RSS RSS print

Trestné právo

Cieľom predmetu je systematické osvojenie si teoretických poznatkov nevyhnutných na dôkladnú orientáciu všeobecnej časti Trestného zákona, teda základnú problematiku trestného práva hmotného, počnúc znalosťou všeobecných pojmov a osobitných kvalifikačných pojmov, základov trestnej zodpovednosti, sankciami v trestnom práve, vymedzením pojmu skutkovej podstaty trestného činu a jej deleniu, okolností vylučujúcich trestnú zodpovednosť a protiprávnosť činu.

Vzhľadom na bakalársky stupeň štúdia a časový rozsah tohto predmetu,  postačia denným a externým študentom Právnickej fakulty UMB pre pochopenie úlohy, účelu a významu trestného práva, ako jeho miesta v systéme slovenského právneho poriadku, znalosti všeobecnej časti Trestného zákona, teda od § 1 do § 143 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona.

V rámci predmetu "Trestné právo" pre Bc. štúdium, či už v dennej alebo externej forme štúdia výučba nie je zameraná na jednotlivé trestné činy v dvanástich hlavách osobitnej  časti Trestného zákona a ani na trestné právo procesné.

Získané vedomosti zo všeobecnej časti Trestného zákona majú napomôcť vyhovujúcej orientácii v rámci analytického pristupovania k praktikej realizácii trestnoprávnych inštitútov všeobecnej časti Trestného zákona v právnej praxi, so zameraním na požiadavky, ktoré na absolventov bakalárskeho štúdia kladie právna prax.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela