej praxi, so zameraním na požiadavky, ktoré na absolventov bakalárskeho štúdia kladie právna prax.


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici