RSS RSS print

Aktuálne otázky trestného práva

Predmet je určený tým študentom, ktorí majú záujem o rozšírenie vedomostí z predmetu Trestné právo hmotné a Trestné právo procesné, najmä so zameraním pre budúcu justičnú prax. Počas jedného semestra im umožní na základe fiktívnych, alebo už uzavretých prípadov zoznámiť sa s kvalifikáciou protispoločenských konaní, uplatniť jednotlivé ustanovenia všeobecnej a osobitnej časti Trestného zákona, aplikovať domácu i európsku judikatúru a súčasne vypracovať jednotlivé rozhodnutia či podania, ktoré v rámci trestného konania nachádzajú najčastejšie svoje uplatnenie.

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela