RSS RSS print

priebežné hodnotenie - informácie

                 I N F O R M Á C I E
               pre študentov 2. a 4. Skupiny 1. Ročníka

              Mgr. denného štúdia na Právnickej fakulte UMB
 

K PRIEBEŽNÉMU HODNOTENIU OD 26.10.2020 do 30.10.2020

Študijný predmet: Trestné právo hmotné I (2. a 4. skupina)
 

                             Vážení študenti,

podľa článku III ods. 2 Opatrenia dekana č. 4/2020 o zabezpečení výučby v zimnom semestri akademického roka 2020/2021 zo 17. 09. 2020 „Priebežné hodnotenie povinných predmetov v dennej forme bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia sa uskutoční formou testu prostredníctvom systému LMS Moodle.“ Iná forma priebežných hodnotení než formou testu cez LMS Moodle nie je podľa Opatrenia Vedenia Právnickej fakulty UMB prípustná.
 
Priebežné hodnotenie z predmetu Trestné právo hmotné I pre študentov 2. a 4. skupiny 1. ročníka Mgr. denného štúdiu sa uskutoční formou testu v systéme MOODLE UMB. Test pre príslušný termín nájdete v sekcii Trestné právo hmotné I – v týždni – Priebežné hodnotenie 26.10.2020 až 30.10.2020.
Študenti konkrétnej skupiny následne budú mať test vždy označený pre svoju skupinu (napr. študenti 4. Skupiny, budú mať test označený ako – „Priebežné hodnotenie – 4. skupina Mgr. štúdia
dňa 29.10.2020 v čase od 16:20 do 16:50 hod.“).
 
Študenti 2. skupiny 1. ročníka Mgr. štúdia môžu priebežné hodnotenie absolvovať
dňa 29.10.2020 v čase od 14:40 hod. do 15:10 hod.
 
Študenti 4. skupiny 1. ročníka Mgr. štúdia môžu priebežné hodnotenie absolvovať
dňa 29.10.2020 v čase od 16:20 hod. do 16:50 hod.
 
Študenti s individuálnym študijným plánom môžu priebežné hodnotenie absolvovať, v ktoromkoľvek z uvedených termínov.
 
Žiadam študentov, aby priebežné hodnotenie absolvovali v skupine, podľa ktorej absolvujú aj termín seminárnych cvičení.
Do testu sa budete vedieť prihlásiť a tento vyplniť výlučne vo vyššie uvedených časoch vymedzených pre jednotlivé skupiny (napr. ak ste študentom 4. skupiny, budete sa môcť do testu prihlásiť výlučne dňa 29.10.2020 v čase od 16:20 hod. do 16:50 hod.).
 
Samotný test bude vždy (na každom termíne) pozostávať z 10 otázok, ku ktorým budete mať vždy 3 možnosti odpovede, z ktorých vždy len jedna odpoveď je správna.
 
Na celý test budete mať vyhradených v rozmedzí 30 minút, kedy budete mať k testu prístup, vždy max. 10 minút na vypracovanie (po začatí testu sa Vám v ľavom hornom roku zobrazí zostávajúci čas pri vypĺňaní).
Z tohto dôvodu dbajte na to, aby ste sa k vypracovaniu testu dostali tak, aby Vám zostalo aspoň 10 minút na vyplnenie z času, kedy budete mať k testu prístup. V opačnom prípade Vám systém môže test zavrieť aj bez toho, aby ste ho mali celý vyplnený. Test môžete vyplniť len jeden krát.
 

Zároveň po finálnom označení odpovede ako správnej a presunutí sa na ďalšiu otázku sa už nebudete môcť k predchádzajúcej otázke vrátiť, preto prosím berte do úvahy aj túto skutočnosť.
Za každú správne zodpovedanú otázku môžete získať 1 bod, t.j. spolu 10 bodov. Pre absolvovanie priebežného hodnotenia potrebujete získať aspoň 6 bodov (t.j. odpovedať správne aspoň na 6 otázok), čo znamená hodnotenie E. V prípade získania 7 bodov je hodnotenie D, v prípade získania 8 bodov je hodnotenie C, v prípade získania 9 bodov je hodnotenie B a v prípade získania 10 bodov je Vaše hodnotenie A. Vyhodnotenie testu a Vaše klasifikačné hodnotenie sa Vám zobrazí v systému MOODLE po uplynutí času na prístup k testu, resp. po zodpovedaní a odoslaní všetkých otázok.
Skúšajúci má zároveň vzhľadom na aktivitu študenta a vypracovanie zadaných úloh počas semestra v prípade, ak budete mať na rozmedzí určité hodnotenie právo prikloniť sa k lepšej, príp. horšej známke.


Želám Vám veľa úspechov v priebežnom hodnotení!
Výučba po absolvovaní priebežného hodnotenia v rámci 2. a 4. skupiny už v dnešný deň nebude prebiehať!
JUDr. Miloš Maďar, PhD.,LL.M., v.r.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela