Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Kriminálne spravodajstvo

Absolventi získajú potrebné poznanie o význame a účele kriminálneho spravodajstva realizovanom bezpečnostnými zložkami SR a jeho trestnoprávnych aspektoch. S dôrazom na využitie získaných informácií v jednotlivých štádiách trestného konania, osobitne v procese dokazovania. Študenti budú oboznámení s právnou reguláciou činnosti bezpečnostných zložiek, oprávneniami a povinnosťami príslušníkov ako aj  prostriedkami. Získajú základné informácie o novom koncepte odhaľovania trestnej činnosti v SR v kontexte Európskeho modelu kriminálneho spravodajstva. Nadobudnuté poznanie budú schopní využívať pri vedeckom skúmaní a poznávaní účelovo realizovaných procesov trestného konania ako aj v ďalšej praktickej činnosti v oblasti práva.

 

Stručná osnova predmetu:

Pojem kriminálne spravodajstvo, jeho miesto, rola a vzťah k trestnému konaniu.

Bezpečnostné zložky Slovenskej republiky, štruktúra, oprávnenia a prostriedky, operatívno-pátracia činnosť, spravodajská činnosť.

Národný model kriminálneho spravodajstva

Spravodajská informácia –  zdroje informácií,  prostriedky ich získavania.

Základy spravodajskej analýzy – spravodajský cyklus

Pozícia a rola bezpečnostných zložiek v boji proti aktuálnym bezpečnostným výzvam.

Nástroje medzinárodnej spolupráce bezpečnostných zložiek.

Koordinácia bezpečnostných služieb v Slovenskej republike.

Kontrola bezpečnostných zložiek.

Základné smery využitia informácií bezpečnostných zložiek v trestnom konaní.

Zákonné podmienky využívania spravodajských informácií v dokazovaní.