Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Trestné právo hmotné II.

Cieľom výučby tohto predmetu je poskytnúť študentom teoretické základy z trestného práva hmotného. Výučba je sústredená na analýzu platnej právnej úpravy so zameraním na obligatórne znaky skutkových podstát trestných činov uvedených v osobitnej časti Trestného zákona - trestné činy proti životu a zdraviu, trestné činy proti slobode a ľudskej dôstojnosti, trestné činy proti rodine a mládeži, trestné činy proti majetku, trestné činy hospodárske, trestné činy všeobecne nebezpečné a proti životnému prostrediu, trestné činy proti republike, trestné činy proti poriadku vo verejných veciach, trestné činy proti iným právam a slobodám, trestné činy proti brannosti, proti civilnej službe, proti službe v ozbrojených silách a proti obrane vlasti, trestné činy vojenské, trestné činy proti mieru, proti ľudskosti, trestné činy terorizmu, extrémizmu a trestné činy vojnové.