Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Súdna psychológia

Cieľom predmetu je osvojenie si potrebných teoretických poznatkov a vedomostí zo súdnej psychológie, potrebných na výkon rôznych právnických profesií. Vzdelávací proces je zameraný na nasledovné okruhy tém: Predmet a postavenie súdnej psychológie. Využitie súdnej psychológie v jednotlivých oblastiach. Teórie delikvencie. Vývinové aspekty v súdnej psychológii. Motivácia trestnej činnosti. Osobnosť páchateľa trestnej činnosti z pohľadu súdnej psychológie.  Psychodiagnostika v súdnej psychológii. Alkoholové a nealkoholové toxikománie vo vzťahu k trestnej činnosti. Sexuálne poruchy vo vzťahu k  trestnej činnosti. Psychológia svedeckej výpovede. Agresológia – psychológia a patopsychológia násilia. Psychologické profilovanie páchateľov. Viktimológia – veda o obeti. Súdnoznalecké psychologické dokazovanie. Prognostika a prevencia násilia z pohľadu aplikovaných forenzných vied. Sociálno-psychologické aspekty výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody.