Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Odhaľovanie a objasňovanie trestných činov

Študenti získajú potrebné poznanie o význame a účele odhaľovania a objasňovania trestných činov. V rámci predmetu budú  oboznámení s právnou úpravou odhaľovania a objasňovania trestných činov v SR, získajú vedomosti o kompetentných subjektoch, metódach a formách odhaľovania a objasňovania s dôrazom na štádium pred začatím trestného stíhania. Pozornosť bude venovaná indikátorom trestnej činnosti, ktorých vyhľadaním, skúmaním a hodnotením môžu byť zabezpečené potrebné informácie k začatiu trestného konania. Výučba predmetu je zameraná na praktické aspekty metodiky postupov pri objasňovaní najtypickejších  druhov trestnej činnosti. Predmet je cielene prepojený s aplikačnou praxou – na výuke predmetu budú participovať zástupcovia OČTK. Nadobudnuté poznanie bude študent schopný využívať v rámci ďalšieho štúdia v odbore právo, predovšetkým v trestnom práve procesnom a bude prínosom aj ďalšiu praktickú činnosť v oblasti práva po ukončení vysokoškolského vzdelávania.

 

Prílohy ku stránke:
  1. Sylaby - prednášky OOTČ.pdf Sylaby OOTČ (137 KB)