Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Súdna psychiatria

Cieľom predmetu je osvojenie si základov klinickej psychiatrie – psychopatológie a nozologickej výstavby duševných porúch. Špecifický obsah súdnej psychiatrie – jej vzťah k trestnému, občianskemu, rodinnému a správnemu právu. Špecifické postavenie znalca – psychiatra. Diagnostika duševných porúch. Vzdelávací proces je zameraný na nasledovné okruhy tém: Predmet súdnej psychiatrie. Postavenie znalca v trestnom konaní. Znalec z odboru psychiatrie. Znalec v trestnom práve. Poruchy psychických funkcií (všeobecná časť). Psychoreaktívne stavy, neurózy, psychopatie, afektívne poruchy, paranoidné stavy, schizofrénia, alkoholizmus a drogové závislosti, psychosexuálne poruchy, mentálna retardácia.