RSS RSS print

Správa o projekte APVV 15-0437

O tom, že na pôde Právnickej a Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici prebieha výskumná úloha na celoštátnom projekte pod názvom „Interdisciplinárny prístup k elektronickému monitoringu obvinených a odsúdených osôb v slovenskom prostredí“ podporovaného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja sme informovali už predchádzajúcich číslach Spravodajcu UMB.

            Aktuálne sa však na projektové aktivity členov riešiteľského kolektívu významne posunuli vpred. V auguste roka 2018 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici v zastúpení pánom rektorom doc. Ing. Vladimírom Hiadlovským, PhD., ako jediná na Slovenku uzavrela „Memorandum o spolupráci v oblasti elektronického monitoringu osôb“ s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky zastúpeným pánom ministrom Mgr. Gáborom Gálom. Z hľadiska efektívneho využitia ľudského potenciálu odborníkov pôsobiacich v zainteresovaných inštitúciách, ako aj materiálnych prostriedkov, dospeli obe strany k rozhodnutiu uzatvoriť memorandum o spolupráci. Dochádza tak k spolupráci strán pri zabezpečovaní informácií, poznatkov a údajov v oblasti elektronického monitoringu osôb, výmene skúseností a nadobudnutých informácií, poznatkov a údajov, výmene podnetov a návrhov strán a iné. Riešiteľský kolektív aktuálne získava a spracúva poznatky z expertných skupín. Členovia riešiteľského kolektívu doposiaľ získané poznatky prezentovali doma i v zahraničí a naďalej úzko spolupracujú so subjektami využívajúcimi kontrolu výkonu vybraných rozhodnutí elektronickým monitoringom.

            Vedúci riešiteľského kolektívu projektu APVV 15-0437 doc. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD., bol vybraný za člena do širšej pracovnej skupiny, ktorú zriadil minister spravodlivosti a ktorá je zložená z odborníkov teórie a praxe (advokáti, akademici, sudcovia, probační a mediační úradníci, zástupcovia Zboru väzenskej a justičnej stráže) a má za cieľ preskúmanie možností rozsiahlejšieho využívania tzv. „elektronických náramkov“ u odsúdených a obvinených osôb.

 

 

 

JUDr. Zoltán Valentovič, PhD.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela